Krampaktig undanflykt av Åsa Torstensson.

Åsa Torstensson gör sig märkvärdig över att Kent Hansson inte ”lyft” frågan med tekniska förvaltningen.

Vad är det för gallimatias.
Om det är någon som skall lyfta någon fråga med förvaltningen är de väl Åsa Torstensson när hon fick klart för sig att protesterna var omfattande.

Åsa Torstensson undviker att ta ansvar för sina egna handlingar.
Fortfarande efter alla protester och skriverier har hon inte visat kurage nog att erkänna att det var fel av henne att ge förvaltningen OK att köra igång ombyggnaden vid torget.
Fortfarande vill hon inte erkänna att detta är beslut som skall tas av nämnden och inte av henne själv. Någon sådan delegationsrätt har hon inte.

På centerpartistiskt vis skjuter man budbäraren istället för att diskutera sakfrågan.
Måtte vi slippa liknande situationer efter valet.

Publicerat i Politik | 1 kommentar

Du skall rösta på Centerpartiet om………..

Du skall rösta på Centerpartiet
Om du anser det vara helt i sin ordning att Åsa Torstensson fattar beslut som enligt normala demokratiska regler skall fattas av nämnden.
Om du anser det vara helt i sin ordning att, som Åsa Torstensson, ägna sig åt personangrepp i den offentliga debatten i fullmäktige.

Om du anser det vara helt i sin ordning att Anna-Lena Carlsson försöker undanhålla allmänheten besvärande budgetsiffror.

Om du anser det vara helt i sin ordning att Morgan Gutke, utan att oppositionen och berörda fastighetsägare underrättats, eller att förvaltningen utfört någon beredning, tar upp ett planärende till beslut i Miljö- och byggnämnden.

Om du anser det vara helt i sin ordning att Peter Dafteryd hävdar att information och kommunikation och dialog fungerat klanderfritt.
Om du anser det vara helt i sin ordning att han sprider osanningar om kostnaderna för Canningprojektet.

Om du anser det vara helt i sin ordning att Peter Heie predikar God ton i fullmäktige men inte avbryter en egen partimedlem när denne faller utanför ramen.
Om du anser det vara helt i sin ordning att Heie accepterade att Åsa Torstensson tilläts rösta när hennes egen bror skulle beviljas ett kraftigt höjt arvode.
Om du anser det vara helt i sin ordning att Heie vägrar att redovisa totalkostnaden för Crawfordfastigheten inkl. alla gjorda och planerade investeringar.

Om du anser det vara helt i sin ordning att Tore Lomgård menar att två privatpersoner som kritiserat majoriteten möjligen kan jämföras med en av Sveriges mest avskydda psykopater.

Om du anser det vara helt i sin ordning att centerpartiet inte tar avstånd från Lomgårds insändare och ber om ursäkt utan står bakom uttalandet med beskedet att man inte har något att be som ursäkt för.

Om du anser det vara helt i sin ordning när centerpartiet sekretessbelägger diskussionerna om avtalet med Riksbyggen om Canning.

Anser du allt detta vara helt i sin ordning skall du rösta på Centerpartiet.

Tycker du INTE det skall du rösta på ett annat parti.

Publicerat i Politik | 3 kommentarer

Är kommunens ekonomi i gungning?

Detta är ett inlägg författat av Sven Moosberg

Är kommunens ekonomi i gungning???

I torsdag STNB stod att läsa att kraftfulla besparingsåtgärder skall verkställas kommande budgetår. Att skälet till detta skulle bero på kommunens kraftiga investeringsengagemang är väl en sanning med modifikation. I ena fallet med BUN (barn och ungdomsnämnd) och SOC (social nämnd) är det fråga om driftskostnader medan i satsningar på reningsverk och färjeläget enbart rena investeringar.

Jag förstår inte hur man tänker! Är det så att man prioriterar investeringarna till förmån för BUN och SOC? Så är det naturligtvis inte! Driftskostnaderna har rimligtvis skenat i väg i ett okontrollerat skick, därav kommande års besparingar att vänta. Sådant har med ledning och styrning av verksamheten att göra.

Gör man en enkel jämförelse med Tanum, som i storlek endast skiljer med cirka 300 personer mindre i antal, kan man konstatera att Teknisk nämnd ligger i paritet med Strömstad. Dock, i vår kommun tar Teknisk nämnd in 14,4 miljoner extra genom färjeintäkterna. Sådana har inte Tanum. Grannkommunen har vad avser BUN ungefär liknande kostnader som oss i Strömstad. Vad gäller omsorgen ligger Strömstad på 250 mkr och Tanum på 300 mkr. Ger vi mindre omsorg än vad Tanum gör? Sannolikt inte! Tanum har fler mindre centralorter vilket kan var orsaken.

MEN, vad värre är t. ex. att man lånar ut 137 miljoner till rederierna utan att ha en oåterkallelig bankgaranti är inget annat än ett s. k blancolån, där säkerheten/garantin endast finns förborgad hos rederierna. Kommunen bygger och måste därtill låna pengarna för att färdigställa investeringen. Det är en av orsakerna till det extremt höga låneläget.
I slutänden, om allt går bra och skattefria butikerna fortsatt är kassakor på båtarna, sker inget nämnvärt men om det oförutsägbara inträffar och rederierna lägger ner verksamheterna eller del därav, kan kostnaderna komma att landa på oss skattebetalare.

Ännu värre i en konkurssituation, då kommer skattekollektivet att få ta smällen.
Reningsverket på Österröd kan löpa stor risk för oförutsedda kostnadsökningar då här ingen funktionsgaranti finns med i avtalet, enligt uppgift!

Tillbaka till Kommunledningskontorets kostnadsökningar.
2014 kostade denna funktion, som innehåller många delar, 53 miljoner medan i Tanum låg kostnaden på 45 miljoner. 2017 har våra kommunledningskostnader ökat till 72,2 miljoner vilket innebär en ökning med 36%. I stor utsträckning ligger här ökade kostnader på bl. a kommunikation men det är inte hela sanningen. Dock en kostnadspost som sticker ut mer än andra.
Frågan uppstår då hur mycket som ska sparas på kommunledningskontoret?

Ekonomiska enheten, mot bakgrund av att man uppenbarligen vill ha mer jobb, verkar vara överbemannad. Det föreligger nu en utredning, på remiss, i syfte att kommunala bolagen inte längre ska ha Strömstadbyggen som paraplyorganisation, utan ska delas upp med egna VD:ar samt att all ekonomisk administration ska läggas in under Kommunledningskontorets ekonomiska avdelning.

Är syftet att fylla en överdimensionerad organisation i kommunledningskontoret eller finns annan okänd agenda? Vi tidigare politiker och då verksamma i styrelserna förstår inte vad som åsyftas. Vi har en bra funktion och organisation i Byggen, som hanterar siffrorna för bolagen på ett bra och kostnadseffektivt sätt.
Jag blir bestört när man ändrar för ändrandets skull. Det måste finnas en objektiv klar grund för att igångsätta en dylik utredning. Den står ej att finna i underlagen.

Mot bakgrund av det som ovan anfördes, kan man fråga sig hur klokt det är att skrämma upp organisationen. Det känns som om ekonomichefen saknar erfarenhet när det gäller kommunal ekonomi?
Sven Moosberg

Publicerat i Politik | 7 kommentarer

Man får hoppas det inte är medvetet!

Jag har begärt att få ta del av ansökningshandlingar till Trafikverket.

I samband med att bygglov beviljades för förskolan i Skee uttalades att Trafikverket skulle kunna ställa upp med pengar för att säkerställa en överfart för cyklister och fotgängare som skall passera väg 164.

Eftersom det nu gått ganska lång tid sedan bygglovet beviljades utgick jag ifrån att ansökningshandlingar skickats till Trafikverket. Dessa handlingar ville jag ta del av.

På förvaltningen svarade man mycket vänligt att man mottagit min begäran och skulle återkomma.
Efter någon dag återkom man med ansökningshandlingar som avsåg belysning av gång- och cykelvägen till Skee.
Eftersom det inte var det jag efterfrågat påpekade jag misstaget och förvaltningen lovade återigen att återkomma.

Eftersom det knappast var fråga om att leta efter en nål i en höstack förväntade jag mig att få begärda handlingar omgående.
Men så blev det inte och nu vet jag inte när man har för avsikt att skicka dem.

Man får hoppas att förseningen inte beror på att någon ansökan inte skickats in, det vore, i så fall, närmast att betrakta som tjänstefel.
Man får också hoppas att förseningen inte beror på det instundande valet.
Bäst att inte måla f-n på väggen utan avvakta vad som händer i början av nästa vecka.

Publicerat i Politik | 1 kommentar

Försöker Dafteryd föra väljarna bakom ljuset?

När frågan om nödvändiga besparingar kommer på tal är Dafteryd inte sen att försöka föra väljarna bakom ljuset.

Han säger följande: – Det är möjligt att Socialdemokraterna redan har fattat beslut om de här besparingarna, men vi i nuvarande majoritet har i alla fall inte gjort det.

Det är inget annat än ett försöka att inbilla väljarna att centern inte kommer att föreslå omfattande besparingar.
För övrigt blandar han sin vana trogen ihop äpplen och päron. Han säger ju själv att det inte föreligger några besparingsförslag endast konsekvensutredningar.
Alltså finns det inga besparingar att fatta beslut om i nuläget.

Besparingar blir dock nödvändiga och därför vore det betydligt ärligare om Dafteryd sade det rent ut istället för att försöka inbilla medborgarna något annat.
Men, nu hör ju inte ärlighet till centerns starka sida, oavsett vad det gäller och därför är det inte alls förvånande att man försöker dra fördel av situationen.
Inte sällan har Dafteryd ställt sig på barrikaderna och predikat ”god ton”, men, som vi påpekat flera gånger tidigare, det gäller tydligen inte honom själv.

Dafteryd misstolkar medvetet socialdemokraterna och bidrar i än högre grad till centerpartiets tillbakagång i valet på söndag.
Att han inte uttrycker sig på samma sätt om moderaterna beror naturligtvis på att han hoppas kunna locka in dem i centerburen.

Publicerat i Politik | 1 kommentar

Fundamentalt fel om cykelbanor!


Se hur vackert det blev när man väl blivit av med all irriterande gatsten

Det pågående arbetet med cykelbanor är tecken på ett fundamentalt misstag.

Ingen har något emot att det underlättas för cyklisterna men då är det näst intill obegripligt varför man börjar i fel ända.

Det normala hade varit om man underlättat för cyklisterna att ta sig till centrum.
Där kunde man anordnat väl tilltagna cykelparkeringar med möjlighet att låsa fast cykeln.
Sedan kunde man i lugn och ro promenera runt i centrum och göra sina ärenden.

Istället för att göra det som underlättat för cyklisterna att ta sig till centrum skapade man ett kaos mitt i stan där cyklister och fotgängare tvingas samsas på samma utrymme.
Våldsamma ingrepp i infrastrukturen där vårt kulturarv i form av evighetsvarande gatsten fick stryka på foten för asfalt.
Med betydligt mindre ingrepp kunde man åstadkommit så mycket mer och fortsatt behållit det som präglat centrum i årtionden.

Nu får vi uppenbarligen vänta i flera år innan man fått till cykelvägar som leder in till centrum.
Under tiden cyklar man, precis som tidigare, på strandpromenaden, på trottoarer och inte sällan mot enkelriktningar.

Det är verkligen att gå baklänges in i framtiden.

Publicerat i Politik | 3 kommentarer

Hur går det med den öppna dialogen?

I dessa valtider talas det mycket om vikten av dialog.

I verkligheten ser det annorlunda ut.
Dialog skall bedrivas på de styrandes villkor och allmänheten får hålla till godo med det som man bestämmer sig för att ge allmänheten insyn i.

Det framgår av en debattartikel i dagens STNB att man inte ens önskat tala med den mest drabbade yrkesgruppen, de kommunalanställda, innan man lägger omfattande sparkrav på deras verksamhet.
BUN bjuder in till möte med meddelar senare att mötet ställts in.
Men det gjorde man inte alls, ställde in mötet alltså, man genomförde mötet men uteslöt kommunals medverkan.

Uppenbart gjorde man det för att slippa den förödande kritik kommunals medverkan skulle inneburit.

Så mycket var alltså löftet om dialog värt, platt intet.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Centerpartiet och sjukvården!

Det är bara några dagar sedan Peter Heie befann sig i Tanum och var nöjd med det han såg.

Det bör även noteras att han hade mycket diffusa och delvis helt felaktiga uppfattningar om vad som gällde sjukvård i Halden.
Tagen med byxorna nere blev han, i tidningen, tvungen att backa, hela vägen.
http://www.stromstadstidning.se/nyheter/gick-helt-på-haldens-linje-1.7450595

Man kan inte påstå att Heie gjort några särskilda framsteg för att få till en jourverksamhet i Strömstad.
Här får vi nog fortsatt lita på JourStrömstad som är den grupp som verkligen jobbar med frågan.

Men i valtider verkar allt vara möjligt, då kan man trycka upp affischer och tota ihop annonser med vilket som helst innehåll.
Om det stämmer med verkligheten eller inte tycks sakna betydelse.

Publicerat i Politik | 1 kommentar

Miljöpartiet och debattklimatet!

I en debattartikel i dagens STNB ondgör sig några miljöpartister över det dåliga debattklimatet.

Tala om att kasta sten i glashus.

MP-representanterna går hårt åt aktivitet på sociala medier där man anser att det förekommer smutskastning och personangrepp.
Man säger, bland annat: Om vi vill att människor ska ta på sig förtroendeuppdrag eller vilja arbeta inom Strömstads kommun även i framtiden så måste samtliga partier och förtroendevalda ta sitt ansvar. Att vi tycker olika i många frågor är en självklarhet och en viktig del av demokratin, men debatten måste vara saklig och respektfull.

Jag kunde inte sagt det bättre själv.
Därför tycker jag att miljöpartisterna skall rannsaka sig själva och hur de själva agerat under denna mandatperiod.

2014 gick man till val med ett omfattande och delvis mycket bra program.
Man ville bevara Skeppsbroplatsen och man ville att maten skulle lagas hos brukarna.
Två mycket stora och viktiga frågor där MP svek sina löften å det gruvligaste.

Partier och förtroendevalda måste ta sitt ansvar skriver man.
Måste inte det betyda att man tar ansvar för de löften man givit väljarna?
Uppenbarligen inte för MP som visat förmåga att vända kappan efter vinden, eller rättare sagt efter centerpartiet.

I samma stund som man tog plats i den nya majoriteten förändrades allt i ett slag.
Då betydde det egna programmet ingenting.
Det som betydde något var hur väl man kunde understödja centerpartiet.

Miljöpartiets agerande i Miljö- och byggnämnden och i Kommunstyrelsen talar sitt tydliga språk. Egna värderingar med miljöförtecken betydde ingenting om centern hade en annan uppfattning.

När väljarna upptäcker att MP svikit sina vallöften blir man förbannade, med all rätt och då kommer kritiken som ett brev på posten. Men om man inte tål kritik för att man lurat sina väljare bör man kanske överväga sin egen position.
Att kalla kritiken för personförföljelse eller smutskastning är att gå alltför långt. Saklig kritik, ibland spetsad, javisst, men det får man faktiskt tåla när man gör 180-grader svängar i politiken.

Samma sak gäller för tjänstemän som tar sig före att driva ärenden i en helt annan riktning än vad som beslutats i en nämnd.
En tjänsteman har att genomföra sitt uppdrag i enlighet med fattade beslut, punkt.
Den som anser att hen kan göra något helt annat har förbrukat sitt förtroende och gjort sig förtjänt av att kritiseras.
Inte blir det bättre av att ledande politiker, i efterhand, accepterar tjänstemannens agerande. Trots att det skett helt i strid mot nämndens beslut.
När så en kritiserad tjänsteman går ut i pressen och ifrågasätter medborgarnas rätt att ha en åsikt, utan att ledande politiker, t.ex. från MP tar avstånd, växer kritiken.

I verkligheten har Miljöpartiet främjat sig alltmer från den vanlige medborgaren.
Som enda parti vill man bygga bort merparten av Skeppsbroplatsen och dessutom gör man vågen för det kaos som råder vid torget. Nu vill man dessutom att detta kaos skall förlängas in på Badhusgatan med resultat att ytterligare trafikproppar skapas.
Allt eftersom tiden går förflyttar sig MP allt länge bort från verkligheten och därmed urholkas medborgarnas respekt för det parti som en gång i tiden var en frisk fläkt i politiken och som hade kraft nog att driva sina egna frågor.
Men det var innan partiet fick en ledning där den politiska makten betydde mer än politikens innehåll.

Miljöpartiet har under denna mandatperiod inte visat att de företräder dem som röstade på dem vid förra valet.
Tvärt om, en röst på MP 2014 visade sig vara en röst på centerpartiet och det har medborgarna i gott minne.

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Detta är vad vi förväntar oss av ett nytt kommunalråd!

Att vara kommunalråd är en grannlaga uppgift.

Att vara kommunalråd i Strömstad är en helt unik position.
På den enda heltidsavlönade politikern ställs höga krav.
Vederbörande är hela kommunens kommunalråd och inte kommunalråd för ett enskilt parti.

Det ställer helt speciella krav på personen i fråga.
Man måste ha förmåga att lyssna och ta till sig goda råd, var än de kommer ifrån.
Man måste ha förmåga att debattera utan att använda sig av personangrepp.
Man måste vara påläst och bemöta sakargument med sakargument.
Man måste visa respekt för andras åsikter.
Man måste vara en god förhandlare.
Man måste se till hela kommunens bästa.
Man måste vaka över att de demokratiska spelreglerna följs.
Man måste tåla kritik och vara beredd att möta kritik med sakargument.

Man måste, helt enkelt, visa goda ledaregenskaper.

Nu när vi går till val kan vi själva bestämma vem vi tror har de bästa förutsättningarna för att uppfylla dessa kriterier.
Studera förstanamnen på respektive valsedel, det är sannolikt där du hittar vårt nästa kommunalråd.

Har du redan röstat, men kanske ångrat dig, kan du rösta en gång till, på valdagen.

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Massor att fundera över innan vi går till val!

Ju närmare valet vi kommer desto intressantare uppgifter dyker upp.

Idag har du 6 nya inlägg att läsa och fundera över.

Börjar Moderaterna få kalla fötter?

Stora besparingskrav

Så kom det då, beviset

Hurra vad vi är bra

För Strömstad framåt

Skrota allianstänkandet

 

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Börjar moderaterna få kalla fötter?

Vi vill ingå i en stabil majoritet säger Mikael Cederbratt (M) i en insändare i dagens tidning.

Grattis, säger jag, hur skall du få ihop den stabila majoriteten.

Centern går bakåt, Liberalerna och Moderaterna kanske kan hålla ställningarna, men det räcker ju inte till för att nå den magiska gränsen 20 mandat.
Skulle man, vilket måste betraktas som en ren utopi, lyckas få ihop till 20 mandat kan det knappas kallas en stabil majoritet.

Cederbratt vill ha det som när alliansen styrde Sverige under åtta år.
Alltså är Miljöpartiet redan uträknat som ingående i en ny majoritet.
Men även om han skulle falla till föga och ta med Mp räcker det ändå inte för att bilda ”En stark majoritet”. Förmodligen kommer det inte att räcka för att bilda en majoritet överhuvudtaget. Än mindre en stabil sådan.

Han säger vidare att han vill ha:  Ett arbetssätt där alla ingående partier i majoriteten får komma till tals, ges politiskt utrymme och känna sig trygga med vad som beslutas.

Hur det nu skall gå till när centern är med.
Cederbratt borde titta lite närmare på vad L, Mp och Kd fått igenom av egna förslag under denna mandatperiod.

För att moderaterna skall känna trygghet i vad som beslutas krävs att de övriga ändrar åsikt om Canningplanen, om matberedning och om ekonomin och i alla övriga frågor där M röstat emot den nuvarande majoriteten.
Det kommer inte att ske och därför kommer Cederbratt tvingas känna trygghet, även när han blir överkörd.
Såvida han inte umgås med tanken att moderaterna skall bli kommunens största parti.
Vilket heller inte kommer att ske.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Stora besparingskrav!

Som redan framgått av artiklar i STNB utgår majoriteten i sin budget för 2019 att stora besparingar måste göras.

Det talas att många miljoner måste sparas för att man skall klara att ränta alla dyrbara investeringar som nu pågår.
De största förvaltningarna, Sociala och BUN blir de som får vidkännas de största nedskärningarna, men även övriga förvaltningar måste kapa sina kostnader.

I det sammanhanget blir det intressant att se hur man kommer att hantera kommunledningsförvaltningen som tillåtits växa kraftigt under mandatperioden.
Man tog pengar från färjefonden med det uttryckliga löftet att verksamheten skulle bli så mycket effektivare att pengarna sparades in.
Blev det verkligen så?

Man anställde strateger för olika ändamål och dessutom en trave kommunikatörer men hur mycket man sparat genom dessa anställningar har vi inte fått något besked om.
Kommunledningen har aldrig varit så väl bemannad som den är just nu och flera medborgare frågar sig om det är en absolut nödvändighet att man är så många.

En helt ny kommunikationsavdelning har skapats men gemene man anser inte att kommunikationerna blivit så mycket bättre bara för det.

Nu får vi se om majoriteten är lika villig att skära i kommunledningen som man uppenbarligen är när det gäller Sociala och BUN.
Jag skulle tro att medborgarna kräver det.

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Så kom det då, beviset!

Dafteryds påstående att kommunens investeringar är baserade på ”mycket noggranna kostnadsberäkningar” stämmer inte.

Jag har begärt att få ut dessa ”mycket noggranna kostnadsberäkningar och har fått mig tillsänt följande handling:

STRÖMSTADS KOMMUN
Tekniska förvaltningen 2018‐04‐27 Dnr: KS/2017‐0424
Mark‐ och exploateringsavdelningen

Till samtliga partier i Strömstads kommun

Del av Strömstad 3:13 m fl, Canningområdet
– Underlag inför dialog om slutförande av detaljplan för området

Fredagen den 20 april höll mark‐och exploateringsavdelningen en presentation av
exploateringsprojektet Canning avseende ekonomi, tidplan och
utbyggnadsordning. Samtliga politiska partier var inbjudna men tyvärr hade inte
alla möjlighet att delta.

Detaljplanen har varit på samråd och nästa steg är att ta fram
granskningshandlingar och ett marköverlåtelseavtal (köpeavtal för mark) med
Riksbyggen som har en option på att köpa och bebygga området.
I samrådet har synpunkter på områdets utnyttjande framkommit från allmänhet
och från enskilda partier. Kommunstyrelsen behöver därför ange inriktningen
inför fortsatt arbete. I korthet behövs ett ställningstagande om planförslaget ska
behålla sin nuvarande utformning eller om det ska göras några större förändringar
i disponering av området och/eller i graden av exploatering.

De beräkningar som gjorts av ekonomin för utveckling av området visar att om
det bebyggs i enlighet med förslagen detaljplan och gestaltningsprogram, ger
projektet – väl utbyggt ‐ ett överskott till kommunen på cirka 16,5 miljoner kronor
exklusive ränta, 3 miljoner kronor inklusive ränta (enligt scenario A).

För att finansiera föreslagna kompletterande investeringar i närområdet (bro
över Bojarkilen, Silverpilskajen med utfyllning, bro över Strömsån inklusive
trädäck utmed ån, parkeringshus) är kommunens kostnad 53,5 miljoner kronor
exklusive ränta (56,1 miljoner kronor inklusive ränta).

Den totala kostnaden för kommunen inklusive föreslagna kompletterande
investeringar i närområdet (enligt scenario A, överskottet minus kostnaderna)
beräknas till 37 miljoner kronor (exklusive ränta).
Kostnaderna är lägre än de tidigare 44,4 miljoner kronor som tidigare uppgetts då
materialval och konstruktionslösningar har setts över i syfte att hålla nere
kostnaderna. Om kommunen skulle välja att slopa något av de föreslagna
investeringarna sänks kommunens kostnad därefter.

Förvaltningen har sammanställt detta underlag för att samtliga politiska partier
ska få möjlighet att ta del av samma information inför kommande dialog om
projektets fortsatta utformning i kommunstyrelsen. Syftet med underlaget är att
visa på kostnader och konsekvenser av olika vägval för utveckling av området.

Ett politiskt ställningstagande behövs avseende de övergripande frågeställningar
som samrådet rest om hur området ska utvecklas. Svar och synpunkter önskas
avseende följande frågor:
 Hur mycket av Skeppsbroplatsen ska bebyggas? Vad ska de ytor som inte
bebyggs användas till?
 I vilken ordning ska området bebyggas?
 Exploateringsgrad ‐ ska den totala volymen byggnation ändras?
 Ska en strandpromenad kring Rödudden finnas med i planförslaget?
På kommunstyrelsen den 30 maj avses ett inriktningsbeslut fattas för vidare
arbete för detaljplanen och projektet.
———————————————————
Således kan vi konstatera att någon ”mycket noggrann kostnadsberäkning” föreligger inte. (Och hur skulle det kunna finnas en sådan när det inte ens är bestämt vad som skall byggas, var det skall byggas, hur det skall byggas eller när det skall byggas)
VSB.

Publicerat i Politik | 1 kommentar

Hurra vad vi är bra!

  

Av någon anledning går tre företrädare från majoriteten ut i tidningen och försvarar hur väl man kommunicerat allmänheten under denna mandatperiod.

Varför gör man det, om nu kommunikationen fungerat så fantastiskt bra.
Då borde ju alla redan ha vetat om hur fint man hanterat alla ärenden.


Man hänvisar, bland annat, till alla fantastiska kontakter man haft med företagare och verksamhetsutövare men inte särskilt mycket när det gäller allmänheten.

   
Och som om det inte vore tillräckligt har tre centerpartister sett sig nödsakade att i en alldeles egen insändare påpeka samma sak, den fantastiska dialogen.
Sin vana trogen kan dessa tre företrädare för centern inte låta bli att ge en känga åt sociala medier som, tydligen, i deras värld befolkas av personer med udda åsikter.
Alla åsikter som inte stämmer med centerns är nämligen udda.
Av någon anledning nämner man inget om den dialog som föregick beslutet om att bygga om Södra Hamngatan vid torget.
Kanske beroende på att det inte förekom någon dialog överhuvudtaget.
Lika lite som det förekom någon dialog om maten eller om 15-timmarsbarnen.

När det gällde dialogen om platsvarumärket ansågs medborgarna inte värda att få delta eller ha några som helst synpunkter. Inte ens när man placerade schabraket på Plagen.

Centern skriver i sin insändare: Det är den dialogen som ger förutsättningar för besluten i styrelser och nämnder.
Med facit i hand är detta inget annat än kvalificerat skitsnack.

Om man, i en insändare, måste upplysa allmänheten om hur väl allmänheten informerats i största allmänhet har allmänheten sannolikt inte förstått hur väl informerad man i verkligheten blivit.
Vi tackar för den informationen med blev inte ett dugg klokare för det.

Publicerat i Politik | 7 kommentarer

För Strömstad framåt?

Centerpartiets devis under denna valrörelse saknar verklighetsanknytning.

Efter att på punkt efter punkt fört Strömstadsborna bakom ljuset borde man sänka tonläget en aning.

Men inte då, tvärt om, man framhäver sin egen fullkomlighet och visar inte det som liknar förståelse för att medborgarna känner sig överkörda.

Allt prat om dialog och samförstånd försvann redan i starten av mandatperioden när man började laborera med sekretessbehandling av Canningprojektet.
Då var det inte tal om dialog eller att hålla medborgarna underrättade utan precis tvärt om. Alla, utom den innersta kretsen, skulle hållas utanför och få information först när man inte längre hade möjlighet att påverka.

På samma sätt ”förde man Strömstad framåt” genom att helt bortse från allmänhetens uppfattning när det gäller matlagning.
Man bortsåg från Boverkets anvisningar när man byggde förskola i Näsinge och man negligerade Trafikverkets propåer när det gällde förskolan i Skee.

Och på den vägen har det fortsatt.
Kaoset i centrum bär en tydlig centerpartiprägel. Gör först, informera sen.
När man så började tafsa på Plagen och Oscarsplatsen informerade man inte ens alla partier i fullmäktige utan publicerade skisser i ”Nu-slår-vi-oss-för-bröstet-publikationen” Allihopa.
Inte undra på att folk i allmänhet och oppositionspolitiker i synnerhet funderar över vad som pågår.

Frågan är om inte centern dessutom underskattat de olika viljeyttringar som sett dagens ljus den senaste tiden. Det bildas grupper på Facebook, det anordnas namninsamlingar och aktiviteten på sociala medier har aldrig varit större.
Men centern ångar på som om ingenting hänt.
Det kommer att resultera i ett yrvaket uppvaknande efter valet.

Alltför sent började man inse att det var dödsdömt att föra en politik över huvudet på medborgarna och därför drog man igång en kommentarsmöjlighet på kommunens hemsida. Något som omedelbart resulterade i att mängder av kritiska inlägg gjordes.

De sista skälvande dagarna innan valet börjar man nu annonsera om möten där allmänheten skall få komma till tals.
Men vad hjälper det när en del av skadan redan är skedd och den enda möjlighet som återstår är att spendera ytterligare onödiga skattekronor för att, i viss mån, rätta till de värsta misstagen.

Publicerat i Politik | 3 kommentarer

Skrota allianstänkandet i kommunpolitiken!

Det finns ingen rimlig anledning att försöka skapa en renodlad allianspolitik i kommunen.

Jämför hellre de olika partiernas ställningstaganden i sakfrågor och man kommer att finna helt andra beröringspunkter än de som deklareras från Stockholm.

Här har vi att ta hand om jordnära ting, inte sällan helt speciella för vår ort och långt ifrån det respektive huvudkontor anser viktigast.

Ett allianssamarbete går ut på att man har en samsyn i de tunga frågorna men här i Strömstad ser det alls inte så ut.
Moderaterna är och har länge varit på kollisionskurs med centern och om inget av dessa partier vill uppleva nesan av att, direkt efter valet, ändra stora delar av sin politik blir allt samarbete omöjligt.
Man är inte överens om byggandet, man är inte överens om maten, man är starkt kritisk till det som hänt i centrum och man är lika starkt kritisk till hur ekonomin hanterats.
Att jämka samman dessa olika ställningstagandena i avsikt att bilda en fungerande majoritet med likartad inriktning torde kräva en icke existerande superförhandlare.
Såvida inte moderaterna lever i den rosenröda dröm som skulle innebära att centerpartiet ändrar inställning. Ånej, då är det dags att vakna upp till verkligheten.

Diskussioner innan valet
Cederbratt (M) menade, mycket tidigt under valrörelsen, att det borde föras diskussioner mellan allianspartierna, innan valet.
Vi vet inte om några sådana resonemang förekommit och om det finns en dold agenda som man tänker avslöja efter valet.
Skulle så vara fallet bör man hålla i minnet att en röst på liberalerna eller på moderaterna i så fall blir en röst på centerpartiet eftersom det partiet kommer att kräva att få leda en allians. Med allt vad det innebär.
En röst på miljöpartiet kan bli en röst på vem som helst eftersom MP deklarerat att de lierar sig med det parti som ger dem mest. Kom och köp konserverad gröt.
MP sålde sig till centern efter förra valet men fick inget genomslag för den egna politiken och nu är man uppenbarligen beredd att göra samma sak en gång till.
Visserligen fick man ordförandeposten i MBN men den positionen lyckades ju Bivrin schabbla bort rätt ordentligt. Där blev svansviftandet för centern så uppenbart att det nästan blev löjligt.

Istället för att, innan valet, låsa upp sig för en kommande blå, röd eller grön majoritet skulle jag rekommendera alla partier att noga studera varandras partiprogram och utifrån det ta ställning till var man borde söka samarbete.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Plötsligt försvann intresset!

  

Efter att Tore Lomgård passerat alla anständiga gränser när det gäller personangrepp upphörde centerns återkommande krav om ”God Ton” i debatten.

När de påhoppade krävde en ursäkt eller ett avståndstagande svarade centern att det inte fanns något att be om ursäkt för.
Därmed sänkte man sig till en nivå under vattenytan och lämnade fältet fritt för vilka som helst påhopp. Eller kanske den friheten bara gäller för centerpartister?

Dafteryd har förblivit sällsynt tyst sedan han avkrävdes besked om vem eller vilka han ansåg angripit honom otillbörligt. Han kunde inte svara när det hände som han påstod hade hänt och han har heller inte senare kunnat belägga sina påståenden.

Däremot kunde de två privatpersoner som Tore Lomgård hoppat på visa exakt vad det var fråga om men då blev det knäpptyst i hela centerpartiet.
Allt prat om God ton föll plötsligt i glömska.

Av detta lär vi att centerpartister får inte angripas däremot är det fritt fram för centerpartister att angripa vem som helst. Även privatpersoner.
Det har Tore Lomgård visat och även Åsa Torstensson när hon ifrågasatte en persons rätt att uttrycka en egen åsikt. Beroende på hur länge vederbörande bott på platsen.
Inte olikt hennes berömda uttalande när hon var infrastrukturminister:
”Vad ska Göteborgarna göra i Borås”.

Senare besöker hon Borås för att möta hela kommunledningen.

Den 5 juni 2010 skriver media:
Infrastrukturminister Åsa Torstensson, centerpartiet, besöker Borås och gör en plågsam och misslyckad pudel. Istället för att be om ursäkt försöker hon mest bortförklara, samtidigt som hon befinner sig i en stad där till och med hennes allianskamrater har idiotförklarat henne.

Själv kommenterade hon sitt uttalande kristallklart:
Asså jag blir orolig när, när det blir..eh.. ett fokus på, som bryts ut ur, eh, sitt, a, sammanhang, och naturligtvis ångrar jag, eh, ih, i det sammanhanget, öh, av den anledningen eftersom, de, man uppenbarligen väljer att bryta ut, eh, kommentaren ur sitt sammanhang..

Är det denna kategori människor vi vill skall leda kommunen under nästa mandatperiod.
Skulle inte tro det.

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

NORSK I STRØMSTAD

Detta är ett inlägg särskilt riktat till norrmän bosatta i Strömstad

I Strømstad er det bosatt vel 2000 nordmenn hvorav jeg er en. Vi utgjør faktisk nær 17 % av befolkningen i kommunen og har på lik linje med andre Strømstadbeboere adgang til å stemme ved kommunevalget og regionvalget.
Det er en rett vi bør benytte oss av fordi den et den beste måten å påvirke våre omgivelser. Dermed kan vi medvirke til å skape endringer til det bedre både for oss og sikkert mange andre.

Hva er det så som opptar oss? Signaler jeg mottar at man er opptatt av helsetjenester eller mer riktig, mangel på disse. Dette er det samme som et flertall av den svenske befolkningen prioriterer høyest (Novus aug. 61%) Jeg har gjennom Jourstrømstad som mange av dere støtter, engasjert meg for å få til en 24 timers betjent legevakt i Strømstad.
Gjennom det forestående valget kan du ved å benytte din stemmerett medvirke til at dette vil kunne realiseres. Politisk har vi fått solid støtte for vårt syn av KD og også senere av SD.
Et konkret forslag til løsning som vi fremmet i februar 2017 ble vel et år senere behandlet av kommunens sosialnemd og ble da avvist av C, L og MD men støttet av M og S. Majoriteten er åpenbart fornøyd med at Strømstad har fått et begrenset helsetilbud i Tanum, nå åpent to timer lengre enn i fjor. Neste stopp NÄL i Trollhättan! God tur!

Helsetilbudet er organisert på en annen måte i Sverige enn i de øvrige nordiske land. Dette etter at et flertall i Riksdagen (S) valgte å forlate den nordiske modellen på 1990 tallet. Det er derfor regionen som har ansvaret for kommunens primærhelsetjeneste, et ansvar som de ikke har tatt på alvor for Strømstads vedkommende.
Jeg og mange med meg mener at man må søke tilbake til den løsningen man har i de andre nordiske landene med et kommunalt overordnet ansvar for primærhelsetjenesten og med en fastlege ordning. Regionens befatning med helsevesenet bør derfor opphøre eller vesentlig endres. Dette er et syn som deles av et nytt regionalt parti, Regionens Framtid som har som sin hovedoppgave å arbeide for å fordele ansvaret for helsetjenester mellom stat og kommune.

Jourstrømstad støtter også Regionens Framtid og to av oss, Sven Moosberg og undertegnede står befinner seg på regionpartiets liste, en liste og et regionalt parti det er mulig for nordmenn å stemme på.
Av andre spørsmål norske pensjonister, bosatt i Strømstad, er opptatt av, er beskatning. Etter 1 april 2008 ble reglene i Sverige endret slik at vi som har flyttet hit etter dette tidspunktet blir påført en urimelig ekstraordinær skattebelastning som kommer i tillegg til den betydelige og urimelige skatt svenske pensjonister må betale. Her er det behov for å se nærmere på skatteavtalen mellom Norge og Sverige og å bringe spørsmålet opp både i Nordisk Råd og på sentralt hold i både Sverige og Norge. Det er gledelig at KD har lovet å følge opp saken i Sverige
Godt valg
Stein Rukin

Oavsett du håller med Rukin eller inte, ta vara på möjligheten att rösta den 9 september. Du har nio partier att välja mellan, rösta efter övertygelse.
Din röst kan vara avgörande för hur kommunen skall styras de närmste fyra åren.

Publicerat i Politik | 1 kommentar

I Miljöpartiets värld!

Miljöpartiet ger andra partier skulden för att bygget i kv. Magistern inte kommit igång.

”Dom andra partierna” ville att det skulle byggas garage i huset och då blev det för dyrt skriver man på Facebook. Nu måste man avvakta en ”försvagning av byggkonjunkturen” innan det kan bli något bygge säger MP.

Själva ansåg MP att de boende skulle parkera sina bilar i Strömstadsbyggens ”näraliggande” garage vid Norra Hamngatan.
Man kan ha olika uppfattningar om vad som är att betrakta som ”nära” men jag skulle tro att de flesta knappast håller med om att garaget vid Norra Hamngatan ligger nära kv. Magistern.
Avståndet är ca 600 m som de boende då har att promenera fram och tillbaka varje gång man behöver sin bil. Oavsett väder och vind.
Svårt att tro att det skulle öka attraktionskraften för de lägenheterna.

Å andra sidan anser ju MP att man inte behöver bil om man bor ”centrumnära”. Man kan gott använda sig av en lådcykel när man skall åka och handla.
Det kan bli en intressant upplevelse vintertid med moddiga och slaskiga gator.

När nu MP anser att det blir för dyrt att bygga garage i kv. Magistern borde man ägna en tanke åt vilka kostnader det blir tal om när man skall bygga garage under bostadshusen på Skeppsbroplatsen. Garage som delvis kommer att hamna under havsnivån med  allt vad det innebär av speciella konstruktioner och därmed sammanhängande fördyringar.

Om MP inbillar sig att det skulle bli billigare att bygga på Skeppsbroplatsen än i kv. Magistern bör man nog tänka till, en gång till.

MP i Strömstad har, under nuvarande ledning, knappast utmärkt sig som ett parti med förmåga att se till helheten.

Publicerat i Politik | 3 kommentarer