Den sorgliga skepnaden

Detta är historien om det mest häpnadsväckande bygge som förekommit i vår kommun.

De bärande rollerna spelas av en amatörmässig bygglovshandläggare vi kan kalla P som får gehör för sina fantasier av en aningslös och illa påläst nämnd.
I ett senare skede av historien dyker ännu en amatörmässig handläggare upp, nu i gestalt av planförfattare. Honom kan vi kalla J. Även denna person lyckas dupera en illa påläst nämnd, dock med den lilla skillnaden att nu är det bara en ytterst ringa majoritet av nämnden som håller J om ryggen.
På båda dessa personer, P:s och J:s, axlar vilar ärendehanteringar som går utanpå det mesta.

P:s insats ligger ca femton år tillbaka i tiden och utgör grunden för vad som komma skulle. Det bygglov P hade att handlägga och presentera för nämnden slog redan i inledningsskedet alla tänkbara rekord när det gällde avvikelser från gällande bestämmelser. P såg dock inga problem med att det bygglov han hade att granska visade en för stor byggnad med felaktig utformning och dessutom placerad på mark som inte fick bebyggas. Inga av dessa flagranta överträdelser av gällande bestämmelser ansåg P skulle utgöra hinder för att bevilja bygglov.
Så övertygande var han i sin argumentering att nämnden lät sig duperas varefter bygglov beviljades.

Bygglovet överklagades omedelbart men P lugnade den sökande med att det inte var något att oroa sig över, sätt igång och bygg, inget kommer att hända. Så övertygad var P av sin egen fullkomlighet att han till och med medverkade när man, på plats, markerade var huset skulle ligga. Långt utanför det område som fanns redovisat i den gällande detaljplanen.
Länsstyrelsen tog god tid på sig att hantera överklagandet och när man så småningom kommer fram till att bygglovet är ogiltigt och skall upphävas är redan det nya huset på plats. Byggt på egen risk således.

Panik bland tjänstemännen, vad göra. Jo, vi föreslår att man gör en ny plan för hela det område där det olagliga bygget uppförts. Det rör sig visserligen om flera hundra fastigheter men vad då, vi måste ”läka” såret, sa man.
Sagt och gjort, förslaget presenterades för nämnden som sa ja, utan att fundera över vilka enorma kostnaderna ett sådant beslut skulle föra med sig.

Nyval och en ny nämnd gör sitt intåg på banan och bland det första man gör är att upphäva beslutet om en ny plan för hela detta område.
Nu följde ett antal år präglade av inlagor, anklagelser, undanröjda överklaganden och beslut om rivning inkl. handräckning från Kronofogden.

Rivningen rinner ut i sanden när en ny majoritet tar plats i nämnden och med minsta möjliga röstövervikt beslutar göra en ny plan. Nu inte längre för hela det stora området utan endast för några få fastigheter inkl. den fortfarande aktuella byggnaden.

Uppdraget att forma en ny plan läggs på J som med hull och hår går in för att skapa en plan som tillgodoser varje tänkbart önskemål från den person vi fortsättningsvis kommer att kalla svartbyggaren.
J går så till de grader in för sin uppgift att han, utan samvetsbetingelser, skapar bestämmelser som eliminerar för andra fastighetsägare att göra det svartbyggaren gjort, bygga på mark som inte avsågs bebyggas samt utföra omfattande markuppfyllnader för att säkerställa en strålande utsikt över havet. Så intensivt går han in för sitt uppdrag att han, genom att ”pricka bort” stora arealer på grannfastigheterna, säkerställer dennes utsikt.
J eliminerar också alla tidigare bestämmelser om att karaktären på byggnationen i området skall säkerställas. Bestämmelser om taklutning tas bort och i ett slag blir det plana taket på svartbygget lagenligt. För övrigt den enda byggnaden med plant tak i hela området.
J inför också en bestämmelse att byggnader får ha en storlek upp till 200 kvm, vilket väl stämmer med svartbygget. I den gällande planen från 2001 som, helt plötsligt ansågs uråldrig, var ytan begränsad till 180 kvm.

Vid ett normalt planförfarande ges alla, så långt det låter sig göras, samma rättigheter men inte den här gången. Hade alla tillåtits bygga på samma sätt som svartbyggaren hade risken varit uppenbar att dennes utsikt skulle kunna komma att begränsas och det ville J under inga omständigheter gå med på.

Övergreppet mot grannarna accepterades av den ynka majoriteten i nämnden och planen fördes vidare till fullmäktige som med en rösts övervikt fastställde planen.
Vän av ordning trodde då kanske att ett överklagande skulle eliminera de värsta övergreppen men här bet man sig i tummen.
Överordnade myndigheter såg sig förhindrade att ha åsikt om planen med hänvisning till att det finns ett kommunalt planmonopol. Det förhindrade dock inte att man noterade att planen var ”moraliskt tvivelaktig”.

Planen vann således laga kraft och svartbyggaren kunde gå igång med ansökan om bygglov och där är vi idag.
Den nämnd som idag sitter har, på grund av de för svartbyggaren strömlinjeformade bestämmelserna i den nya planen, känt sig tvingad att bevilja bygglov.

Ett bygglov som överklagats av såväl grannar som den vägföreningen som anser sig förfördelad.
I huvudsak uppehåller sig de klagande vid att man i bygglovet accepterat en markuppfyllnad som inte är tillåten enligt den nya planen. Man har även åsikter om att ägaren inte tar hand om sitt eget dagvatten samt att delar av byggnaden är förlagd för nära vägen. Nämnden har, för egen del, påpekat att avvikelser i byggnaden skall undanröjas.

Vad resultatet av överklagandena leder till vet ingen idag, men i tillfälle länsstyrelsen avstyrker kan man vara säker på att ärendet drivs vidare till nästa instans.

Vi ser med spänning fram emot den fortsatta utvecklingen.
Räkna dock med att sista ordet ännu inte är sagt i denna historia om den sorgliga skepnaden.

Det här inlägget postades i Politik. Bokmärk permalänken.

12 svar på Den sorgliga skepnaden

 1. Granskare skriver:

  Det finns ett antal politiker som borde läsa denna redogörelse och skämmas. Hela händelseförloppet är en beskrivning av vad som händer när politiken lämnar ifrån sig makten till tjänstemännen. Tjänstemän som bevisligen saknar förmåga att inse vem som är deras arbetsgivare.

 2. Var finns yrkeshedern? skriver:

  Dessvärre inser inte heller dessa tjänstemän vilka som är deras kunder och vad de själva har för moralisk skyldighet att behandla alla lika. Som tjänsteman kan man föreslå vilka åtgärder som helst , även om de är direkt kränkande. Går det bara att övertyga några aningslösa politiker i MBN att acceptera deras påstådda sakkunskap så slinker det mesta igenom även om det gäller ett, som mark- och miljödomstolen i detta fall förklarade, tveksamt projekt.

 3. Kappvändare? skriver:

  Det här är ju en strålande och helt korrekt beskrivning av hur ett svartbygge i Båtviken behandlats som en het potatis av veliga politiker som fegt skjutit problemet ifrån sig och hänvisat till att kommunen har monopol på att göra detaljplaner.- Vi har majoritet och kan dessutom göra som vi vill hävdade en tidigare stadsarkitekt som efter pensionen blev fritidspolitiker (fp) och var med om att upphäva den detaljplan som han själv gjort för området så sent som 2001. Allt för att godkänna det svartbygge som även han ansåg delvis skulle rivas.

  • soreneriksson skriver:

   Inte undra på att förtroendet för vissa politiker rasat till en ren bottennivå. Inte heller står självsvåldiga tjänstemän särskilt högt i kurs.

 4. Sven.A. Lundgren skriver:

  Det här är en rätt skakande läsning.Har det verkligen gått till på det här sättet? Det låter ju fullständigt otänkbart.

 5. Sommargäst i Bohuslän skriver:

  Jag är god vän med en av de som berörs av den omtalade detaljplanen i Båtviken. Han säger att en stor majoritet av de som tvingades in i denna detaljplan har protesterat men mötts av en total likgiltighet från den som då var ordförande i miljö och byggnämnden. Ingen enda av alla protester mot planen noterades. Alla blev överkörda av kommunen . Det var alltså ett beställningsverk av två svartbyggare som man bestämt sig för att köra igenom oavsett vad som var rätt och rimligt. Man tror inte att sådant kan förekomma i en svensk kommun.

 6. Maskrollsbollen. skriver:

  Även bland de tidigare oppositionspolitikerna i Strömstad råder det stor enighet om att detta ärende är en skandal.Allt beslutades med en enda röst övervikt under fyra års tid. Att miljöpartiets ordförande i miljö och byggnämnden dessutom är stolt över att han drivit igenom denna detaljplan förklarar kanske att partiet förlorade hälften av sina väljare i valet 2018.
  Frågan är nu om hans motion om att anlägga en sommaräng vid taxistationen kan rehabilitera honom inför nästa val. Han har ju som alla kan se en väl utvecklad känsla för åtgärder som kan rädda vår planet.

 7. sören eriksson skriver:

  Mitt förtroende för förre ordföranden i nämnden, Bengt Bivrin, raserades fullständigt när det stod klart att han tyckte att det var helt i sin ordning och inte alls fråga om någon särbehandling när ägaren till Kebal 1:33 fick väsentligt utökad byggrätt medan min huvudman inte fick ett skit. Möjligheten att bygga på samma sätt som tilläts på Kebal 1:33 blev inte min huvudman förunnat och efter det överfallet förlorade jag all tro på att Bivrin ens hade en tanke på att alla människor borde behandlas lika. I fallet drar han med sig den oerfarne planförfattaren Jimmy Magnusson som lika lite som Bivrin insåg att man gått över alla anständigheters gräns när man skräddarsytt en detaljplan att passa en svarbyggare och dessutom gjort det på grannarnas bekostnad.
  Den sortens politiker och den sortens tjänstemän är vi inte betjänta av, tvärt om.
  Deras agerande är oförsvarbart och fjärran från vad medborgarna har rätt att kräva.
  Jag avslutar med att citera Lars Tysklind när han i fullmäktige, med anledning av den nya planen säger följande:
  ”Skillnaden mellan gamla och nya planer är att i nya planer prickar man inte bort mer mark än vad som är absolut nödvändigt. Det skall finnas stora möjligheter för en fastighetsägare att bygga var han anser det lämpligt på den egna tomten.”
  Men, med facit i hand kan vi se att det var absolut nödvändigt att i just detta fall begränsa byggrätten för min huvudman i avsikt att säkerställa utsikten för en svartbyggare.
  Det är faktiskt så att man mår illa.

 8. KalleA skriver:

  Hej Sören. SVT region Väst önskar ofta att bli tipsade om olika sakers tillstånd i regionenen. Försök att skicka ovan utredning till SVT så får vi se om den menar vad de säger.

 9. Propaganda skriver:

  Flera domstolar har ju beslutat att kommunen gjort rätt. Sluta va en dålig förlorare Sören. Eller anser du att domstolarna dömt fel?

  • soreneriksson skriver:

   Du vet uppenbarligen inte vad du talar om. Att domstolen inte dömde ut planen berodde på att det finns ett kommunalt planmonopol som förhindrade domstolen att skicka tillbaka planen för omarbetning. Om du tycker att det är helt i sin ordning att en svartbyggare kan köpa sig rättigheter får det stå för din räkning, jag tycker det visar på ett människoförakt ovärdigt varje politiker att ställa sig bakom. Men eftersom du uppenbarligen är centerpartist skiter du väl i vilket. Det är väl en av anledningarna till att du inte vågar framträda med ditt eget namn.

 10. Fair play? skriver:

  En del har svårt att ta till sig det faktum att kommunen i detta fall har en laglig rätt att göra en detaljplan helt godtyckligt. Även domstolarna får acceptera detta även om planen är köpt av två svartbyggare som gynnas ekonomiskt på sina grannars bekostnad. Allt som krävs är att en tillräckligt omdömeslös majoritet i miljö och byggnämnden som med en enda ynka röst godkänner planen. Allt mark och miljödomstolen kunde göra var att beklaga och säga att förfarandet var moraliskt tveksamt. Signaturen Propaganda är tydligen en av dem som anser att detta sätt att göra en detaljplan är helt OK. Han ansluter sig därmed till centerpartiets linje och även miljöpartiets. Men de har ju sällan någon linje över huvud taget.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *