Så riggar man en plan!

Byggnadens vänstra hörn är beläget närmare vägen än vad gällande plan medger.

Den nya detaljplanen i Båtviken har en hel del bestämmelser.

Bland annat är det inte tillåtet att bygga närmare väg än 4,5 m.
När man upprättade en ny plankarta placerades alltså byggrättsgränsen 4,5 från vägen.
(Se översta kartan nedan)

Dessvärre fick det till resultat att en del av det berömda svartbygget på Kebal 1:33 inte fick plats inom byggrätten och nu blev det genast problematiskt. Så kunde det ju inte få lov att vara. Nu var goda råd dyra. Hur lösa detta dilemma.
Då fick någon en snilleblixt och flyttade helt enkelt ut gränsen så att huset helt och hållet skulle hamna innanför.
Visserligen betydde det att man fick tulla på bestämmelsen om minsta avstånd från väg men vad gör man inte för att tillfredsställa en fastighetsägare till vilken man lovat ställa allt till rätta.
(Se den nedra kartan)

Här ser man tydligt hur en del av byggnaden ligger utanför byggrättsgränsen
Se så elegant man fick in hela byggnaden inom den nya byggrätten.

Med ett enkelt pennstreck blev, helt plötsligt, hela svartbygget vitt, enligt planförfattaren. Att han, för att åstadkomma denna helomvändning, tvingades frångå bestämmelser han själv föreskrivit säger det mesta om viljan att gå en betalande fastighetsägare till mötes.
Återstår att se om han upplyste nämndens ledamöter om denna sent påkomna ändring. Frågan har ställts till förvaltningen och jag återkommer med svar.

Nu pågår arbetet med att bevilja bygglov och då kan vi konstatera att den handläggare som nu hanterar frågan anser att bygglov kan beviljas och att det inte föreligger några avvikelser från gällande plan.
Låt mig då bara upplysningsvis påpeka att del av byggnaden fortfarande är belägen närmare vägen är föreskrivna 4,5 m. Dessutom finns det en bastubyggnad som inte uppfyller planens bestämmelser. Därav följer att, i den händelse bygglov beviljas, måste det ske med notering att beslutet är taget med avvikelser både vad gäller byggnadens läge och bastutornets utformning.

Gällande planbestämmelse
Publicerat i Politik | 6 kommentarer

Kan vi hoppas på den nya styrelsen?

År efter år debatteras och diskuteras behovet av lägenheter i Strömstad.

Ständigt nya uppgifter om hur lång kön är och ingen tycks veta exakt vad som gäller, bara att behovet är stort.

För att räta ut så många frågetecken som möjligt borde den nya styrelsen i Strömstadbyggen ta initiativ till att det genomförs en analys av läget.
Hur många står i kö och saknar bostad
Hur många har bostad men vill byta till större eller mindre
Hur många kan inte tänka sig något annat än en hyresrätt
Hur stor lägenhet vill man ha
Var skall den helst ligga
Hur mycket kan man maximalt tänka sig att betala i hyra
Osv. osv.

All erfarenhet visar att antalet personer i bostadskö inte alls är detsamma som att detta antal bostäder saknas. Därför är det viktigt att göra en genomgripande analys.

Publicerat i Politik | 4 kommentarer

Åsa Torstensson försöker göra sig märkvärdig!

När Åsa Torstensson ställer en fråga till ordföranden i Miljö- och byggnämnden, Peter Sövig, gör hon det enbart i avsikt att göra sig märkvärdig.

Hon ifrågasätter om Sövig har för avsikt att följa den antagna vindkraftsplanen eftersom han uttryckt att de aktuella vindkraftsparkerna inte borde fått tillstånd.

Åsa Torstensson är verkligen inte den person som skall sätta sig på höga hästar och ifrågasätta andra ledamöters åsikter. Själv har hon med all önskvärd tydlighet visat att kommunala beslut kan hon ta på egen hand, utan att samråda med någon annan.

När det gäller vindkraften är det fullt tillåtet för Peter Sövig och vem som helst annars att ha en egen åsikt, men det betyder inte att Sövig, i sin roll som ordförande i MBN, skulle obstruera mot fattade beslut. Självklart kommer han att följa det som fullmäktige beslutat men det betyder inte att han måste tycka om beslutet. Jag är helt övertygad om att det är just det svar Åsa Torstensson kommer att få. Peter Sövig är känd som en rak och ärlig person som står för sina åsikter. Långt ifrån den anda som präglar Åsa Torstenssons parti, där svart kan bli vitt över en natt och osanningar spridas fritt för vinden.

Det är, trots att Åsa Torstensson tror annorlunda, fullt tillåtet att ha en egen åsikt.

Publicerat i Politik | 6 kommentarer

RESULTATET FÖRSKRÄCKER!

Hade inte de ansvariga politikerna för planen i Båtviken haft en så oansvarig tjänsteman till sitt förfogande när planen genomfördes hade de värsta tabbarna kunnat undvikas. Hade de ansvariga politikerna dessutom orkat sätta sig in i och analysera vilka konsekvenser deras agerande skulle leda till hade ärendet kunnat få en annan och betydligt bättre lösning.

Nu blev det inte så eftersom den tjänsteman man satt att arbeta fram den nya planen satte en ära i att gå de betalande fastighetsägarnas ärenden. Långt mer än vad han var beredd att göra för de andra sjutton fastighetsägarna. Den mejlkonversation som utspann sig under resans gång talar sitt tydliga språk. Det var aldrig fråga om att skapa någon form av rättvisa utan helt och hållet anpassa planen så att den skulle komma att tillfredsställa de två fastighetsägare som betalade. Nödvändiga åtgärder som skulle ökat kostnaden för planen och därmed belastat de två betalande sopades under mattan.
Man konstruerade dessutom helt speciella så kallade siktplaner i avsikt att ytterligare tillfredsställa de betalande. Siktplaner som inte förekommit i någon annan detaljplan.

Hela planarbetet gick ut på att allt som de betalande hade utfört olagligt nu skulle bli lagligt. Utan hänsyn till hur det skulle komma att påverka grannarna.

Lars Tysklind ställde sig vid ett tillfälle upp och berättade för alla som ville höra på att man i Båtviken ju tagit fram en ”modern” plan. En plan som, i motsats till gamla planer, inte innehöll mer prickmark än vad som var helt nödvändigt. Det skulle ge fastighetsägarna större möjligheter att bygga var de ville på sin egen tomt och inte som tidigare vara begränsade till en mindre yta.
Det lät ju vackert men, med facit i hand, inte särskilt väl genomtänkt.
I avsikt att säkra oinskränkt utsikt för svartbygget på Kebal 1:33 lät man prickmarken ligga kvar på samtliga de tre fastigheter som är belägna mellan svartbygget och havet.
Där var det inte fråga om att ge dessa personer större frihet att bygga på sin egen tomt, tvärt om.

Borttagandet av prickmarken på andra fastigheter gav dessutom ägaren till Kebal 1:38 möjligheten att få sina svartbyggen vita och dessutom tomten delad med 200 kvm byggrätt på vardera av tomterna. Tala om att vinna högsta vinsten. I just detta fall blev den 15 miljoner.

Jag har genom åren varit delaktig i ganska många planarbeten men aldrig någonsin har jag upplevt att man så till den grad tillfredsställt ett par fastighetsägare på övrigas bekostnad.
Det hade inte behövt hända den här gången heller om vi haft politiker som orkat sätta sig in i ärendet och analyserat konsekvenserna av sina beslut. Det hade heller aldrig hänt om haft en planförfattare som sett till helheten istället för till två betalande fastighetsägare.

Den aktuelle planförfattaren fattade vid ett tillfälle pennan och skrev ihop en insändare där han ifrågasatte mina kunskaper om planläggning.
Jag kan leva med det överfallet i den fasta förvissningen att det han åstadkom i Båtviken är ett utomordentligt bra exempel på hur man inte bör agera som planförfattare.
Konsekvensen av hela detta planarbete blev att det man sade sig vilja åstadkomma, nämligen ett utvecklat åretruntboende gick precis rätt åt helvete.

Publicerat i Politik | 3 kommentarer

Miljonärer med support av Bivrin, Gutke och Sundemar!

En av de två fastighetsägare som betalade för planen i Båtviken har kammat hem storkovan.

Från att ha ägt en fastighet i Båtviken med byggnader utan bygglov och med merparten av marken bortprickad (ej tillåten att bebyggas) har en av fastighetsägarna, med benäget bistånd från herrarna Bivrin, Gutke och Sundemar inte bara lyckats med bedriften att få byggnaderna godkända och de mesta av prickmarken borttagen man har dessutom klarat att få tomten delad vilket resulterat i en förmögenhetsbildning av sällan skådat slag.

Trots ivriga försäkringar från fastighetsägaren att man hade för avsikt att bosätta sig permanent på platsen (till och med datum avgavs i ett mejl till mig) har man nu sålt och kammat hem femton miljoner kronor. (15.000.000:-).
Sug på den siffran Bivrin, Gutke och Sundemar.

Dessa tre herrar levde i en föreställning och försökte inbilla oss att man, genom den nya planen, tagit sitt ansvar och rättat till det som man inte ansåg vara bra i planen från 2001.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att de tre herrarnas agerande i Båtviken resulterat i precis det man hade anledning förutsätta. De två fastighetsägare som betalat ca 150.000 kronor per man för den nya planen har, genom denna ringa insats, blivit förmögna i en omfattning vi vanliga dödliga inte ens kan drömma om.

Det skulle inte förvåna mig om resultatet av herrarna Bivrins, Gutkes och Sundemars agerande blir att taxeringsvärdet för de i planen ingående fastigheterna rusar i höjden och då får dessa oförskyllt vara med och betala.
Surt att konstatera för flera andra ägare som, för att inte störa de som betalat planen, fick sina rättigheter inskränkta.

Planen i Båtviken är ett exempel på utstuderad maktfullkomlighet där de personer som står bakom beslutat saknat förmåga att se resultatet av sitt agerande.
Man påstod sig vilja ta ansvar och rätta till en detaljplan trots att det sedan den genomfördes 2001 aldrig förekommit några klagomål. Utom i ett alldeles speciellt fall, det beramade svartbygget på Kebal 1:33.
Trots att Åke Sundemar var kommunens representant (stadsarkitekt) när planen genomfördes 2001 stod han nu i första ledet för att få några svartbyggen godkända.
Tillsammans med herrarna Bivrin och Gutke lyckades han med den bedriften.
Ett exempellöst agerande av en före detta stadsarkitekt.

Det enda man kan trösta sig med är att dessa tre herrar hjälpte till att sänka sina partier när medborgarna fick säga sitt i september förra året.

Publicerat i Politik | 8 kommentarer

Morrn da!

Inte helt oväntat har Stampen fått norska majoritetsägare

Återstår att se vad det kommer att innebära för vår lokaltidning.

Chefredaktören har ju aviserat journalistiska satsningar så vi får se hur de nya ägarna ställer sig till det.
Kanske försäljningen innebär att Strömstads Tidning kan se lite ljusare på framtiden, hoppas det. En lokaltidning är ovärderlig när det gäller att granska makten något man hoppas skall förbättras.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Men hallå, Anders Olsson, så är det väl inte?

Anders Olsson (L) avgående ordförande i Strömstadsbyggen har ett och annat att säga om bostadsbyggandet och den lokala politiken.

Citat från Strömstads Tidning:
Bland projekten Anders Olsson nämner gått i långbänk finns Norrkärr som trots att området inte har detaljplan har dragit ut på tiden, anser han. Nu är det upp till det nya politiska styret att gå vidare med projektet – eller inte.
– Vi har jobbat fram Norrkärr men vi ville inte ta besluten fem i tolv för att förhindra för hur en ny ­styrelse ska jobba de kommande åren
, säger han.

Då kan det vara på sin plats att redovisa vad som hänt.
Strömstadsbyggen ansökte år 2017 om förhandsbesked att få bygga på Norrkärr. Med minsta möjliga röstövervikt och emot förvaltningens rekommendation fick man sitt positiva förhandsbesked.
Ett förhandsbesked nämnden, oavsett politisk sammansättning, måste följa. Det betyder att när Strömstadsbyggen ansöker om bygglov är nämnden bunden av förhandsbeskedet och lovet måste beviljas.
Dock gäller att det villkor som ställdes upp i samband med förhandsbeskedet måste vara uppfyllt. Dvs att Strömstadsbyggen måste presentera en dagvattenutredning.
Mig veterligen föreligger ännu ingen sådan, trots att Göran Wallo utlovade en sådan redan förra sommaren. Men den kanske finns och att Göran Wallo bara glömt vad han lovade mig förra året.
Såvitt jag vet har Strömstadsbyggen heller inte lämnat in någon bygglovsansökan, trots att man haft gott om tid.

En byggnation på Norrkärr kräver således att en bygglovsansökan lämnas in samt att den är kompletterad med en dagvattenutredning.
För att kunna starta byggnationen krävs dessutom att Strömstadsbyggen är i besittning av marken men det är ju en fråga som hanteras av Tekniska kontoret som har mallar för vad råmark skall kosta.

Anders Olsson har ett förklaring till varför byggnationen på Norrkärr inte kommit igång, Göran Wallo har en helt annan. Det är inte alltför länge sedan Wallo lät meddela att projektet lagts på is eftersom de statliga bidrag man räknat med inte längre fanns att få. Vad är det som gäller, egentligen?

När Norrkärrsprojektet diskuteras är det inte fel att hålla i minnet att Strömstadsbyggen fick det positiva förhandsbeskedet redan i början av år 2017 och då låter det ännu märkligare när Anders Olsson talar om att man ”inte vill ta beslut fem i tolv

Det råder ingen tvekan om att det råder delade meningar om fördelen med att bygga på Norrkärr, men nu finns det bindande beslut och bollen ligger hos Strömstadsbyggen. Varför man inte agerat under snart två år kan bara bolaget själva svara på.

Publicerat i Politik | 10 kommentarer

Särskilt boende a´la C, L, M och Mp!

Dessvärre inte mycket till utrymme att röra sig på, utanför byggnaderna. Mest ganska otillgänglig natur sluttande berg. Uteplats i nordväst får tyvärr ganska lite sol.

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Het debatt om skolorna på Tjärnö och Koster!

Debattens vågor går höga när det gäller skolornas vara eller inte vara på Tjärnö respektive Koster.

Det flesta har naturligtvis åsikter om dessa skolor och full förståelse för den oro nedläggningsdiskussioner skapar hos föräldrarna.
Men, den fråga alla måste ställa sig är hur liten kan en skola bli för att leva upp till de mest elementära kraven.
Tjärnö skola klarar, för närvarande, säkert kraven, men hur ser det ut framöver.
Flera scenarier målas upp som argument för att skolan måste finnas kvar. Man talar om personal till Lovéncentrat och planerad byggnation i närområdet vilket skulle borga för en inflyttning. Sammantaget en ljus bild för skolans framtid. Låt oss hoppas att det blir så och inte bara fromma förhoppningar. Under alla omständigheter måste barnens behov komma i första rummet. Föräldrarnas eventuella bekvämlighet kan inte vara det som styr.
Det har inte framgått av allt som skrivits var eleverna som går i Tjärnö skola har sin bostad. Inte bara på Tjärnö väl?
Finns det elever som har nästan lika långt till skolan på Tjärnö som till skolorna i centrum?
I vilket fall som helst finns det i nuläget ingen anledning att forcera fram ett nedläggningsbeslut. Utred frågan ordentligt och basera utredningen på sakargument. Hur ser behovet av bostäder ut, vilket personalbehov har Lovéncentrat över tid? Har man någon kunskap om hur många som kan tänka sig flytta till Tjärnö? När alla dessa bitar fallit på plats kan frågan om skolans vara eller inte vara diskuteras baserat på ett bra faktaunderlag.

Koster, däremot, är en helt annan femma. Där lever skolan på konstgjord andning och om inget dramatiskt händer är det svårt att se en överlevnad.
Mycket av Kosters framtid i allmänhet och skolans i synnerhet hänger samman med den inflyttning man så ofta talar om. Det har florerat uppgifter om att det skulle finnas ett åttiotal personer som sagt sig villiga att flytta till Koster. Lite oklart hur många av dessa som är barnfamiljer. Sannolikt är siffran 80 en aning överdriven. Oklart också vad man anser att alla dessa nyinflyttare skall jobba med. Mycket av det som händer på Koster är i hög grad säsongsinriktat och det genererar knappast sysselsättning som ger en vettig årsinkomst.
På Koster liksom på Tjärnö talar man om kommande ny bebyggelse för potentiella inflyttare men just på Koster verkar det gå trögt att få igång någon byggnation. Varken kommunen eller Strömstadsbyggen har släppt några uppgifter om när man planerar en byggstart.
Att det måste byggas på Koster är nog de flesta överens om eftersom de objekt som finns till salu knappast har ett pris som en barnfamilj har råd att betala.
Intimt sammankopplat med behovet av nya bostäder är den segdragna frågan om vatten och avlopp. Löser man inte den knuten tornar problemen upp sig och det kommer att bli allt svårare att få fram någon byggnation värd namnet.

Det finns således hinder att ta sig över även om de är betydligt lägre på Tjärnö än på Koster.
När infekterade ämnen diskuteras ligger det nära till hands att vissa politiker försöker dra växlar på människors misstro. Det låter bra och verkar seriöst. Men det politiska ansvaret sträcker sig längre än till att hålla med den som ropar högst.
Visst, skolor måste få kosta, det inser alla. Det gäller bara att komma överens om vilka andra kommunala åtaganden som skall ges mindre ekonomiskt utrymme för att skolorna skall få tillräckligt.
Man måste också tänka på att inte blanda ihop investeringar med drift. Det blir inte mer pengar till lärarlöner om man låter bli att asfaltera en gata eller låter bli att byta gamla avloppsrör.
Däremot kan man, som en ren hypotes, minska antalet arvoderade politiker eller minska antalet anställda i kommunledningen. Då skapas ett ekonomiskt utrymme som kan användas till skolpersonal.

Publicerat i Politik | 7 kommentarer

Om det finns pengar att tjäna blundar man för problemen!

Media, TV och tidningar översvämmas av annonser för diverse nätcasinon.

Trots att det är vederlagt att spelmissbruket ökar och att allt fler hamnar i skuldfällan och, till slut, hos kronofogden bryr sig media inte ett dugg.
Man slår dövörat till och håvar med glädje in annonspengarna.
Man skriver gärna artiklar om hur många som råkar illa ut, men man berör aldrig vilket eget ansvar man har för utvecklingen.

Dessvärre utgör vår egen lokaltidnings webbsida inget undantag, men det beror sannolikt på att lokalredaktionen inte har ett dugg att säga till om, allt hanteras centralt hos Stampen Media.

I vilket fall som helst, man kan bara beklaga att utvecklingen har tagit denna riktning. Ty sanningen är ju den att nätcasinon är något helt onödigt enbart ägnade att skapa förmögenheter hos dem som ligger bakom. Chansen för en vanlig spelare att vinna är så försvinnande liten att den kan betraktas som försumbar.
Utredningar visar också att den som till äventyrs lyckas vinna en eller annan slant oftast fortsätter att spela tills dess att även vinsten är bortspelad.

Man hade önskat att media var lite mer återhållsam när det gäller annonsering av nätcasinon, men det är väl en meningslös förhoppning så länge annonspengarna strömmar in.
Vi har sett TV-program i flera kanaler där man i reklampauserna annonserat för ända upp till sju olika nätcasinon.
Vi har också sett flera ”Lyxfällan” i TV3 där de medverkande ödelagt sin ekonomin genom spel på nätcasinon.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Moderaterna, en ren familjeangelägenhet?

Hur väl förankrat är moderaternas agerande på lokalplanet?

Jag känner flera moderater och känslan som infinner sig när man talar med många av dem är att moderaterna i Strömstad styrs av en inre cirkel av familjemedlemmar som inte anser sig behöva förankra sina beslut hos medlemmarna.

En farlig väg som knappast leder till framgång. Som största borgerliga parti hade man förväntat sig att M skulle ta oppositionsledningen men så verkar det inte bli. Kanske inte så konstigt med tanke på att centern finns med i bilden och det partiet har fortfarande inte insett att valet innebar en brakförlust. Centern låter sig inte styras, det vet både liberaler och miljöpartister och tydligen håller detsamma på att hända för moderaterna.

Moderaterna hade under den förra mandatperioden tämligen klart för sig vad man ville i olika frågor men nu ser det ut som om man sakta men säkert håller på att byta åsikt. Om det beror på att man fått en ny ledning i partiet eller om det är fråga om att ställa in sig hos sina 16-gruppkamrater låter vi vara osagt men det inger inget större förtroende, vilket det än gäller. Istället för att övertyga låter man sig övertygas.
Ingen bra utveckling för ett parti som vill växa sig starkare.
Har man inte med sig medlemmarna i de tunga besluten har man snart inga medlemmar att ha med sig.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Bengt Bivrin (Mp) kritiseras våldsamt

Mp:s frontfigur Bengt Bivrin sågas, på Facebook, jäms med fotknölarna.

I flera inlägg och kommentarer på Facebook ifrågasätts om Bivrin överhuvudtaget hållit sig vaken vid alla de tillfällen då den nya hybridfärjan diskuterats.
Man förvånar sig storligen över hur den, som säger sig vara garanten för att miljöfrågorna hamnar i första rummet, så totalt missat problemet med el till den nya färjan.

Inte blev det bättre av hans uttalande i tidningen att han ”trodde att problemet var löst”.
Något, som det visade sig, inte alls stämde med verkligheten.
Det är först nu, sedan en ny majoritet tillträtt, som frågan kommit upp på bordet. Osäkert dock om det kommer att leda till framgång. Men, kanske det är värt ett försök att få EU med som finansiär.

Det normala hade annars varit att frågan om el till den nya färjan hanterats som prio ett när man diskuterade ombyggnad av färjeläget.
Man hade, på ett mycket tidigt stadium, kunnat inleda förhandlingar med såväl rederiet som el-leverantörer och nätägare. Och, i alla fall, undersökt om det fanns bidrag att söka.
Det gjorde man uppenbarligen inte och här ligger ansvaret tungt på Bengt Bivrin.

Om man berömmer sig av att representera det parti som säger sig värna om miljön och man dessutom sitter mitt inne i maktens centrum och ändå missar en så vital fråga som detta med el till färjan måste man ifrågasätta om det Bivrin sysslar med inte bara är ett spel för galleriet.

Publicerat i Politik | 3 kommentarer

Besserwisserkvartetten!

Flygbild över område för Särskilt boende

Utan att ha det som liknar tekniskt kunnande eller erfarenhet vet Cederbratt, Tysklind, Torstensson och Valdivieso att bästa läget för ett nytt Särskilt boende är vid Karlsgatan.

Så tvärsäkert uttalar sig bara den som saknar kunskap i ämnet. De fyras gäng kan inte ens hänvisa till en professionellt gjord analys eller utredning som stöd för sitt ställningstagande.
Slutsatsen blir därför att det dessa politiker sysslar med är inget annat än rena spekulationer eller ett allmänt tyckande.
Att låsa fast sig vi en lokalisering innan man ens har en susning om huruvida projektet alls kan genomföras och i så fall till vilka kostnader är vårdslöst och ogenomtänkt.

När det gäller kommunala investeringar i mångmiljonklassen kan man faktiskt kräva att beslut fattas på lite bättre underlag.
Men i det här speciella fallet är det inte fråga om det utan ett politiskt spel som är ägnat visa att här finns det handlingskraft.
I fyra år stötte och blötte den gamla majoriteten just detta ärende, utan att åstadkomma ett enda dugg. Men nu, helt plötsligt, när befolkningen gett dem silkessnöret, då sticker man upp nosen och talar om vad den nya majoriteten bör göra. Hela agerandet är så patetiskt att det är skrattretande.

Men i grunden är det fråga om någonting helt annat, nämligen ett krampaktigt försök att återta initiativet.
Det är väl känt att olika arbetsutskott kallats till ett möte angående olika alternativ för ett nytt Särskilt boende och då passade dessa fyra personer på att gå händelserna i förväg och redovisa sin uppfattning i tidningen. Upplägget har inget annan syfte än att man vill visa framfötterna.
Så gör bara den som skiter i den demokratiska processen.

Under den förra mandatperioden satte den dåvarande majoriteten en ära i att låta bli att underrätta oppositionen. Den nuvarande majoriteten har en annan inställning men om resultatet blir att oppositionen försöker utnyttja den generositeten för egen vinning kommer det, helt sannolikt, att bli en annan tingens ordning framöver.

Publicerat i Politik | 1 kommentar

Dag att tala om var pengarna skall tas, Åsa Torstensson

När kritiken av ombyggnad av centrum nådde oanade höjder lät Åsa Torstensson meddela att ”Blir det inte bra får vi göra om”.

Där är vi nu, delar av misstaget måste rättas till.
Hög tid för Åsa Torstensson att tala om var hon tycker att pengarna skall tas.
Centerns politikerarvode??

Publicerat i Politik | 1 kommentar

Bästa läget??

16-gruppen föreslår läge för nytt Särskilt boende

Konstellationen L, C, Mp och M kallar sig 16-gruppen.

Tillsammans har man nu kommit fram till att bästa läget för ett nytt Särskilt boende är vid Karlsgatan mitt emot radhusbebyggelsen på Mariedal.
Därför vill man att förhandlingar omedelbart skall inledas med länsstyrelsen för att klara ut vad som gäller för strandskyddet.

Det bergiga markområde man föreslår stupar ganska brant ned mot Strömsvattnet. Det nordliga läget betyder också att solen har svårt att komma åt.
Den ”plana” delen närmast gatan får man förutsätta tas i anspråk för de anställdas och besökarnas fordon.
I sak betyder det att byggnationen måste ske i sluttning ned mot Strömsdalen.
Jag är inte helt övertygad om att detta är det mest optimala läget för denna typ av boende. Helst vill man ju ha tillgång till så plan mark som möjligt, eller hur.

Lite förvånande är också det yrvakna intresset hos 16-gruppen taget i betraktande att centerpartiet redan tidigt 2014 lovade att ett nytt Särskilt boende skulle stå klart under mandatperioden 2015-2018. Ordföranden Anna-Lena Carlsson förordade själv den nu föreslagna platsen och då måste man fråga sig varför man inte gjorde de utredningar man nu vill att den nuvarande majoriteten skall ta tag i.

Under tiden har man irrat runt på en massa andra platser och det senaste beskedet som lämnades var att man planerade boendet på Mällby Gård.

Publicerat i Politik | 3 kommentarer

Valresultatet blev dyrt för den gamla majoriteten!

Det kommunala partistödet baseras på det antal mandat respektive parti fått i valet.

När vi nu ser siffrorna för 2019 års partistöd kan vi konstatera att det ekonomiska bakslaget för C, L och MP är svidande stort.
Trots uppräkning baserad på prisutveckling förlorar dessa tre partier tillsammans mer än 70.000 kronor i partistöd, bara under 2019. Center ensamma tappar ca 40.000/år

För hela mandatperioden kommer det, sammanlagt för de tre partierna, att handla om 280 – 300 tusen kronor.
Dyrt att inte lyssna på medborgarna.


Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Är dagarna räknade för Strömstads Tidning?

Uppgifter om att Stampen Media är till salu skapar oro.

Om Stampen Media säljs till Bonnier eller Schipsted eller något annat mediabolag vad händer då med Strömstads Tidning.
Minskar eller ökar risken för att, åtminstone, papperstidningen läggs ner?

De flesta tidningar har uppenbara svårigheter att få lönsamhet i utgivning av papperstidningar och därför satsas allt större resurser på digitala utgåvor.

Om Strömstads Tidning får nya ägare kommer man tveklöst att titta noga på lönsamheten. Vikande prenumerationssiffror, en trend som fortsätter efter att Postnord tagit över distributionen, kommer att ligga tidningen i fatet när nya ägare börjar granska resultatet.

Därför kan man inte bortse från möjligheten att tidningen kommer att upphöra, i vart fall med pappersutgåvan. Det kan, i och för sig, ske även om det inte blir någon försäljning. Stampen Media verkar inte ha den ekonomiska stabilitet som krävs för att hålla igång samtliga tidningar. Vi ser utvecklingen när det gäller distributionen, ett förhållande som gäller även för en av Stampens övriga tidningar, TTELA. Med samma klagomål från prenumeranterna.

Det är naturligtvis så att varje publikation med krav på lönsamhet har en lägsta godtagbar nivå när det gäller prenumeranter. Risken är uppenbar att Strömstads Tidning inte riktigt når upp till den nivån och då kan loppet vara kört.

Publicerat i Politik | 1 kommentar

Politiskt stiltje!

Eftersom det inte händer särskilt mycket inom den lokala politiken just nu tar vi en titt på klimatfenomenet.

Klimatmarodör
Ibland får man känslan av att vara en riktig klimatmarodör bara för att man inte kör en elbil. Men, handen på hjärtat, det finns ju så mycket mer man gör som påverkar klimatet. I min familj kör vi en dieselbil med den senaste typen av rening som går att få. Vi kör ca 500 mil om året. Är vi då en större klimatbov än den som kör en elbil 3.000 mil om året. Kanske inte. Var kommer elen ifrån som driver elbilen, vilken påverkan har gruvbrytningen av de metaller som behövs för att tillverka batterierna, Vad hände med batterierna när de tjänat ut. Hur mycket av skattemedlen går åt för att subventionera elbilar och elcyklar.

Om man kör elbil under merparten av året men under sommaren åker båt med en tvåtakts utombordare är man då klimatsmart eller en klimatbov. Och hur är det med gräsklipparen, drivs den också av en tvåtaktsmotor. Blir det bättre om båten har en fyrtakts utombordare eller om gräsklipparen också har en fyrtaktsmotor.

Som i så många andra frågor har Sverige kommit att hamna i fokus för utvecklingen. I alla fall om man får tro vissa förståsigpåare. Men sanningen är väl den att om hela Sverige helt plötsligt skulle bli fossilt oberoende, om alla bensin- och dieselbilar försvann, lätta som tunga fordon, liksom båtar och allt annat motordrivet, liksom hela industrisektorn och allt som har med uppvärmning av våra bostäder och lokaler att göra skulle det sammantaget knappast märkas globalt.
Vi skall övertygas om värdet av att köpa svindyra elbilar något merparten av befolkningen i resten av världen inte ens kan drömma om. Den som haft möjlighet att studera trafikmiljön i några av världens största städer inser hur monumentalt stort problemet är.
Calcutta, Bangkok, Manila, Peking etc. etc. Städer som har större befolkning än hela Sverige.
Och kött skall vi inte äta eftersom korna släpper ut farliga gaser.
Därmed inte sagt att vi inte skall göra vad vi kan, men låt det inte gå till överdrift.
Här i Strömstad blir vi snart begåvade med världens största hybridfärja, men den mest centrala delen i hela detta koncept, möjligheten att förse färjan med elkraft, missade man.
Samtidigt får vi fortsätta leva med att alla andra fartyg som angör Strömstad, i princip är dieseldrivna. Färjor och passagerarbåtar liksom periodiskt besökande fartyg.
Om sommaren är kall och regnig som den var 2017 blir vi deppade, men om den är varm och solig som den var 2018 då blir vi oroade. Barndomens somrar var emellertid alltid varma och soliga. Eller hur.

Under tiden matas vi av media med den ena larmrapporten värre än den andra precis som om vi befanns i kanten av en ättestupa. Forskare med en något mer nyanserad inställning till klimatutvecklingen hörs eller syns sällan. Det förefaller inte ligga i tiden att låta andra än de verkliga pessimisterna komma till tals. Svart är svart och någon gråskala synes inte finnas. Att jorden genom årtusendena genomgått dramatiska förändringar när det gäller klimatet synes sakna betydelse. Nu skall det mesta ställas tillrätta innan år 2030.

Jag har länge undrat varför människan är så otroligt fascinerad av tanken om sin egen och jordens undergång. Varför dyker det gång på gång domedagsprofetior och varför tar vi alltid emot dem med öppna armar? Professor Dennis Dutton jämför i New York Times klimatalarmismen med den fruktade Y2K-katastrofen. Den 31 december 1999 trodde många att hela världen skulle lamslås när klockan slog över till midnatt. På samma sätt spår nu åtskilliga röster en klimatkatastrof av grövsta kaliber.

Publicerat i Politik | 24 kommentarer

Vilket jävla korkat svar

En prenumerant av Strömstads Tidning klagar på att denne inte längre får tidningen på morgonen eller ens samma dag som den ges ut.

Svaret som den klagande får från chefredaktören är bland det mest korkade man kan tänka sig:

Det stämmer att Postnord tar över distributionen av Strömstads Tidning i pappersform. Men det innebär inte att man bara kan ta del av nyheterna på eftermiddagen utan e-tidningen finns tillgänglig för alla som prenumererar på papper redan kvällen före. Eftersom e-tidningen ser exakt likadan ut som STNB på papper, finns också korsord och sudoku, möjliga att lösa för den som vill.
Ingalill Sundhage

Ingalill Sundhage förutsätter att alla som prenumererar på Strömstads Tidning också har en dator. De som har en dator uppmanas läsa E-tidningen. Hon förefaller heller inte ha några problem med att lördagstidningen delas ut på måndag.
Varför i hela friden skall man då överhuvudtaget prenumerera på papperstidningen.

Att tidningen tappar prenumeranter är väl känt, nu ser vi också att tidningsledning gör vad man kan för att tappet skall bli ännu större. Ingalill Sundhage tycks inte ha fattat att merparten av dem som prenumererar på tidningen gör det för att man tycker det är bättre med en papperstidning än att läsa den på nätet. I annat fall hade man ju inte prenumererat på papperstidningen utan enbart på e-tidningen vilket är en aning billigare.

Helt uppenbart att Strömstads Tidning är illa ute, tunn redaktion och nu klart försämrad distribution visar att man lever på en knivsudd för att alls finnas kvar som egen tidning.
Vad blir nästa steg när ännu fler prenumeranter faller ifrån och innehållet blir ännu tunnare. Hur långt borta är man från lägsta godtagbara nivå? Dagens tidning med dubbla, rätt meningslösa, krönikor av Sundhage och Adamsson lockar knappast nya läsare.
I synnerhet inte med en chefredaktör som saknar förståelse för varför prenumeranter av en morgontidning vill ha tidningen på morgonen.

Publicerat i Politik | 7 kommentarer

Försöker förvaltningen manipulera oss.

Vi har blivit utsatta för dessa försök till manipulation tidigare och är därför på vår vakt.

Att inte svara på frågor och skylla på att man jobbar för nämnden är det senaste sättet att försöka manipulera oss.
Förvaltningen är faktiskt skyldig att svara på frågor från allmänheten men i just det aktuella fallet kan jag förstå att man upplever det knepigt.
Man har helt enkelt inget bra svar att komma med.

Båtvikenärendet är så genomtröskat och analyserat så vi har förståelse för att man på förvaltningen börjar dra öronen åt sig. I synnerhet sedan det klargjorts att handläggningen av bygglovsärendet lämnar mycket övrigt att önska.
Det ankommer inte på en handläggare att anse, tycka eller bedöma om en bygglovsansökan överensstämmer med gällande detaljplan.

Ansökan skall redovisas så som den är och handläggaren skall påvisa vilka avvikelser som eventuellt finns. Huruvida avvikelser skall betraktas som mindre och eventuellt godkännas är upp till nämnden att bestämma och ta ansvar för.
Att, som i detta speciella fall, undanhålla nämndens ledamöter väsentlig information, förringa avvikelser eller använda sig av helt egen tolkning av Boverkets anvisningar är och förblir dålig och manipulativ handläggning.
Att handläggaren i sin tjänsteskrivelse endast berör avvikelserna perifert och samtidigt förringar dem är oroväckande.
Inte konstigt då att man inte vill svara på frågor.

Ambitionen från förvaltningen är att driva igenom ärendet inklusive samtliga avvikelser och ingen utomstående begriper varför.
Jag misstänker att det gått upp för förvaltningen att den nya detaljplan man lyckades baxa igenom inte blev ett så heltäckande skydd för Kebal 1:33 som man hade föresatt sig. Det fanns hål man inte lyckades täppa igen och dem försöker man nu laga genom att påstå att de är så små att de saknar betydelse.

Kanske kommer man att lyckas, det finns ledamöter i nämnden som verkar var mer angelägna att ta till sig en handläggares egen tolkning av Plan- och bygglagen än att själv sätta sig in i ärendet och ta reda på vad som verkligen gäller. Till exempel att bastutornet är en egen byggnad med allt vad det innebär. Inte minst hur man beräknar byggnadshöjden. Det görs i planen ingen skillnad på huvudbyggnad och komplementbyggnad, samma höjdregler gäller oavsett. Att planen inte tillåter byggnation närmare en väg än 4,5 meter, eller att prickad mark inte får bebyggas.
Förhållanden som vilken som helst av ledamöterna kan ta till sig genom att läsa detaljplanen.

Det är synnerligen oroväckande när en handläggare föreslår nämnden fatta beslut som avviker från gällande plan. Avvikelser som kan slå tillbaka som en bumerang när nästa bygglovsansökan ligger på bordet.

Skulle vi hamna i det läget att bygglovet godkännes rakt av kommer ett överklagande som ett brev på posten. Då tvingas förvaltningen ännu en gång redogöra för varför man menar att planen inte skall gälla i alla delar. Återstår då att se om MMD är lika lättövertalad som några av nämndens ledamöter förefaller vara.

Publicerat i Politik | 5 kommentarer