Vi väntar på ett klarläggande

Bengt Bivrin (MP) och Kerstin Karlsson (L) har förslag på hur man, över tid, klarar bostadsförsörjningen. Därför propagerar de för att Gåseberget borde bebyggas med lägenheter.

Förslagsställarna har nu haft en hel sommar på sig att, tillsammans eller var för sig, redovisa hur en dylikt exploatering skulle kunna gestalta sig.
Man får utgå i från att både Bivrin och Karlsson på plats på Gåseberget kommit fram till hur man enklast ordnar en inte alltför brant uppfart från Kebalvägen upp till toppen av berget. Givetvis en tillfart med en, från övrig trafik, väl avskild gång- och cykelväg.

Kerstin Karlsson har naturligtvis också en färdig idé om hur en ny bro får en avgörande inverkan på kommunikationerna mellan centrum och byggnationen på Gåseberget.
Ett av hennes bärande argument för att bebygga berget.

Båda förslagsställarna har självklart på plats studerat hur man enklast anlägger gator och vägar uppe på berget och hur man eliminerar riskerna med byggnation nära de lodräta bergssluttningarna.
Kunde vi dessutom få en indikation om hur man anser att byggnationen skall kunna ske till kostnader en normal inkomsttagare har råd med vore mycket vunnet.

Bra om vi får veta hur Bivrin och Karlsson tänkt att en exploatering av Gåseberget skall kunna genomföras eftersom vi, som har ett eller annat år i branschen, inte för vårt liv begriper hur man skall kunna få ekonomi i ett sådant projekt.

Jag begär naturligtvis inte att Bivrin och Karlsson skall presentera sina redogörelser här på bloggen, men båda har ju tillgång till sina egna partiers hemsidor och erfarenheten visar också att tidningen är mer än villig att upplåta spaltutrymmen för idéer från Miljöpartiet och Liberalerna. Gärna med stora illustrerande bilder.

Detta är en illustration från översiktsplanen. Oklart vem som presterat mästerverket, men det ser ut som om man lyckats pressa in 70-180 boendeenheter uppe på berget. Dock utan att ens redovisa hur man tar sig dit. Någon Karlssonsk broförbindelse synes heller icke föreligga.
Detta område är det enda tänkbara för anläggning av en uppfart till Gåseberget. Oavsett om man tar i anspråk delar av golfbanan eller inte kräver anläggandet av en ny uppfart omfattande sprängningsarbeten. Ianspråktagande av delar av golfbanan skapar problem som ingen verkar ha funderat över.
Från denna plats kan var och en se de svårigheter det innebär att skapa en ny uppfart till Gåseberget om man inte tar delar av golfbanan i anspråk.
Det här inlägget postades i Politik. Bokmärk permalänken.

11 svar på Vi väntar på ett klarläggande

 1. Sören Eriksson skriver:

  Inte bara Bivrin och Karlsson tycker Gåseberget är bra att utveckla.
  Även kommunens planförfattare är lyrisk över hur berget kan exploateras.
  Detta skriver man i FÖP:en:

  Gåseberget (5)
  Gåseberget är den största lediga markresursen för ny centrumnära bebyggelse. Området är ca 5 hektar och bedöms kunna inrymma ca 70-180 nya bostäder. Området erbjuder storslagen utsikt över Bojarkilen och hamninloppet. Gåseberget är ett högt berg med omgivande låglänt mark som idag är obebyggd. Att bebygga Gåseberget innebär därmed tillskott av ett nytt bebyggelseområde i centrala staden och en ny silhuett för staden som helhet. Hur denna silhuett ska framträda och vilken karaktär den ska ha som en del av Strömstad behöver definieras. För att Gåseberget ska fungera som en länk mellan centrala staden och Kebal behöver bebyggelsen i skala (höjd och täthet) knyta an till stadens småskalighet. Storleken på området motiverar bebyggelse i flera olika typer och upplåtelseformer. Området är utpekat i kommunens Naturvårdsplan som lövskogsområde med möjlighet att utvecklas till strövområde. En mer detaljerad naturinventering har genomförts som tydligare avgränsat naturvärden i området. Inventeringen redovisar framför allt höga naturvärdenlängs bergets södra fot. I dagsläget är området otillgängligt för närrekreation. En bebyggelseutveckling av området kan öka tillgängligheten och skapa utsiktspunkter mot hamninloppet

  Riktlinjer för detaljplan
  • Gåsebergets värdefulla funktion som länk mellan centrala staden, Canning och Kebal ska säkerställas.
  • Bebyggelsens skala (höjd och täthet) ska knyta an till centrala staden. Byggnader i 1-4 våningar bedöms som lämpligt med en begränsning av bebyggelsen närmast bergskanten till 2 våningar.
  • Bostäder av flera typer och upplåtelseformer ska eftersträvas.
  • Tillgängligheten till fots från Kebalvägen ska säkerställas och kan ske genom t ex en allmänt tillgänglig hiss.
  • Naturvärden i form av rik flora (blomrik torräng) längs bergets södra fot ska säkerställas.
  • Placering och utformning av hiss med anslutande väg ska därmed ta stor hänsyn till dessa naturvärden.
  • Småskaliga, kvalitativa naturområden ska bevaras och utvecklas för närrekreation inom området, såväl på hällmark som i skogsmark. Spridningslänkar mellan dessa områden och naturområden med liknande naturtyp i norr ska säkerställas.
  • Bergets potential som en tillgänglig utsiktspunkt över staden och skärgården ska nyttjas och allmänt tillgängliga platser säkerställas.
  • Utöver område för tillfartsväg från öster ska bergets släntområden bevaras obebyggda. Tillfart bör ske via den dalgång där genomförd naturinventering endast redovisar visst naturvärde.
  • Skötsel av naturmarken inom områden behöver säkerställas långsiktigt.
  • Livsmiljöer och spridningssamband för hasselsnok ska beaktas.

 2. Jocke skriver:

  Hiss upp till Gåseberget! Va’ tusan håller man (=Bivrin &Karlsson) på med?! Se till att i stället få fram hyresrätter till vanligt folk i kommunen!

  • soreneriksson skriver:

   En hiss upp till Gåseberget skall läggas till redan mycket dyra exploateringskostnader och därmed faller alla funderingar på att kunna bygga för ”vanligt” folk.

 3. Golfare skriver:

  Hej då Hål 6! Det var kul så länge du fanns !

  • soreneriksson skriver:

   Skulle inte tro att Golfklubben frivilligt ger ifrån sig hål nr 6. Ett slopande av hål 6 skulle skapa stora svårigheter att få till en fungerande golfbana. Golfklubben betalar ju faktiskt arrende för den mark man disponerar.

 4. Utflyttad till billigt boende i ED skriver:

  Det svårt att befria sig från tanken att hela detta projekt är avsett att bli någon sorts statusområde för välsituerade. Därför är det anmärkningsvärt att Bivrin (MP) ställer sig bakom projektet.

  • Kebalbo och golfare skriver:

   Det är inte alls underligt att miljöpartiets Bivrin ställer sig bakom och applåderar att bygga på Gåseberget. Han har ju bara alltför tydligt visat att han inte var vuxen uppdraget som ordförande i Miljö- och byggnämnden. Titta på fiaskot med cykelbanor i centrum och Båtvikenplanen där han lyckades ordna så att den som begärt planen kunde få två byggrätter i stället för en vilka sedan blixtsnabbt kunde säljas för 15 miljoner. Miljöhänsyn kastade han överbord och ansåg sedan att detta var det projekt han var mest stolt över att ha åstadkommit.Vi i Kebal behöver inte Bivrin på denna sidan av Bojarkilen en gång till!

 5. Byggentreprenör skriver:

  Hela resonemanget om att bygga på Gåseberget är befängt. Ett hjärnspöke från två amatörer som inget begriper om byggande. Hiss uppför berget, en ny bro för 30 miljoner minst som antingen de boende eller skattebetalarna skall stå för och en tillfart som blir stadens brantaste och dyraste backe. För att inte tala om byggkostnaderna.
  Bivrin kan väl nöja sig med att studera livsmiljöerna för de hasselsnokar som lär bo där idag enligt översiktsplanen. De kanske vill bo kvar, och då tycker jag de skall få göra det. Ensamma!

 6. Jalla, jalla. skriver:

  Kan man inte få in en livsmedelshall, äldreboende och en simhall däruppe också? Förslaget med en hiss i berget är ju lysande. Man tänker osökt på Hitlers örnnäste i Berchtesgarden. Kunde han så kan väl dreamteamet Bivrin/Karlsson fixa något liknande i Strömstad.

 7. Arg tant med barnbarn! skriver:

  Om förslaget att bygga på Gåseberget skulle vandra vidare och sysselsätta kommunens plan och byggavdelning ännu mer så hoppas jag att våra politiker som styr idag har vett att sätta ner foten. Se till att tjänstemännen sysslar med realistiska byggplaner. Så billiga hyresrätter som det är möjligt att bygga är det som vi vanliga Strömstadsbor vill ha. Det tror jag sossarna kan klara. Miljöpartiet kan säkert hitta någon äng att leka på tillsammans med liberalerna.

 8. DIANA skriver:

  Mycket bra att du kommet igen med dina kloka kommentarer på bloggen.
  Detta behövs i vårt annars så fattiga media.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *