Om inte Dafteryd vill kanske Bivrin kan…..

 

Om inte Dafteryd vill kanske Bivrin kan.

Dafteryd fortsätter att tiga om kostnaderna för Canning, precis som om det skulle lösa problemet.
Vi låter oss dock inte förtröttas utan kommer att kräva besked, hur lång tid det än tar.

Eftersom Dafteryd påstår att kommunens investering bygger på mycket noggranna kostnadsberäkningar sitter naturligtvis även den övriga majoriteten inne med samma underlag. Eller hur?

Därför vänder vi oss nu till Dafteryds handgångne man Bengt Bivrin.
Bivrin har ju med stor iver vurmat för att Canningprojektet är bra för Strömstads skattebetalare och då får vi förutsätta att han också anser att priset för detta samhällsvänliga projekt är rimligt och bygger på verkliga förhållanden.

Vi ger därför Bivrin chansen att berätta vad han vet om dessa kostnader.
Han kan göra det här på bloggen, i tidningen eller på Miljöpartiets Facebooksida.
Det spelar mindre roll var informationen presenteras, det viktiga är att medborgarna får veta vad som gäller.

Även övriga representanter för majoriteten är naturligtvis välkomna med sina kommentarer eller förklaringar. Vad vet L och Kd, egentligen?

Trovärdigheten i dessa kommentarer eller förklaringar kommer att bli avgörande vid det kommande valet.

Publicerat i Politik | 6 kommentarer

Kommunchefen slutar


Bild: Strömstads kommuns hemsida

Vi kan, på kommunens hemsida, läsa att kommunchefen Maria Reinholdsson slutar efter sommaren.

Hon har fått jobb i Göteborg och om vi förstår den korta notisen rätt återvänder hon till sin bostad där! Hon har bott i Göteborg i 20 år och tycker att det är hemma, men att också Strömstad är det.
Lycka till med det nya arbetet.

Publicerat i Politik | 12 kommentarer

Det verkar gå trögt med närmanet!

Mikael Cederbratt har ju aviserat att Moderaterna skall närma sig Centerpartiet.

Det verkar går trögt.
Så sent som vid det senaste fullmäktigesammanträdet redovisade Moderaterna avvikande mening i två ärenden som stöddes av Centern.
Man får nog inrikta sig på att det Cederbrattska önskemålet om ett närmande till Centern ligger längre fram i tiden.
Centern har ju också meddelat att de inte är intresserade av någon diskussion om gemensam strategi inför valet och därmed torde det vara klarlagt att det inte blir någon borgerlig alliansstrategi i det kommande kommunvalet.

Frågan är om Centern egentligen vill ha med Moderaterna i ett kommande samarbete efter att under snart fyra år upplevt att flera av deras förslag ifrågasatts av just Moderaterna.
Om Cederbratt tror sig kunna vända den trenden är det hög tid att han visar hur det skall gå till. Den nuvarande moderatbemanningen i fullmäktige har inte lyckats särskilt väl.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Vilseledande marknadsföring

Så här såg det ut efter valet 2014

Här kan man verkligen snacka om vilseledande marknadsföring.

Dialogen uteblev och övergick till en monolog där Centerpartiet höll i taktpinnen.
På punkt efter punkt punkterades förslagen från L och Mp.
Kd, å sin sida, hade inga förslag att punktera.

Någon dialog med oppositionen förekom nästan inte alls vilket flera av företrädarna för dessa partierna upprepade gånger verifierat.
Att representanten för Kristdemokraterna skulle ägnat sig åt någon form av dialog faller på sin egen orimlighet eftersom denne knappast ens deltagit i det politiska arbetet.

Inte heller allmänheten ansågs värdig att föra någon dialog med.
Inte när det gällde Båtviken och inte när det gällde Centrumplanen.
För att inte tala om markanvisningen för Canning.
Maktfullkomligheten utvecklades under mandatperioden till den grad att inget enda förslag som kom från andra än den egna majoriteten kunde accepteras.

Man sade sig vilja förbättra informationen och skapade en egen kommunikationsavdelning men även där misslyckades man å det gruvligaste.
Hemsidan lämnade mycket övrigt att önska och det förekom att ärendelistor och protokoll inte publicerades. Dessutom var flera av protokollen så urvattnade att de blev helt meningslösa för den som inte varit närvarande vid det aktuella mötet.
Fortlöpande information om pågående projekt redovisades praktiskt taget aldrig på hemsidan. T.ex. kv. Magistern, Vatten på Koster, Särskilt boende, Centrumplanen etc. etc.

Visioner hade man, å andra sidan gott om, bara med det problemet att man inte lyckades leva upp till dem. Visserligen sträcker sig en del av dem fram till 2030 men vi kan redan nu se att flera av dem inte kommer att kunna uppfyllas.
Antalet nya bostäder varje år är en vision som sprack redan år ett.

Det vi med säkerhet vet idag är att den trojka som ler så glatt från trappavsatsen på stadshuset inte kommer tillbaka och det är vi mycket tacksamma för.
Peter Dafteryd (C) drar sig tillbaka efter att ha blivit angripen i sociala medier och på stan, säger han.
Margareta Fredriksson (L) försvinner in i myllret av regionpolitiker.
Bengt Bivrin (Mp) har gjort sitt som ordförande i Miljö-och bygg.
Stefan Jensen (Kd) har lämnat det politiska arbetet bakom sig.

Tillsammans åstadkom denna fyrklöver inte ens i närheten av det man utlovade.
Men man lyckades, gång efter annan, med minsta möjliga röstövervikt, köra över oppositionen. Ett klart bevis på den uteblivna dialogen.
Att man sedan bytte fot i flera frågor gör knappast saken bättre och därför ser vi fram emot en ny politisk ledning efter nästa val.

Publicerat i Politik | 1 kommentar

Kan inte, vill inte, vågar inte!

Det finns många sätt att reagera på Dafteryds tystnad.

De allra flesta jag talat med förstår ingenting.

Man fattar inte hur ett kommunalråd kan påstå att kommunens del av Canningprojektet kostnadsberäknats mycket noggrant.
Men behöver inte vara sakkunnig för att begripa att en kostnadsberäkning kräver underlag för att komma ens i närheten av sanningen.
Därför är det obegripligt att Dafteryd inte själv inser detta enkla faktum.

Att han sedan, när han avkrävs svar, gömmer sig och låter bli att svara är allvarligt, på gränsen till tjänstefel.
Det är ett lågvattenmärke att sprida denna typ av illa underbyggd information och det borde ett kommunalråd hålla sig för god för.

Lika illa är det att ingen annan av dem som står bakom detta projekt heller anser det viktigt att ge medborgarna rätt information.
Det behöver inte ske här på bloggen, det går lika bra i tidningen.
Dessutom har kommunen en helt egen hemsida där information om det rätta förhållandet kan meddelas.

Vi har påpekat det orimliga i Dafteryds påståenden, både här och i tidningen men det innebär inte att vi nöjer oss med det, vi kommer fortsätta att ställa krav på svar intill dess Dafteryd eller någon av hans medlöpare faller till föga.

Canningprojektet är det enskilt största bostadsprojektet i kommunens historia och det minsta man då kan begära är ett medborgarna hålls underrättade om vilka kostnader det kommer att innebära för skattebetalarna.
Man kommer inte att låta sig nöjas med dåligt underbyggda bedömningar av kostnader ingen senare vill ta ansvar för.
Det finns en hel uppsjö med exempel på projekt i olika kommuner där de beslutande angett en kostnad som senare visat sig vara helt uppåt väggarna.
Den typen av projekt kan vi klara oss utan här i Strömstad.

Dafteryd har tidigare påstått att Skeppsbroplatsen är alldeles för dyrbar för att användas till några få evenemang och kanske det är så, men när man planerar att sälja ut stora delar av detta området är värdet uppenbarligen mycket lägre.
Den ekvationen går inte ihop.
Skeppsbroplatsen kan användas till så mycket mer än bara parkering, till båtnad både för Strömstadsbor och tillresande.
Värdet av en Skeppsbroplats ombyggd till park kan knappast underskattas, det överstiger med råge de pengar man får in genom att sälja ut stora delar till Riksbyggen.

För kommunens skattebetalare blir det alldeles för dyrt att sälja Skeppsbroplatsen.
Att bebygga Skeppsbroplatsen på sätt som redovisas i detaljplanen är inget bevis på samhällsutveckling, det är precis tvärt om, ett tecken på samhällsavveckling.
Avveckling därför att man gör sig av med den sista havsnära yta kommunen har i sin ägo.

Till att börja med vill vi nu har svar på vilket underlag man grundar den mycket noggranna kostnadsberäkningen.

Publicerat i Politik | 1 kommentar

Bedrövligt är bara förnamnet!

Att man dragit in dialysen på Strömstads sjukhus är bedrövligt.

Patienter tvingas nu till långa taxiresor till NÄL.
För en av de drabbade innebär det en bortovaro från hemmet mellan 25-30 timmar per vecka. En fullständigt oacceptabel situation och en ovärdig behandling av patienter.
Regionen skyller på att man inte kunnat bemanna dialysen i Strömstad men det verkar vara ett ihåligt argument.
Den maskinella utrustningen finns här och kostnaden för patienttransporterna överstiger en miljon om året.

Det är svårt att befria sig från tanken att regionen för en medveten politik som går ut på att vårt sjukhus skall utarmas till den grad att man måste stänga hela verksamheten.
Det faktum att vi betalar lika mycket i skatt som alla andra i regionen förefaller sakna betydelse.

Publicerat i Politik | 4 kommentarer

Bivrin sista skälvande dagar!


Bivrins (Mp) saga som ordförande i Miljö- och byggnämnden går mot sitt slut.

Det finns inte på kartan att han skulle återkomma i den positionen.
Oavsett vilken politisk majoritet vi får efter valet.

Någon kanske inbillade sig att det skulle ske något exceptionellt på miljöfronten när vi fick en miljöpartist som ordförande i nämnden.
Men hej vad vi bedrog oss.
Istället för att driva partiets hjärtefrågor kom det mesta att handla om hur man kunde gå Centerpartiet till mötes.

Normala mötesordningar kastades på soptippen när Bivrin tillät att man tog upp helt nya och icke beredda ärenden vid sittande bord.
Sak samma när han accepterade att ett kontroversiellt ärende skulle justeras omedelbart och därmed förhindra oppositionen att skriva reservationer.
När detta påpekades blev det märkliga svaret ”Ni kan reservera er när ärendet kommer till fullmäktige”.

Han medverkade till att driva igenom ett beslut om en förskola helt i strid med rekommendationer från den förvaltning han så vältaligt omhuldat och dessutom mot Boverkets anvisningar som i hög grad handlar om miljön för småbarnen.
Och som om det inte vore nog gjorde han det en gång till i en annan del av kommunen. Men då var det inte Boverkets anvisningar man inte brydde sig om utan Trafikverkets.

Han övergav allt vad miljötänk heter när han accepterade en hamnanläggning för småbåtar mitt i en ålgräsäng.
Reproduktion av fisk är inget miljöpartisten Bivrin anser sig behöva ägna en tanke.

Att Bivrin nu också vurmar för en överexploatering av Skeppsbroplatsen vittnar om att miljötänket övergivits för gott.

Som om inte dessa tillkortakommande var nog tog han chansen att försvara dåligt utfört förvaltningsarbete. Gärna från talarstolen i fullmäktige.
I förmodad avsaknad av insikten om att det är politiken som fattar besluten och tjänstemännen som genomför dem lät han en tjänsteman, helt i strid med fattade beslut, jobba fram en egen detaljplanelösning i Båtviken.
Att han senare försökte inbilla allmänheten att planen tagits fram enligt nämndens beslut är ett av de mest häpnadsväckande uttalande denna man har presterat och då det finns ändå en hel del att välja mellan.
Det räcker att läsa protokollen för att inse att han var ute på synnerligen djupt vatten.

Det är sannerligen skillnad på att leda och att låta sig ledas men med facit i hand kan vi konstatera att Bivrin ledaregenskaper, i vart fall inom Miljö- och byggnämnden, lämnar en hel del övrigt att önska.
Genom att studera protokollen har vi lärt oss att det inte vid ett enda tillfälle förekommit att Bivrin haft en, mot den övriga majoriteten, avvikande mening. Inte en enda gång.

Några gånger har det strulat till sig men då oftast genom att det dykt upp ersättare som inte varit tillräckligt insatta i ärendena.

Med detta sagt kan vi konstatera att Miljöpartiet inte fick ut något som helst när man besatte ordförandeposten i Miljö- och bygg.
Ett förhållande som, tillsammans med hela högen av övergivna vallöften, kommer att ligga Miljöpartiet i fatet vid höstens val.
Inte undra på att medlemsflykten är omfattande.
Bivrin har själv en stor del i att det blivit så, i synnerhet efter det märkliga uttalandet om utvecklade ståndpunkter.

Att han dessutom, i kommunikation med medborgare som ogillar fattade beslut, inte har annat att säga än ”Ni får väl överklaga om ni inte är nöjda” säger en del om den personens empati.

Vi anser att denna mandatperiod är att betrakta som fyra förlorade år.
För miljöpartiet är det ännu värre, fyra katastrofala år.

Publicerat i Politik | 1 kommentar

Börjar Centerpartiet få kalla fötter?


Frågan om Centerpartiet börjar få kalla fötter är helt berättigad.

Ingen enda av dessa Skeppsbroplatsbyggare vågar ställa upp och försvara den Dafterydska mycket noggranna kostnadsberäkningen. Inte en själ.
Allra minst Dafteryd själv.

Av det kan man sluta sig till att det kanske, till slut, gått upp för dessa människor att de har en stor del av befolkningen emot sig när man driver planen så som den hittills presenterats.
Kanske man inser att ett hårdnackat ställningstagande för byggnation av Skeppsbroplatsen kan få förödande konsekvenser vid det kommande valet.

Framhärdar man i sin inställning att Skeppsbroplatsen skall bebyggas så som planen visar kan man räkna med ett ordentligt tapp när rösterna räknas.
Att som enda draghjälp i denna fråga ha Miljöpartiet gör knappast saken bättre.
Alla vet att det verkliga miljöpartisterna vill något helt annat och att det är så visar partiets urvattnade valsedel. Entusiasterna har lämnat skeppet.

Centerpartiet har alltför många ouppfyllda vallöften att försöka försvara och lägger man på toppen av detta ett medborgarfientligt ställningstagande till Canningplanen är risken för ett väljar-ras uppenbar.

Centerpartiet har under hela denna mandatperiod visat att man saknar det som i dagligt tal kallas fingertoppskänsla. Att lyssna på andra har det aldrig varit tal om och så länge man kunnat omge sig med ja-sägare har man lyckats hanka sig fram.
Den tiden är snart förbi.
Allt fler börjar inse att denna mandatperiod, i flera stycken, kan betraktas som fyra förlorade år.
Det gick åt helvete med bostadsbyggandet.
Något nytt Särskilt boende blev det inte.
Vattnet på Koster rann ut i havet.
Centrumplanen lyckades man röra till å det gruvligaste
Men drev igenom en fullständigt korkad detaljplan i Båtviken
Man köpte en industrifastighet för överpris
Alla löften om att mat skall lagas där den äts övergavs
Planen på Rådhusberget strulade man till och flera år gick förlorade
Man undvek att ta tag i planen för Mellbyhöjden
Dessutom undvek man att genomföra ett enda av de förslag man ansåg viktiga när man satt i opposition.
(Om detta kan du läsa mera i inlägget Centerpartiet då och nu, publicerat 17 april)

Sammantaget har man, under denna mandatperiod, visat att normala demokratiska spelregler inte gäller för Centerpartiet i Strömstad.
Man lyssnar inte ens på de andra koalitionspartierna ty hade man gjort det kanske något enda av deras förslag också blivit majoritetens förslag.
Men så blev det inte och det skulle förvåna mycket om något av dessa partier är villigt att försätta sig i den situationen en gång till.

Den ende som säger sig villig att äntra centerskutan är Mikael Cederbratt (M) men det torde bero på att han saknar kunskap om hur politiken bedrivits i kommunen den senaste mandatperioden. Ta gärna ett snack med ledarna för L, Mp och Kd och fråga hur mycket av deras politik som fått något genomslag.

Få deviser är mer missvisande än den Centerpartiet visar upp.
”Beslut skall fattas så nära människor som möjligt”
Knappast på en enda punkt kan partiet visa att man levt upp till den devisen.

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Det är fler som är lika tysta som Dafteryd!

Inte bara Dafteryd väljer att tiga när frågorna blir för pinsamma att besvara.

Precis detsamma gäller för Miljöpartiet som vägrar redovisa sina 48 punkter.

Miljöpartiet påstår att de gick till val förra gången med 60 punkter på programmet.
I tidningen låter man nu meddela att 80 % av dessa punkter har genomförts eller är under genomförande.
Hög tid att redovisa vad dessa 48 punkter handlar om.

Man kan, lika lite som Dafteryd, häva ur sig påståenden om man inte kan belägga dem med fakta.
Tror man verkligen att medborgarna är så dumma att de låter sig nöjas utan att få besked.
Då är det värre ställt med Miljöpartiet än jag trodde.

Om Miljöpartiet, detta till trots, vägrar att redovisa de 48 punkterna urholkas den redan svårt sargade trovärdigheten ännu mer.

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Folkvandring till Koster??

Strömstadsbyggen låter meddela att det finns 80 personer som står i kö för att flytta till Koster.

Det låter inte särskilt sannolikt eftersom det knappast finns sysselsättning för så många.
Jag tror heller inte att så många pendlar från centralorten för att jobba på Koster på helårsbasis. Frågan är om det inte rör sig om en önskedröm helt enkelt.

Det finns säkert personer som kan tänka sig flytta till Koster men knappast i den omfattning Strömstadsbyggen anger. En fråga är också hur många som kan tänka sig ett helårsboende på någon av öarna. Troligtvis vill en del ha ett delårsboende.

Naturligtvis behöver man bygga på Koster precis som på de flesta andra platser inom kommunen, men det finns en del trösklar att ta sig över.
Flera som sökt bygglov den senaste tiden har fått nej på grund av att man inte kunnat visa att det finns tillräckligt med dricksvatten.
I sak betyder det att Strömstadsbyggens projekt vid Filjestadsvägen inte kommer att få bygglov om man inte kan visa att det finns tillräcklig tillgång på vatten.

Dessutom har man att hantera avloppsfrågan som är minst lika knepig. Avloppsreningsverket på Sydkoster uppfyller inte dagens krav utan här måste betydande investeringar göras.
Möjligheten finns naturligtvis att bygga ett eget reningsverk för projekt Filjestad men det kostar och frågan är om projektet orkar med en sådan investering.

Det ser faktiskt ut som om man, under de senaste tre åren, inte kommit ett enda steg närmare en lösning för vatten och avlopp på Koster.
Det talas om småskaliga lösningar men ingen vet egentligen vad det innebär, varken tekniskt eller ekonomiskt.
Vad vi däremot vet är att ett stort antal enskilda avloppsanläggningar inte fyller dagens krav vilket betyder att man kommer att få förelägganden om att bygga om och rätta till. Precis på samma sätt som skett på fastlandet.

Alltså måste man, innan man söker bygglov för projekt Filjestad klara ut och redovisa hur vatten- och avloppsfrågan skall lösas.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Cykelbanor är bra, men!

Nu håller man på att bygga om centrum för att underlätta för cyklisterna.

Säkert ett vällovligt initiativ bara man kunde få cyklisterna att acceptera ombyggnaderna.
Trots att man anlagt en ny cykelbana utmed älven ser man fortfarande cyklister som cyklar på gatan.
Cykelbanan utmed Surbrunnsgatan används nästan inte alls och den som händelsevis gör det riskerar att krocka i hörnet Surbrunnsgatan – Norra Hamngatan där sikten är dold.

Nu anlägger man en ny cykelbana utmed torget men det finns ingen fortsättning när man kommer till Oscarsplatsen. Risken är uppenbar att man fortsätter cykelturen på Plagen.

Södra Hamngatan utmed älven är en av centrums hårdast trafikerade gator och här får cyklisterna trängas med bilarna. Inte undra på att en del då väljer att cykla på trottoaren.

Ständigt möter man cyklister som cyklar på trottoarer eller mot färdriktningen med allt vad det innebär av risker för olycksfall.
Det verkar nästan som om vissa cyklister inte inser att trafikreglerna gäller även för dem.
Därför båtar det föga att bygga dyra cykelbanor om de som skall använda dem skiter i alla regler.
Kommunen borde faktiskt följa upp hur de nyanlagda cykelbanorna används.

Publicerat i Politik | 9 kommentarer

Har Peter Dafteryd missuppfattat sitt uppdrag?

Peter Dafteryds vägran att svara på en väl underbyggd fråga förvånar.

Dafteryd är ingalunda Centerpartiets kommunalråd han är hela kommunens kommunalråd.
Vi lägger en miljon av skattemedel på lön och sociala avgifter för att Dafteryd skall representera HELA kommunen och inte bara, av honom själv, utvalda delar.

Därför hör det till hans uppdrag att svara på frågor ställda av kommunmedborgare.
Presenterar man påståenden likt dem Dafteryd gjort angående kostnaderna för Canningprojektet har vi rätt att få reda på vad han grundar sina uppgifter på.
Det ankommer inte på Dafteryd att välja och vraka bland de frågor han får för att sedan välja ut dem som är bekvämast att svara på och lämna de övriga åt sitt öde.

Vi accepterar fullt ut om han misstagit sig i just denna fråga, men vi accepterar inte att han sviker ditt ansvar som kommunalråd genom att vägra att svara.
Alla kan göra fel, det hör till vanligheterna att så sker, men att inte erkänna att man har fel och visa vilja till rättelse är ingen bra egenskap.

Publicerat i Politik | 6 kommentarer

Från Peter Heie intet nytt!

Sedan Peter Heie, för en tid sedan, inledde ett fullmäktigesammanträde genom att hålla en predikan över ”det goda samtalet” har ingenting hänt.

Vem som ”gått över gränsen”, vem som ”hånat” eller vem som ”förtalat” vår kära kommunalråd, så till den grad att han valt att inte ställa upp efter nästa val, är fortfarande höljt i dunkel. Inte det som liknar bevis har redovisats. Inte en stavelse.
Likafullt har Heie tagit på sig rollen som den store försvararen och moralens väktare.

Vi hade uppskattat om han varit lika tydlig i sitt agerande när Åsa Torstensson vräkte ur sig både det ena och andra i fullmäktige, men då teg Heie som muren.
Trots att han då, i egenskap av ordförande, hade inlett sammanträdet med att påpeka vikten av en sansad ton i debatten.

Lika mycket hade vi uppskattat om Heie hade haft samma moraliska resning när Wallo hävde ur sig både det ena och det andra mot en person som inte gillade hans byggplaner.
Vi hade också uppskattat om Heie haft kraft nog att gå in i debatten om Canning och försökt mildra eller korrigera den kostnadsbild som kommunalrådet försvarat.

Uppenbarligen är det så att Peter Heie såg en chans att ge sina politiska motståndare en käftsmäll när han framförde sin nu-skall-vi-tycka-synd-om-Peter Dafteryd-litania.
Men det visar bara att Heie inte är vuxen uppgiften att sopa framför egen dörr och därför rimmar hela hans resonemang illa när det gäller hur debatten skall föras.

Att ta till sig obevisade påståenden och omvandla dessa till sanningar borde vara främmande för en person i Heies ställning.
Det är dessutom ganska betecknande att han, när vi tog upp saken förra gången, meddelade att han inte ville ha någon debatt om denna fråga.

Publicerat i Politik | 4 kommentarer

Är det inte dags nu, Dafteryd?

Dafteryds påstående gällande kommunens kostnader borde korrigeras.

Det stämmer dåligt med verkligheten när vårt kommunalråd Peter Dafteryd påstår att kommunens kostnader för Canningprojektet är 44,4 miljoner samt att beloppet grundar sig på mycket noggranna kostnadsberäkningar.

Det finns inget relevant underlag att bygga en kostnadsberäkning på.
Till nöds kan man kanske hävda att det finns underlag för en mycket översiktlig bedömning av kostnaden, men i nuläget knappast ens det.

Jag begär inte att han skall redovisa sitt underlag här på bloggen eftersom han inte läser det jag skriver. Å andra sidan har han sannolikt personer i sin närhet som läser och de kanske kan få honom att agera.

Jag kompletterar detta inlägg med en insändare i tidningen.
Återstår att se om det får någon effekt.

Upplysningsvis upprepar vi här vad kommunen skall betala.
Plankostnader inkl. omfattande utredningar av externa konsulter
Kostnader för tidigare planer inkl. samråd etc. etc.
Kostnader för inlösen av mark
Kostnader för tillstånd t.ex. vattendom
Förrättningskostnader lantmäteriet
Rivning av byggnader
Bergsprängning ca 100.000 m3 inkl. borttransport
Brobygge över Bojarkilen
Brobygge över älvmynningen
Slopande av linfärja
Sanering mark inom gamla industriområdet
Förstärkning kajer
Utfyllnad invid befintlig betongpir
Förlängning av betongpir
Gator, vägar, trottoarer och cykelvägar
Inkl. ny infartsväg från Surbrunnsgatan
Plantering utmed dessa
Vatten och avloppsledningar inkl. pumpstationer
Parkeringshus vid Västra Hamngatan
Badplats
Torg och lekytor

Publicerat i Politik | 8 kommentarer

Vem vinner valet?

 

Det råder stor ovisshet om vilken majoritet som kommer att styra Strömstad efter nästa val.

Men, vilka partier som blir vinnare respektive förlorare är det lättare att ha en uppfattning om.
Mycket talar för att valet kommer att resultera i framgång för tre partier.

VINNARNA
I första hand gäller det Socialdemokraterna som under hela mandatperioden agerat konsekvent och metodiskt.
Ett välbekant och välsett namn på förstaplatsen skapar förutsättningar för ett ökat antal ungdomsväljare.

Vi tror också på en viss framgång för Vänsterpartiet som genom många debatter och inlägg visat omsorg om de svaga i samhället.

Dessutom tror vi att Sverigedemokraterna kan vinna ett eller annat mandat. Bortsett från att man har en del dunkla motiv när det gäller invandrare måste man ändå ge dem kredit för att de agerat förnuftigt i de flesta frågor. Deras motion om regler vid inköp av fastigheter var bra.

FÖRLORARNA
Som förste förlorare ser vi Miljöpartiet som totalt tappat fokus och nu enbart agerar stödparti till centern. Med ett totalt övergivet partiprogram går partiet en dyster framtid till mötes.
Partiets okritiska inställning till exploateringen av Skeppsbroplatsen kommer inte att resultera i att fler röster kan håvas in. https://www.mp.se/stromstad/samhallsplanering
(Klicka på länken och se vad man skrev i sitt program inför valet 2014.)
Dessutom är besvikelsen stor bland partiets kärnväljare efter att man gjort helt om i frågan om mat till gamla och till skolelever.
Men, vad värre är, partiets frontfigur, Bengt Bivrin, tycks inte inse att han lett partiet in i en återvändsgränd när han, istället för att driva partiets egen politik, valt att hela tiden lägga sin röst på förslag från Centerpartiet.
Många väljare har också i färskt minne hur Miljöpartiet, tillsammans med C och L drev igenom en helt igenom riggad detaljplan i Båtviken.
Partiets agerande när det gäller de ensamkommande ungdomsflyktningarna stämmer illa med Mp:s generella inställning till flyktningar.
Lägg därtill att kvinnorna verkar fly fältet och därför går man till val med en valsedel innehållande 2 kvinnor och 10 män. Knappast en situation som talar för framgång.

Med stor sannolikhet kommer även Centerpartiet att förlora röster. Man har inte kommit i närheten av att uppfylla alla generösa vallöften och det kommer väljarna knappast att acceptera.
Ej heller har man lyft upp flera av de frågor man ansåg så viktiga när man befann sig i opposition.
Det totala misslyckandet när det gäller bostadsbyggandet, partiets huvudfråga i förra valet, kommer knappast att locka fler väljare.
Partiets oförmåga att lyssna när förslag kommer från ”fel håll” kommer också att ligga dem i fatet.
Den totala dominansen över de övriga partierna i koalitionen upplevs av många som rent översitteri och det går knappast hem i stugorna.
Frågan är också om väljarna kommer att ta till sig Åsa Torstensson på samma sätt som man gjort med Peter Dafteryd. Några av hennes framträdanden i fullmäktige talar för motsatsen.

OAVGJORT
Moderaterna har försatt sig i en knepig sits genom att kuppa bort sin förre ordförande. Det kan komma att stå dem dyrt. Att man högt upp på valsedeln placerat personer som, under många år, inte haft någon direkt koppling till kommunen kommer sannolikt inte att lyfta partiet.
Det finns anledning anta att moderaterna kommit betydligt bättre ut om de skött sina medlemsärenden bättre.
Det fanns ett fruktbart samarbete med Socialdemokraterna som kanske skulle kunnat resultera i en majoritet. Den chansen har man spolierat när man har som ambition att bilda en borgerlig allians med Centerpartiet och Liberalerna.
Kanske man ändå kan behålla sina nuvarande mandat, mycket hänger på om man lyckas genomföra en välorganiserad valrörelse. En framgång i valet skulle innebära att man tar röster från L eller C och det stärker knappast den Cederbrattska alliansen.

Liberalerna har, under mandatperioden, inte fått igenom ett enda av sina förslag.
Man bör också hålla i minnet att partiet gick på några ordentliga käftsmällar i mandatperiodens inledning då en hel trave med folkpartimotioner skrotades.
Man fick inte ens med sig sina egna koalitionspartners.
Det ligger också liberalerna i fatet att man inte fick igenom sitt förslag om brobygge över Bojarkilen. I insändare efter insändare inför det förra valet påpekade man att det alls inte behövdes en ny detaljplan för Canning innan bron kunde byggas. Ett klart klavertramp.
Chansen att det blir ett brobygge under den kommande mandatperioden är betydligt större men det kommer inte att ske NU. Först skall vattendomen klaras av och sedan skall planen vinna laga kraft. Räkna med att det kommer att ta tid.
Nu hoppas liberalerna kanske att Kristdemokraterna inte ställer upp och då kan man kanske få ett extra mandat den vägen. Frågan är ändå om det hjälper.

SUMMERING
Analysen visar att det i nuläget inte går att peka ut en klar vinnarmajoritet.
Den Cederbrattska alliansen kommer att få mycket svårt att få ihop 20 mandat.
Det skulle kräva att M, L och C håller ställningarna samtidigt som Kd ställer upp och får ett mandat. Ett högst osannolikt scenario eftersom allt talar för att C tappar mandat.

Å andra siden finns det heller ingen klar vinnarmajoritet med Socialdemokraterna som ledare. Även om S skulle gå fram med ett par mandat och V med något enda mandat får man bara ihop 16 mandat.

Det banar väg för antingen en blocköverskridande majoritet eller en minoritetsregering.
I det senare fallet kommer sannolikt Sverigedemokraterna att bli tungan på vågen.

Vi ser nu fram emot att få studera partiernas program inför årets val och se om det finns något där som kan resultera i att ett eller annat parti kan vinna framgång.
Valet blir i hög grad en fråga om trovärdighet och dessvärre ligger då de nuvarande majoritetspartierna illa till.

Publicerat i Politik | 5 kommentarer

Om man bygger Skeppsbroplatsen

Inte nog med att lägenheterna kommer att bli mycket dyra, parkeringsplatserna kommer också att kosta skjortan.

I planen redovisas att parkeringsgarage skall byggas under hus och gårdar på Skeppsbroplatsen.
Det betyder arbete under havsnivån med allt vad det innebär av dyra anläggningskostnader.

Det finns teknik att bygga under grundvattennivån men det är sannerligen inte gratis.
Vattentät gjutning kostar pengar och kräver stor noggrannhet.
Eftersom dessutom armeringen i betongen riskerar att komma i kontakt med saltvatten måste så kallade offeranoder installeras. Oftast i form av zinkanoder som måste bytas ut med jämna mellanrum. Zinkanoderna skyddar armeringen från rostangrepp och förintas allteftersom tiden går.

De delar av garaget som hamnar utanför huskropparna måste även förses med ett vattentätt tak.
Oftast bestående av en isolerad och vattentätad betongplatta på vilken diverse trädgårdsanläggningar kan byggas.

Lägg därtill att spillvatten från garaget måste, efter att ha passerat oljeavskiljare, pumpas upp till det kommunala nätet.
Golvnivån i garaget blir så låg att inga självfallsledningar går att installera.

Ventilation av ett stort garage är en nödvändighet och man måste tänka på att avgaser inte kan spridas varken upp i byggnaderna eller ut på gårdar, uteplatser eller balkonger som används av de boende. Egentligen ingen svår nöt att knäcka, men det kostar.

Garaget måste självfallet även förses med värme och belysning, inte heller detta helt gratis.

Avsikten är att de boende i husen skall ha sina parkeringar i detta underjordiska garage, andra alternativa parkeringsmöjligheter synes inte föreligga. Därför kommer de att tvingas betala en saftig månadsavgift för den faciliteten.
Att läggas på den, förmodat, redan väl tilltagna hyran.

Allt talar för att, i tillfälle man bebygger Skeppsbroplatsen, det blir ett semesterboende lika det som byggts i Kebalviken. Ingen människa med normala inkomster kommer att ha råd att hyra där.

Publicerat i Politik | 1 kommentar

Därför har Canningprojektet gått snett!

Canningprojektet har inte alls blivit som man hade önskat.

Kommunen har planmonopol och kan, i stort sett, själva bestämma vad som skall bygga och var det skall byggas.
Hade man utnyttjat den möjligheten hade sannolikt Canningprojektet sett helt annorlunda ut.
Nu gjorde man inte det, utan utlyste en markanvisningstävling som fick till resultat att det är exploatören som bestämmer vad som skall byggas och när byggnation skall ske.
Kommunen har helt enkelt frånhändat sig möjligheten att styra projektet genom att upprätta en plan, inte på kommunens villkor utan på exploatörens.

Hade man tänkt ett steg längre och verkligen funderat igenom problemet borde man insett att denna exploatering är dels alldeles för stor, dels omfattar ett alldeles för stort område.
Man skulle koncentrerat sig på själva Canningtomten och tittat på hur detta område bäst skulle kunna utvecklas.
Kanske i etapper med flera exploatörer involverade. Varför inte Strömstadsbyggen till exempel.

Trots att Centerpartiet klart deklarerat att man vill använda sig av Strömstadsbyggen för att klara bostadsbristen gjorde man inget i den riktningen när man sålde ut Canningprojektet.

Genom att agera, enligt min mening oskickligt, har man förskjutet projektet flera år framåt i tiden. Inte nog med att man jobbat fram flera detaljplaner, det som redovisats är, i flera stycken, så uppseendeväckande att varje tanke på att planen skulle gå igenom i nuvarande form torde vara en ren utopi.
Oavsett om man till granskningen gör smärre förändringar är omfattningen av projektet så stor att överklaganden är att förvänta.
Det hade inte alls behövt bli så om man hållit sig till själva Canningtomten och inte gett sig in på ett försök att skapa några nya storstadskvarter.
Inget kan vara mer främmande än att bygga höghus i den småskalighet som för övrigt präglar kommunen.

Ej heller finns det anledning att ta i anspråk den mark som, med lite god vilja och bra planering, kan bli en parkmiljö värd att vara stolt över, Skeppsbroplatsen.

Att få den beslutande majoriteten att ändra sig är knappast något man kan förvänta sig, i synnerhet inte sedan Miljöpartiet, av alla tänkbara, gjort vågen för en exempellös överexploatering av området.
Det man kan hoppas på är att det inte blir aktuellt att ta upp planen för antagande innan valet och då kanske partierna kommit till sans och insett att Canningprojektet borde göras om, från grunden.

Publicerat i Politik | 5 kommentarer

Som man bäddar får man ligga!

Det finns anledning förmoda att Miljöpartiet varit i ett helt annat läge om de bedrivit en politik grundad på det egna programmet.

Vid flera tillfällen har representanter för Miljöpartiet varit med och fattat beslut som, med all sannolikhet, inte varit förankrade hos medlemmarna.

Ett typexempel är planen i Båtviken där man fattade beslut utan någon som helst beredning. Ärendet togs upp vid sittande bord och Bivrin tog på sig ansvaret och sa ja.
Där förlorade partiet ett antal sympatisörer.

Ett annat exempel är beslutet om mat till äldre och skolelever.
Här gick Mp emot sitt eget partiprogram och ytterligare sympatisörer vände partiet ryggen.

Så kommer vi till Skeppsbroplatsen och partiet gör ytterligare en helomvändning med resultatet att ännu fler sympatisörer gav upp.

Agerandet mot de ensamkommande flyktingbarnen stärkte heller inte partiets ställning.
Mp röstade emot att de skulle få stanna och fortsätta sin utbildning.
En inställning som går på tvärs med hela Miljöpartiets strategi.

Till detta kommer en överdriven tro på att cyklandet skall öka dramatiskt bara för att en eller annan cykelbana anläggs. De som hittills byggts måste vara några av de minst frekventerade cykelbanorna i hela kommunen.
Nu bygger man flera cykelbanor men lyckas ändå inte få dem att hänga samman.

Som man bäddar får man ligga.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

22 blev 12 och 13 blev 2!

 

Miljöpartiets kräftgång i kalla siffror.

Efter att 2014 ha ställt upp med en valsedel innehållande totalt 22 namn lyckades man denna gång få ihop 12.
Med den kvinnliga representationen är det än värre när antalet reducerats från 13 till 2.

Något måste ha gått snett för Miljöpartiet när kvinnorna inte längre vill vara med.
Å andra sidan skall man hålla i minnet att den ende miljöpartist som synts och hörts de senaste år är Bengt Bivrin.
Dessutom inte alltid i så smickrande sammanhang.

Även om man nu i en tidningsartikel försöker ge sken av att man lyckats få igenom 80 % av sina 60 punkter är det något som sannolikt gått såväl allmänheten som flertalet av de egna medlemmarna förbi.
Det mesta som skrivits om partiet, både när det gäller uttalanden och hur man röstat i olika frågor har visat en eftergivenhet mot Centerpartiet som sannolikt retat upp fler än en miljöpartist.
Man känner helt enkelt inte igen sitt eget parti och där tror jag man finner orsaken till att så få kan tänka sig att ställa upp.

Publicerat i Politik | 3 kommentarer

Kvinnorna flyr Miljöpartiet!


Till slut kom Miljöpartiet fram med sin valsedel efter att under lång tid ha mörkat flera namn
.

Dessvärre ingen munter läsning.
Kvinnorna lämnar det sjunkande skeppet och på valsedeln finns nu bara en av de tidigare kvinnliga kandidaterna kvar. En ny har tillkommit och det har resulterat i en valsedel bestående av 2 kvinnor och 10 män.
För Miljöpartiet måste detta vara ett bakslag av sällan skådat slag.

Till salu
Miljöpartiet är, enligt Bengt Bivrin, till salu till den majoritet som erbjuder mest.
Samtidigt tror man sig kunna bli vågmästare efter valet.

Enligt uppgift i dagens STNB hade Miljöpartiet satt upp 60 punkter inför den innevarande mandatperioden och nu påstår man att 80 % av dessa punkter är genomförda eller på gång.
Då ser vi fram emot en redovisning av alla dessa genomförda punkter. Förslagsvis kan man presentera uppräkningen på partiets egen facebooksida.

Den tidigare analys vi gjort avseende Miljöpartiets möjligheter i det kommande valet har, genom artikeln i Strömstads Tidning, förstärkts.
Om man inte lyckas locka till sig kvinnor att stå på valsedeln hur skall man då locka till sig kvinnliga väljare. De utgör ju, trots allt, mer än hälften av väljarkåren.
Miljöpartiet går en dyster framtid till mötes.

Publicerat i Politik | 8 kommentarer