Ligger det en hund begraven?

Vi får verkligen hoppas att förvaltningens vägran att svara på en enkel fråga inte betyder att det ligger en hund begraven.

Turerna kring Båtviken har varit många och i flera fall komplicerade. För oss som representerar fastighetsägare inom området upplevs mycket av det som hänt som riggat för att tillfredsställa ett par svartbyggare.

Vi har tvingats genomleva rent förnedrande hantering av våra rättigheter och kräver därför att det beslut som nämnden har att fatta sker på ett oklanderligt och oantastligt underlag.

Därför ställde vi den mycket enkla frågan huruvida ett beslut om att bevilja bygglov för det så kallade bastutornet öppnar väg för liknande bebyggelse på andra fastigheter inom planområdet.
Eftersom handläggaren rekommenderat nämnden att fatta ett bygglovsbeslut måste ju vederbörande redan undersökt vilka konsekvenser ett sådant beslut skulle kunna få. Men förvaltningen vägrar svara och menar att den som inte är nöjd får överklaga.

Att inte svara vad i Plan- och bygglagen man stöder ett bygglovsbeslut på upplevs av oss som ett slag i ansiktet.
Redan under arbetet med den nya detaljplanen undanhölls vi väsentlig information när planförfattaren valde att enbart kommunicera det pågående arbetet med de två fastighetsägare som betalade för planen. Vi andra fick inte en syl i vädret.

Nu gör man samma sak en gång till och precis som då hänvisar man till möjligheten att överklaga om man inte är nöjd.
Det agerandet är så långt ifrån Förvaltningslagens bestämmelser man kan komma.
Läs följande:

6 §   En myndighet ska se till att kontakterna med enskilda blir smidiga och enkla.

Myndigheten ska lämna den enskilde sådan hjälp att han eller hon kan ta till vara sina intressen. Hjälpen ska ges i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Den ska ges utan onödigt dröjsmål.

När en förvaltning agerar på det sätt man nu gör ökar misstanken om att allt inte står rätt till, att det ligger en hund begraven.
Att så inte är fallet ligger hos förvaltningen att visa genom specifik hänvisning till gällande paragrafer i Plan- och bygglagen.
Vi vill försäkra oss om att det fattas beslut som grundar sig på lagens bestämmelser.

Publicerat i Politik | 6 kommentarer

Är det verkligen så illa, Wallo?

VD för Strömstadsbyggen, Göran Wallo, saknar förtroende för kommunens planavdelning.

I motsats till ett antal politiker anser Wallo i en intervju i dagens Strömstads Tidning att det kommer att ta sex år att få fram en ny plan för Rådhusberget.

Oklart vad han grundar den uppfattningen på. Det rimmar i vart fall illa med förvaltningschefens uttalande om hur professionell personal man har på förvaltningen. Inte heller har han politikerna bakom sig när han svartmålar möjligheten att få fram en ny plan inom rimlig tid.

Varför Wallo kommer med detta uttalande just nu kan man bara spekulera om men sannolikt beror det på att han inte fått gehör för sina egna idéer om hur Rådhusberget skall utvecklas.
Vi har ju i gott minne hans tidigare propåer om att man borde bygga fler än 500 nya lägenheter på Rådhusberget. En uppfattning han torde vara ganska ensam om. Något vi är mycket tacksamma för. Storhetsvansinne, ansåg de flesta.

Istället för att argumentera emot politiken när det gäller Rådhusberget borde Wallo syssla med frågor som ligger betydligt närmare i tiden.
Som, till exempel, att få fart på byggnationen i kv. Magistern eller se till att det händer något i träskmarkerna på Norrkärr, eller att de sker något på Koster.

Wallo har en sällsynt förmåga att ha åsikter om hur politikerna borde sköta sitt jobb men det vore mera klädsamt om han ägnade sin egen funktion större intresse.
Han har under ganska lång tid nu klargjort att Strömstadsbyggen inte kan producera nya hyresrätter med mindre än att det tillskjuts pengar, antingen från staten eller från kommunen. Kraften att åstadkomma något med egna medel saknas uppenbarligen.

Om det nu är så illa kan vän av ordning inte fatta varför man inte gör sig av med projekt som inte går att genomföra. Varför säljer man inte kv. Magistern eller överlåter till någon annan exploatör att hantera Norrkärrsträsket.

Wallo har också en sällsynt förmåga att, med färgglada bilder, i pressen presentera det ena storstilade projektet efter det andra men sedan händer ingenting. Utom då, när nyheten sjunkit in, meddela att projekten inte går att genomföra om inte andra skjuter till pengar.
Men så låter det aldrig när projekten presenteras, då är allt frid och fröjd och medborgarna förväntas applådera. När kv. Magistern presenterades var det ingen hejd på hur bra det skulle bli, flera utländska företag som Wallo varit i kontakt med borgade för att projektet skulle kunna genomföras snabbt effektivt och billigt.

Det gick, dessvärre, inte lång tid innan det blev annat ljud i skällan. Nu ville man göra ändringar i projektet och inte längre följa den fastställda parkeringsnorm man visste fanns redan när byggnaden projekterades. Det skulle bli för dyrt att ge hyresgästerna möjlighet att parkera sina bilar.
Och, helt plötsligt, fanns det inte längre några utländska företag beredda att bygga ”billigt”.

Norrkärr presenterades som ett ”centrumnära” projekt som skulle bli synnerligen billigt att bygga. Ingen detaljplan behövdes, pengar att spara, positivt förhandbesked i nämnden med minsta möjliga majoritet. Förvaltningen hade yrkat på avslag vilket Wallo ansåg berodde på att ”Man ansåg att husen låg för långt från Konsum”.
Naturligtvis ett korkat uttalande man inte hade förväntat sig av en VD för ett helägt kommunalt bolag.

Jag måste säga att jag är synnerligen förvånad över Wallos agerande. Han är synnerligen välavlönad för att driva helägda kommunala bolag men verkar inte ha något till övers för vad ägarna tycker, tänker eller beslutar om.
Om han fortsätter på den inslagna vägen och försöker obstruera mot ägarnas beslut torde hans tid som VD snart vara till ända.

Nu visar det sig att också Norrkärrsprojektet har gått i stå beroende på, enligt Wallo, att de statliga subventionerna förändrats. Alltså inga bidrag, inget bygge, Wallos mantra.

Den bistra sanningen är att Wallo, trots att han slagit sig för bröstet vid massor av tillfällen, inte lyckats producera en enda ny hyreslägenhet de senaste två åren.
Och i år blir det heller inga.
Ett bittert facit som borde få honom att stämma ner tonläget. Istället för att klaga på den politiska ledningen, oavsett hur den ser ut.

Publicerat i Politik | 5 kommentarer

Sveket och det moraliska dilemmat

Redan den nya planen i Båtviken ansåg Mark- och miljödomstolen grundade sig på moraliska tveksamheter.

Även om man tvingades acceptera att kommunen har planmonopol råder det ingen tvekan om att domstolen inte gjorde vågen för den plan som den dåvarande majoriteten drev igenom.

Att hela planen riggades för att tillfredsställa två svartbyggare är fullt klarlagt. De fick sina önskemål uppfyllda på grannarnas bekostnad.
Som om det inte var nog är man nu beredd att gå ännu längre i sin välvilja mot en av svartbyggarna.
Utan några som helst betänkligheter är man villig att bevilja bygglov för sådant som strider mot den plan man själva drivit igenom men även mot den plan som gällde dessförinnan.

Sveket mot grannarna och de moraliska förfallet fortsätter således. Ett agerande som applåderas av Bengt Bivrin. Mannen som företräder ett parti som säger sig värna om den lilla människan.

Mest bedrövligt är moderaternas agerande. Man var emot den nya planen helt från början. Varje gång frågan var uppe röstade man emot. Även så i fullmäktige när planen antogs. Men inte nu längre, nu går man armkrok med sina oppositionskamrater och skiter fullständigt i vad man sagt tidigare. Det finns inte ord för vad jag tycker om det sättet att svika sina väljare.

Betecknade att inget enda av de partier som nu går en svartbyggares ärenden har kurage nog att redogöra för sitt ställningstagande, trots tillgång till egna hemsidor, Facebook, Tvitter etc. etc.

Bivrin, till exempel, som tvittrar dygnet runt om allt mellan himmel och jord har inte ett dugg att tillföra, trots att han bär huvudansvaret för hela debaclet i Båtviken. Likt strutsen stoppar han huvudet i sanden och tror uppenbarligen att allt bara skall glömmas bort. Ett feltänk av monumentala mått, det borde han insett efter haveriet vid förra årets val.
Plangenomförandet i Båtviken resulterade i ett totalras för de tre partier som drev frågan och ändå fortsätter man på den inslagna vägen, Ofattbart.

Lika ofattbart är moderaternas lappkast, men kanske inte alls förvånande när man betänker att Cederbratts huvudspår var att skapa en borgerlig allians. Då kan gamla löften och ställningstaganden slängas på soptippen. Moral och etik betyder ingenting när man skall vara sina allianskamraterna till lags. Det hörde dock till ovanligheten att man såg moderater gå i ledband. Tills nu!

Publicerat i Politik | 10 kommentarer

Inget bygglov för Kebalhuset nu!

Notera att de stora gräsytor som tillhör de tre fastigheter som ligger mellan Kebal 1:33 och havet inte får bebyggas enligt bestämmelser i den nya planen. Det skulle hindra utsikten från skandalbygget. Det säger det mesta om moralen hos dem som fattade beslutet att godkänna planen. Inget annat än en hänsynslös överkörning och ett åsidosättande av likställighetsprincipen. Inte undra på att Mark- och miljödomstolen skrev att agerande var moraliskt tvivelaktigt.

Nämnden beslutade med röstsiffrorna 5-4 att återremittera ärendet.

Att C, L och MP skulle går för ett godkännande av bygglovet var ingen överraskning. Dessa partier har ju aldrig velat se konsekvensen av sitt handlande och hela tiden lagt sig på rygg för varje förslag som kommit från förvaltningen, inklusive inskränkningar av byggrätten för grannarna till Kebal 1:33.
Däremot var det mera förvånande att M gjorde detsamma. Moderaterna har haft sin inställning till detta skandalbygge klart sedan länge, varit klart kritiska och dessutom röstat emot att planen genomfördes. Varför de nu gör helt om och ställer in sig i ledet hos de som kallar sig 16-gruppen kan bara man fundera över. Det visar i vart fall inte på något mod eller på någon politisk ryggrad. Tvärt om.

Låt oss därför bena ut vad frågan gäller.

Helt klart är att de överträdelser som ägaren av Kebal 1:33 gjort med tiden blivit så gamla att de preskriberats. (Det hade inte skadat om handläggaren i sin tjänsteskrivelse upplyst nämnden om det.)
I sak betyder det att kommunen inte får eller kan ingripa mot det olovligt utförda. Man kan alltså inte besluta att delar av huvudbyggnaden eller bastutornet skall rivas.
Med det betyder inte att man måste bevilja bygglov i efterhand som nu föreslagits och som ledamöterna från C, L, MP och M tyckte var helt i sin ordning.

Vad man tydligen inte tänkte på är att om man går för ett godkännande rakt av, vilket förordats av handläggaren, skulle det lämna fältet fritt för övriga inom planområdet att utföra liknande byggnationer. Tänker närmast på den komplementbyggnad som inte alls följer planbestämmelserna. Skulle inte tro att ens de ledamöter, som nu tyckte att bygglov skulle beviljas, skulle bli särskilt glada om det dök upp ett antal ansökningar om komplementbyggnader som avviker från gällande plan. Byggnader som man då tvingas godkänna eftersom man gjort det på Kebal 1:33.
Man kan inte besluta om bygglov för en given åtgärd på en enskild fastighet för att sedan neka andra att utföra precis samma åtgärd. Även om man, som i detta fall, avser att bevilja bygglov i efterhand.

Därför är det förvånande när Bivrin säger följande till Strömstads Tidning:
– Tjänstemannen kunde bemöta varje punkt. Jag anser inte att det finns någon substans i det ifrågasättandet.
– Jag tyckte att tjänsteskrivelsen var tydlig och klar. Handläggaren ansåg att bygglovet var tydligt och klart enligt detaljplanen.

Ärendet kommer nu att återkomma till nämnden för nytt beslut, kanske redan i nästa månad, men i tillfälle beslutet blir att bevilja bygglov för det som inte följer gällande plan kommer bygglovet att överklagas av flera. Med ytterligare handläggning som följd.

Konklusion
Det kan absolut inte få vara på det sättet att om det gått mer än 10 år sedan en olovlig åtgärd genomfördes det automatiskt betyder att bygglov beviljas i efterhand.
I synnerhet inte som de olovliga åtgärderna strider mot gällande plan och även stred mot den plan som gällde när åtgärden vidtogs.

Den riktiga åtgärden torde vara att fastighetsägaren får ha kvar det olovligt byggda men att något bygglov för dessa avvikelser inte beviljas.

Detta skandalbygge har redan ställt till det för helt oskyldiga grannar. (Se bildtext ovan) Det måste finnas en gräns för hur undfallande man kan vara. Den gränsen är nu nådd.

Nämndens ordförande Peter Sövig har helt rätt när han säger:
– Det var frågor om avvikelser från den nya detaljplanen och vi ville att förvaltningen ska titta på det här en gång till. Det är viktigt att det blir rätt med det här bygglovet eftersom det är det första som ges i den nya detaljplanen – annars sätter det en felaktig norm för hela resten av området.

Publicerat i Politik | 4 kommentarer

Sanningens minut för C, MP och L!

Sanningens minut närmar sig för C, MP och L när de i morgon skall ta ställning till huset i Båtviken.

Kommer dessa ledamöter att ställa sig bakom en återremiss eller kommer man att envist hålla fast vid sin inställning att detta hus skall godkännas, oavsett.

Kommer man till slut till insikt om att gränsen för vad som kan accepteras är nådd och att några ytterligare fördelar inte kan ges.
Har man ryggrad nog att stå upp för den detaljplan man själva drivit igenom eller tycker man att det inte är några problem att göra avsteg.

Kvar i nämnden sedan man drev igenom beslutet om en ny plan finns Bivrin och Gutke. Om dessa herrar framhärdar i sina försök att få det famösa huset godkänt, trots avvikelser från planbestämmelserna har de bäddat för ytterligare en svekdebatt. I så fall har man inget lärt av de tidigare turerna och vad det kom att innebära i form av förlorat förtroende bland medborgarna.

Nu får man ändå hoppas att de tar sitt förnuft till fånga och agerar utifrån lagstiftningen och lägger personliga åsikter åt sidan. Det skulle vara en liten uppryckning jämfört med hur man agerat tidigare.

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Kommunala tjänstemän är ingen skyddad skara.

Är man avlönad med skattemedel förutsätts det att man agerar professionellt och neutralt.

När så inte sker och kritik framförs händer det inte sällan att den som framför kritiken blir anklagad för att ”hänga ut” tjänstemän.
Inget kan vara mer felaktigt. Det är inte alls fråga om att hänga ut utan mera en fråga om att kräva att jobbet görs på rätt sätt.

Ingen människa är fullkomlig, det skall villigt erkännas, fel begås hela tiden och i olika sammanhang, men när så sker är det minsta man kan begära att den som hanterat ett ärende mindre bra borde ha kurage nog att erkänna det istället för att kasta sig över den som framför kritiken.

Det råder ingen som helst tvekan om att det förekommer och har förekommit flera uppmärksammade händelser som allmänheten uppfattat som rena tjänstemannatavlor.
När kritik framförs innebär det inte sällan att tjänstemän intar en försvarsattityd där man försöker odugligförklara den som haft mage att kritisera.
Det kan ske i form av uttalanden i pressen eller genom krystade insändare. Även här på bloggen.

Det finns, dessvärre, tjänstemän som lever i tron att de står över medborgarna och att medborgarnas åsikter därför kan lämnas därhän.
Tjänstemän som upplever att granskning av deras göranden och låtanden bara är ont förtal som inte behöver tas på allvar. Inget kan vara mer felaktigt. Den som kommer med förslag måste också vara beredd att försvara sitt ställningstagande, besvara kritiken sakligt och inte hela tiden rikta in sig på att skjuta budbäraren.

Det finns tyvärr politiker som, oavsett vad frågan gäller, gärna ställer sig upp och försvarar tvivelaktiga ageranden. Man bemöter då inte kritiken i sak utan uttrycker sig i svepande ordalag om hur fantastiskt duktiga tjänstemännen är.
Det förhindrar dock inte samme politiker att i nästa stund strunta i vad tjänstemännen föreslår och fatta beslut som går stick i stäv mot de rekommendationer man fått från förvaltningen.

Exemplen på tillkortakommanden är som sagt många och ingen har väl undgått debatten om förskolan och 15-timmarsbarnen som inneburit förödande kritik mot hur frågan hanterats på tjänstemannanivå.

Den för dagen mest aktuella frågan gäller det omtalade huset i Båtviken.
Det råder ingen tvekan om att den kommunala tjänsteman som hade att hantera den nya detaljplanen gick några få fastighetsägares ärenden och hade den dåvarande majoriteten haft lite mera kurage hade man genomskådat det och det hade kunnat blivit en helt annan och bättre plan.

Som en följd av den nya planen söker nu ägaren till det omtalade huset bygglov och ännu en gång tvingas vi uppleva en tjänsteman som går fastighetsägarens ärenden.
Det finns ingen annan förklaring till varför man annars skulle föreslå nämnden att fatta beslut som strider mot den helt nya detaljplanen.

För det agerandet liksom för arbetet med själva planen hörs många kritiska röster.
Med all rätt.
Man upplever helt enkelt att agerandet varken är neutralt eller professionellt.

Nu får vi dock hoppas att den nya nämnden inte är lika undfallande som den tidigare nämnden var och därför genomskådar försöket att ännu en gång gå en enskild fastighetsägares ärenden.

Det skall dock sägas att merparten av våra tjänstemän är duktiga och väl pålästa och jobbar så professionellt som möjligt. Vi får hoppas att de som inte riktigt når upp till den nivån inser det och jobbar för en förbättring.

Publicerat i Politik | 5 kommentarer

Gör inte om samma misstag, en gång till!

År 2004 beviljade den dåvarande nämnden bygglov för fastigheten Kebal 1:33.

Bygglovet togs den gången trots mängder av avvikelser från gällande plan varav följde att bygglovet upphävdes av överordnade myndigheter.

Vi får verkligen hoppas att man inte gör samma misstag en gång till när man nu har att hantera samma byggnad men med helt andra planförutsättningar.

Därför är det extra viktigt att nämnden, när man fattar beslut, värderar bygglovsansökan i förhållande till den nu gällande nya detaljplanen. Inte vad som stod i den gamla planen och inte heller vad som tidigare olovligen byggts på fastigheten. Det är bara den nya planen som gäller, inget annat.

Men trots att det finns uppenbara avvikelser från den helt nya planen går förvaltningen på samma linje som man gjorde 2004, man rekommenderar att bygglov skall beviljas.

I den händelse nämnden går på förvaltningens förslag och beviljar bygglov kommer det beslutet att omedelbart överklagas, precis så som skedde 2004.
Därför är det utomordentligt viktigt att nämnden tar sitt ansvar och inte ännu en gång släpper igenom ett bygge som avviker från gällande plan. I synnerhet som det här är fråga om en purfärsk plan och detta ärende är det första man har att ta ställning till.
Fattar man beslut som avviker från planbestämmelserna riskerar man att skapa prejudikat som kan bli mycket besvärande att hantera i framtiden.

Låt oss därför titta lite närmare på avvikelserna.

För det första är det fråga om att bygglovsansökan redovisar en komplementbyggnad som, vad avser byggnadshöjd, inte uppfyller kraven i den nya detaljplanen. Byggnaden är nästan två meter högre än den får lov att vara. (Komplementbyggnaden kan ses som ett uppstickande torn på bilden ovan)
Förvaltningen har valt att kalla denna byggnad bastutorn eller bastustuga! men det gör ingen skillnad i sak, det är en komplementbyggnad och för en sådan gäller samtliga detaljplanens bestämmelser. Inklusive bestämmelsen om maximal byggnadshöjd 4,7 m.

För det andra är byggnaden i det nordvästra hörnet förlagd på mark som enligt nu gällande plan inte får bebyggas.

För det tredje är avståndet mellan byggnaden och vägen för litet enligt nu gällande plan. Minsta mått skall vara 4,5 men byggnaden är förlagd avsevärt närmare vägen än så.

För det fjärde har man i strid mot nu gällande plan utfört avsevärda markuppfyllnader vilket framgår tydligt av bilden ovan. (Notera den branta slänten mot grannfastigheten)

Analys av konsekvenser
I händelse nämnden fattar beslut i enlighet med förvaltningens förslag skapas ett antal prejudikat.
Det blir, i fortsättningen, fritt fram för övriga fastighetsägare att bygga tornliknande 6,6 m höga komplementbyggnader som kan inrymma precis vad som helst. Så länge den sammanlagda byggnadsytan inom respektive fastighet inte överstiger 200 kvm kan en sådan komplementbyggnad bli mycket stor och dominerande.
Exempelvis kan en fastighet som idag är bebyggd med ca 175 kvm bygga en 6,6 m hög, tvåvånings, tornbyggnad med ytterväggsmåtten 5×5 m. Var och en inser säkert det problematiska i en sådan bebyggelseutveckling.

Förvaltningen försöker förringa avvikelserna genom diverse kryptiska skrivningar i stil med att ”Bastutornet är så litet, bara ca 4% av byggnadsytan.” Det finns inget stöd i bygglagstiftningen för det resonemanget. Bara det faktum att en komplementbyggnad uppfattas som liten befriar den inte från att uppfylla planbestämmelserna.

”Det är bara ett hörn av huvudbyggnaden som ligger för nära vägen”. Ett helt meningslöst påpekande, antingen ligger huset för nära vägen eller så gör den inte det. Hur liten eller stor del som avviker från bestämmelserna saknar betydelse i sammanhanget.
Vidare noteras att huvudbyggnaden helt och hållet ligger inom byggrätten, med det stämmer inte med det kartmaterial som finns.

Frågan om detaljplanens bestämmelser om markuppfyllnader berörs inte alls i tjänsteskrivelserna trots att man ägnat just detta särskild omtanke i den nya planen.

Varför rekommenderar förvaltningen nämnden att fatta beslut som står i strid mot gällande plan.

Denna komplementbyggnad (bastutorn/bastustuga) är ca 8 kvm men det beror sannolikt på att en större byggnad inte hade rymts inom den totala tillåtna byggnadsytan som är 200 kvm.

Publicerat i Politik | 15 kommentarer

Liberalt självskadebeteende?

Opinionssiffrorna faller för liberalerna.

Från att en gång i tiden varit Sveriges största oppositionsparti är man nu bland det minsta.

Hur det kunde det bli på det viset är inte så konstigt. Inget av de andra partierna har, på samma sätt som liberalerna, framfört så många goda idéer för att sedan tappa geisten och inte driva frågorna vidare.

Exemplen är otaliga och vi behöver inte gå längre än till den lokala politiken för att se samma tendens. Man går till val med flera bra förslag men överger sedan nästan allt trots att man tagit en plats i majoriteten.

På riksnivå har problemen tornat upp sig under den senaste tiden med flera ”affärer” som varit svåra att hantera och när det dessutom förekommer kraftig intern kritik mot hur partiledningen hanterat vissa frågor faller väljarnas förtroende för partiet.
Problemen är inte heller över för liberalerna som nu har att utse en ny ledare. Bäddat för fler interna konflikter?
När allt som skrivs om liberalerna handlar om konflikter istället för det politiska budskapet ser framtiden dyster ut och det finns ingen uttalad kandidat som man, spontant sett, kan lyfta partiet.

Den senaste siffrorna visar att man skulle hamnat utanför riksdagen om det varit val idag och det borde oroa hela den liberala ledningen. Även lokalt.
Om de politiska budskapet hamnar i skymundan vad finns det då att se fram emot.

Liberalerna fick i det senaste valet till kommunfullmäktige vidkännas en svidande förlust, mest beroende på att man övergivit nästan hela sitt partiprogram. I viket fall som helst så drev man inte sina egna frågor utan ”rättade in sig i centerledet”. Ett förödande misstag som det kommer att ta lång tid att reparera.

Lokalt måste därför liberalerna, om det skall kunna leda till framgång i nästa val, driva sin egna frågor men sortera bort de mest kontroversiella som t.ex. brobygge NU och andra påhitt som saknar folklig förankring.

Nu tror vi ändå att de senaste sifforna för partiet är tillfälliga och att man så småningom kravlar sig upp över fyraprocentspärren, men det skall mycket till för att nå tidigare nivåer. Liberalerna kommer med all sannolikhet att finnas kvar i politiken både på riksplanet och lokalt, även om det blir på en betydligt mer undanskymd nivå än hittills.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Varför måste det bli dyrt att bygga på Rådhusberget?

Strömstads Tidning refererar till uttalande från kommunens bygg- och planchef Elin Solvang som säger att byggnation på Rådhusberget blir dyr.

Hon grundar sitt påstående på att bebyggelsen blir synlig från havet.
Det kräver mycket av utformning och gestaltning, konstaterade hon.

Vidare säger hon följande:
Om ambitionen är att bygga billiga hyresrätter är Rådhusberget inte rätt, men om ambitionen är att skapa blandad bebyggelse och centrala bostäder då är det rätt.

Det låter, med förlov sagt, konstigt. Här har man ett område som redan bebyggts med relativt enkla byggnader och vad är det då som säger att tillkommande bebyggelse skall utsättas för omfattande bestämmelser som utformning och gestaltning. Stora delar av bebyggelsen på Rådhusberget är redan idag synlig från havet och vad skulle det göra för skillnad om det blev några ytterligare byggnader. Utan att man för den sakens skull måste krångla till allt.

I motsats till Elin Solvang vill jag hävda att Rådhusberget mycket väl lämpar sig för en anpassad utbyggnad och då med byggnader som inte sticker ut mer än de som redan finns där. VA finns i området och det hjälper till för att hålla kostnaden nere.

Kan det vara så att man inom planavdelningen vill sätta någon sorts eget avtryck i den kommande bebyggelsen genom att föreslå utföranden som kostar mer än de smakar.

Vi har fått till oss lite av samma tendenser när det gäller Canning där man i det pågående planarbetet föreslagit mycket dyra lösningar när det gäller, bland annat, gator och trottoarer. Lösningar som det sägs att Riksbyggen har reagerat mot. Men här kanske planavdelningen kan komma med förtydliganden.

Publicerat i Politik | 7 kommentarer

Snart är sveket fullbordat!

Inom kort kommer det omtalade bygget i Båtviken att beviljas bygglov.

Bengt Bivrin (MP) kommer att delta i det beslutet och därmed har han fullföljt ett av de största politiska sveken mot medborgarna.

Han har, genom sitt agerande, banat väg för att två svartbyggare får sina hus lagliga. Den ene av dem får dessutom möjligheten att dela sin tomt, tjäna storkovan och kunna skratta hela vägen till banken.
Den andre har fått sitt monumentalbygge godkänt efter att man genom en ny plan lyckats pressa in avvikelser i en omfattning vi aldrig tidigare skådat. Man har till och med gått så långt att man säkerställt att grannarna inte kommer att kunna bygga med samma villkor som övriga inom planområdet. Allt för att säkra utsikten för monumentalbygget.
För säkerhets skull tog man in en bestämmelse som hindrade grannarna att göra liknande utfyllnader som monumentalbyggaren gjort på sin tomt. Sammantaget så häpnadsväckande bestämmelser att man knappast tror det är sant. Men Bivrin anser att han gjort ett bra jobb som fått igenom allt detta. Det torde vara ganska få som delar den uppfattningen.

För dessa enorma fördelar har de två fastighetsägarna betalat en spottstyver samtidigt som det inneburit att viktiga personella resurser tagits ifrån planavdelningen. Resurser om kunde använt till att skapa förutsättningar för bostadsbyggande.

Det fanns en tid då Miljöpartiet ansågs vara ett parti som såg till rättvisa och den lilla människans behov och rättigheter
Men det var då det.
Bivrins agerande i denna fråga visar på helt andra värderingar. Från att en gång i tiden ansett att det famösa bygget inte skulle godkännas vände han kappan efter vinden (dvs efter centern och liberalerna) och gick nu kapitalets ärenden.

Han hade alla chanser i världen att sätta ner foten och säga stopp och belägg, detta gillar jag inte. Då hade det inte blivit någon ny plan och svartbyggarna hade fått rätta sig efter samma regler som gäller för alla andra. Då hade Bivrin kunnat få respekt för sitt handlande.
Han kunde gjort det, Bivrin, och visat lite ryggrad men istället valde han att göra precis tvärt om. Han brydde sig inte ens om att lyssna på den förvaltning, vars tjänstemän han så ofta berömt.
Frågan är om han ens lyssnade på sina egna partikamrater. Knappast kvinnorna i alla fall eftersom praktiskt taget samtliga av dem valde att inte ställa upp för partiet när det blev dags att gå till val.

Från synnerligen välunderrättade källor har vi också fått veta att Bivrin inte riktigt kunde förstå varför han inte fick fortsätta som ordförande i Miljö- och byggnämnden efter valet. Han levde i en föreställning att han gjort ett bra jobb och insåg inte att han genomgående röstat med C och L och aldrig haft några egentliga egna förslag.
Han insåg helt enkelt inte att hans eget agerande hjälpt till att reducera Miljöpartiet från fem till två mandat och att makten därmed gått förlorad.

Inget av detta har hindrat Bivrin för att fortsatt finnas kvar i nämnden, om än med synnerligen små möjligheter att påverka, vilket vi är tacksamma för. Men egentligen hade vi helst sett att han lämnat nämnden.

Det som hänt i Båtviken är ett lågvattenmärke av sällan skådat slag och huvudansvaret för att det blev om det blev ligger otvetydigt på Bengt Bivrin som, trots att han satt på ordförandeposten, inte hade kurage nog att stå för sina tidigare redovisade åsikter utan vek ner sig för centern och liberalerna.

Bivrins agerande i nämnden och i flera andra sammanhang fick till resultat att miljöpartiet inte ens fick hälften av de röster man skulle fått om man hållit ställningarna sedan valet 2014.

Publicerat i Politik | 12 kommentarer

Kräftgång för Strömstads tidning

Upplagan för Strömstads Tidning fortsätter minska!

För femte året i följd minskar upplagan för Strömstads Tidning.

Från att 2014 haft en pappersupplaga på 4.800 ex. är man 2018 nere på 3.400 ex.
Fallet dämpas något av att man numera har en digital upplaga på 600 ex.
Ca 10 % av upplagan säljs med rabatt och 200 ex är gratis, oklart vilka som får dem.

https://katalog.mediafacts.se/Audit/7206

I ett läge med vikande prenumerationer väljer så Stampen, som äger Strömstads Tidning, att sparka ett antal tidningsbud. Många som tidigare fått sin tidning på morgonen skall nu få den via posten. Det betyder att lördagstidningen inte kommer dessa prenumeranter till del förrän måndag lunch, i bästa fall.

Jag har svårt att tro annat än att det kommer att betyda att ytterligare prenumeranter går förlorade. Sannolikt hoppas tidningen på att dessa skall övergå till att prenumerera på den digitala upplagan. Kan vi då räkna med ökat pris för den digitala tidningen, risken finns.

Många tidningar har problem med sina pappersupplagor men STNB borde, som enda tidning på orten kunna stå sig starkare. Men man har ju, de facto, tappat prenumeranter under flera år, innan den digitala världen gjorde sig påmind.

Hur utvecklingen skall bli står skrivet i stjärnorna men risken är uppenbar att man ganska snart hamnar på en nivå då det inte längre är lönsamt.
Avgörande blir hur man lyckas hantera journalistiken, balansera sport, kultur och allmänreportage mot varandra och hur väl rustad man är att granska makten. Inte minst gäller det att sätta tummen på makthavarna och bevaka vart medborgarnas surt förvärvade skattekronor tar vägen. Här finns en klar förbättringspotential.

Publicerat i Politik | 7 kommentarer

Behöver vi oroa oss?

Att kommunen är hårt belånad är ingen nyhet.

Är det något vi behöver oroa oss över? Egentligen inte säger politikerna, det finns betryggande säkerheter.

Men med tanke på vad som nu sker kanske man ändå behöver ägna ekonomin lite uppmärksamhet.
Just nu investeras flera hundra miljoner i diverse projekt och eftersom pengar kostar pengar vore det konstigt om inte det på sikt kommer att drabba skattebetalarna.

Låt oss titta lite närmare på de projekt som nu pågår:

Färjeläget
Här investeras stora belopp som man påstår att rederierna skall betala under de kommande tjugo åren.
Men om budgeten spricker och det blir dyrare, betalar då rederierna överkostnaden också. Och vad händer med den nödvändiga elanslutningen, kommer den till stånd och vem eller vilka skall stå för den kostnaden.
Vi vet inte och informationen från kommunen är minst sagt knapphändig.

Myrens hamn
Här pågår omfattande arbeten och många miljoner plöjs ner. Det sägs att Kustbevakningen skall stå för en del av kostnaden men vi vet inte hur mycket och därmed heller inte vilket belopp som hamnar på skattebetalarna.
Precis som för färjeläget är informationen från kommunen undermålig.

Reningsverket
Den i särklass dyraste investeringen. Flera hundra miljoner kostar projektet och vi har inte en susning om huruvida man håller budget. Flera signaler talar om problem men någon underhandsinformation från kommunen finns inte, hur mycket man än letar på hemsidan.
Vi har redan bland Sveriges högsta VA-taxor, de kommer knappast att sjunka efter miljoninvesteringarna i reningsverket.

Och som om det inte vore nog med det ser vi framför oss mycket stora kommande investeringar och önskemål:

Canningprojektet
Ett vågspel, rent ekonomiskt. Kommunen har förbundit sig att svara för mycket stora kostnader i projektet. Dess kommer delvis att betalas av Riksbyggen men avtalet är så utformat att man bara behöver betala för den mark man tar i anspråk allt eftersom. Det kan alltså bli en mycket segdragen historia, i synnerhet om bostadsmarknaden viker ännu mer. Då får kommunen ligga ute med pengar under mycket lång tid. Och, som sagt, pengar kostar pengar.

Äldreboende Särskilt boende
Ett tidigare löfte om detta projekt ligger hyfsat nära i tiden att genomföras, får vi hoppas. Många miljoner, men en helt nödvändig investering. Bara man kunde komma överens om var bygget skall placeras.

Bro över Bojarkilen
Liberalernas käpphäst till en kostnad som kan hamna runt trettio miljoner. Är det en investering som är helt nödvändig måste man fråga sig. Visserligen gagnar det hotellet och de sommarboende i Kebalviken, men knappast någon annan.

Strömstadsbyggen
Här har VD aviserat att bolaget inte kan bygga några hyresrätter och man inte får bidrag. Antingen från staten eller från kommunen.
Norrkärrsprojektet gick i stå när de statliga bidragen försvann och i kv. Magistern kan man inte bygga om man inte får tolv miljoner från kommunen. Vad som händer med dessa projekt liksom de omskrivna bostadsprojekten på Koster vet vi inte och informationen är synnerligen tunn.
Samtidigt som så många ropar efter hyresrätter. Vi är nu inne på det tredje året i rad då inte en enda ny hyresrätt producerats.

Strömstadslokaler
Vi vet faktiskt inte hur ekonomin ser ut hos det bolaget. I synnerhet inte när de gäller engagemanget i den dyrt förvärvade industrifastigheten på Erlandseröd. Hur mycket har det kostat hittills och vad händer med det så kallade multiköket. Ingen som helst information finns att hitta, någonstans.

Vatten och avlopp Koster
Skall det bli någon riktig ordning på detta dilemma ser jag ingen annan lösning är ledningar från fastlandet. Dyrt som sjutton men helt nödvändigt om Koster skall kunna utvecklas. Allt tal om enkla lösningar tror jag inte på. När man börjar analysera vad dessa ”enkla lösningar” kostar i verkligheten kommer man att inse att riktigt så enkelt var det inte.

Det finns naturligtvis många fler önskemål om investeringar över tid. Jag är helt säker på att både vård, skola och omsorg har behov som måste tillfredsställas och därför är det viktigare än någonsin att hålla i pengarna och verkligen se till att de används på rätt sätt.

Befolkningsutvecklingen blir sannolikt hellr inte den som man förutsatte när vision 2030 klubbades igenom och därför kan man inte räkna med så många nya skattebetalare som kan vara med och stå för notan.

Eftersom informationen från kommunen lämnar mycket övrig att önska hade det varit trevligt om vår lokaltidning kunde göra en insats här, men tyvärr förefaller intresset vara ganska svalt när det gäller att gräva i den kommunala ekonomin.

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Centerliberalmoderatena de gröna.

C.L.MP förlorade makten och M visste inte varför.

Även om M kunde tillgodoräkna sig viss framgång i valet gick det rätt åt skogen med de tänkta allianskamraterna.
En förklaring kan vara att flera C- och L-väljare valde att gå till M.
Men merparten av de förlorade mandaten hamnade hos andra partier.
Att det skulle bli så blev känt ganska tidigt. Medborgarna var helt enkelt trötta på den maktfullkomlighet den dåvarande majoriteten visade upp.
Det jäste i leden och när det dessutom visade sig att man medvetet undanhöll information till oppositionen ställdes allt på sin spets.
Detta kunde inte få fortgå och aversionen mot den politiska majoriteten växte för att nå något slags crescendo när man, utan att det fattats ett beslut i Tekniska nämnden genomförde den misslyckade ombyggnaden vid torget.
Det blev helt enkelt droppen som fick bägaren att rinna över.
Folk var förbannade och inte blev det bättre när Åsa Torstensson gick ut i media och meddelade ”Blir det inte bra får vi göra om”.
Det sättet att hantera skattemedel och dessutom sätta sig över nämnden gjorde medborgarna synnerligen upprörda.

Därför borde inte valresultatet kommit som någon överraskning, frågan var bara hur stor förlusten skulle bli.
Det insåg de allra flesta som kunnat följa med i det som hänt under mandatperioden.
Det krävdes ingen Gallupundersökning för att man skulle inse att centerpartiets tid vid makten skulle få ett abrupt slut.

I valet 2006 förlorade centern 4 mandat efter att medborgarna tröttnat på maktfullkomligheten.
I valet 2018 blev förlusten 5 mandat vilket visar att man inget lärt av historien.
Man körde på i gamla fotspår utan att inse att man kör inte över medborgarna ostraffat.

Hade den nya ledningen hos moderaterna förstått att det är så det fungerar hade man kunnat undvika att gå till val på att man avsåg bilda en alliansmajoritet.
En majoritet tillsammans med partier alla visste befann sig i nästan fritt fall. Dessvärre satte man allt för stor tilltro till den nye store ledaren som efter tolv år i Stockholm skulle se till att makten hamnade på rätt ställe.
Som bekant gick det inte alls och i det läget måste man leta syndabockar.
Först ut att anklagas för svek blev KD som haft den goda smaken meddela att man inte hade för avsikt att liera sig med något block.

På senare tid har man övergått till att kasta skit på S och SD som man anser ingått i något slag oheligt samarbete.
I sammanhanget ett patetiskt agerande som lägger ett löjets skimmer över M:s ledning.

Istället för att, på centervis, skylla på andra borde man rannsaka sig själv att analysera varför man, innan valet, valde att söka samarbete med partier man borde vetat skulle förlora. Den eftervalsanalysen kan kanske bära frukt för framtiden och visa hur viktigt det är att ha goda kontakter med medborgarna för att känna av stämningarna och därmed undvika uttalanden liknande dem man gjorde innan valet.

Ansvaret för detta ligger hos partiledningen som accepterade att den nyvalde ordföranden tilläts göra uttalanden som saknade förankring hos medborgarna. Övertron på den nya store ledaren borde ha dämpats och andra medlemmar med grundläggande kunskap om det politiska läget de senaste 12 åren borde ha satt ner foten och dämpat förväntningarna. Man borde insett det omöjliga i att, rakt av, införa rikspolitiska normer i en kommun som Strömstad.

Det gjorde man inte och då gick det om det gick, men ingen skall inbilla mig att man kommer att nå framgång i sitt fortsatta politiska arbete genom att kasta skit på andra.

Publicerat i Politik | 1 kommentar

Har moderaterna totalt tappat fotfästet?

Moderatherrarna Cederbratt och Persson försöker sig på ett reptrick och misslyckas å det gruvligaste.

Efter att Moderaterna under fyra år styrt kommunen tillsammans med socialdemokraterna och därefter i fyra år agerat i opposition tillsammans med S och Sverigedemokraterna försöker Cederbratt och Persson inbilla oss att SD är en plattform som S kan ställa lokalpolitiken på.

Resonemanget är så infamt korkat att det saknar motstycke.
Såvitt bekant är det inte alls fråga om att SD bildar någon slags plattform utan att det partiet helt enkelt insåg att S, tillsammans med flera övriga partier, var bättre för kommunen än den splittrade och i valet totalt nedgjorda grupp Cederbratt ville regera ihop med.

Det är alldeles uppenbart att Cederbratt, under flera år, inte följt med i den lokala politiken. Hade han gjort det hade han också insett att verkligheten ser en aning annorlunda ut här jämfört med på riksplanet.
Det hade räckt att han bemödat sig om att läsa en del protokoll.

För moderaterna i allmänhet och Cederbratt i synnerhet vore det betydligt bättre om man sysslade med realpolitik istället för dessa förvirrade tankar som saknar all verklighetsanknytning.

Herrar Cederbratt och Persson uppvisar i dagens insändare i STNB en politisk omogenhet. Insändaren andas besvikelse över att man inte lyckades få ihop en majoritet och då gör man som Centern gjorde efter valet 2006, man skyller på andra.

Publicerat i Politik | 21 kommentarer

Slöseri med skattemedel??

Dag Wersén (M) vill, enligt Strömstads Tidning, att kommunen utreder förutsättningarna för en internatskola på Koster.

Lite förvånande kan man tycka eftersom moderaterna normalt brukar vilja vara försiktiga med hur man använder skattemedel.
Ett oändligt antal bitar måste falla på plats om det skall finnas det som liknar en teoretisk möjlighet att skapa en internatskola på Koster.
Finns det intresserade gymnasieelever?
Finns det intresserade lärare? Bl.a. speciallärare?
Finns det lämpliga undervisningslokaler?
Finns det utrustning att bedriva undervisning på gymnasienivå?
Finns det acceptabelt boende?
Finns det, för de tänkta eleverna, vettig fritidssysselsättning?

Det torde finnas annat att göra om man vill säkra framtiden för Koster.
Innan man löst VA-frågan och problemen med bostäder borde allt annat vara sekundärt.
I sammanhanget kan det också vara av intresse att veta att flera som uppges vara Kosterbor endast befinner sig på Koster delar av året. Flera har hus eller lägenheter på fastlandet. Antalet Kosterbor som verkligen bor året runt på Koster är alltså lägre än statistiken visar.

Publicerat i Politik | 6 kommentarer

Granska makten!

Både politiken och medierna blir fattigare när den tredje statsmakten inte tar sitt ansvar som granskare av makten och makthavarna.

Det måste ligga väl inom lokalpressens ansvarsområde att granska makten i den kommun man är verksam.

I perioder sker så också i Strömstad men dessemellan faller intresset.
STNB startade en vällovlig genomlysning av problemet med bostäder men sedan dog hela frågan.
Någon uppföljning har vi inte sett och de ansvariga som tillfrågats har samtliga sluppit lindrigt undan. Det verkar vara svårt för tidningen att ställa följdfrågor när man möts av undvikande svar.

Hade man haft ambitionen att fördjupa sig i frågan hade man naturligtvis följt upp med analyser av hur det går med försäljning av nya lägenheter i Pilen, på Stenhuggaren och i det stora projektet mitt i stan.
Man hade frågat Orvelingruppen om Hedelinska tomten och kollat upp hur tidplanerna för Myren ser ut.
Man hade pressat Strömstadsbyggen om Norrkärrsprojektet, kv. Magistern och bostäderna på Koster där man torgfört två olika projekt.
Man hade kollat hur det går med tomtförsäljningen i Källviksdalen och hur det går med de stora planerna söder om stan. Även husförsäljningen på Mällbyberget hade varit av intresse att få belyst.
Man hade kollat hur det ser ut med planen för Canning och de undersökningar som pågår för att bana väg för ett brobygge.
Inget av detta har man gjort och därför förblir medborgarna ovetande. Tråkigt.

Men det finns mera som borde intressera tidningen att granska.

Hur ser ekonomin ut för ombyggnad av färjeläget, klarar man budget och vad händer med el-anslutningen.

Vilka kostnader för hamnen i Myren förväntas skattebetalarna stå för och hur mycket bekostas av Sjöfartsverket.

Ligger kostnaden för ombyggnad av reningsverket inom budet. Flera signaler talar om problem med handlingar och arbeten som inte kunnat genomföras som tänkt.

Hur ser det ut vid byggnation av det s.k. Multiköket som skall inrymmas i den dyrt förvärvade fastigheten på Erlandesröd.

Jag är fullt medveten om att tidningen har begränsade resurser rent personellt med det förhindrar inte att man gör ett försök att beta av dessa tunga frågor allt eftersom.

Publicerat i Politik | 4 kommentarer

Tystnad råder…………

Efter att år efter år försökt inbilla medborgarna att ett brobygge över Bojarkilen var nära förestående har nu den kompakta tystnaden inträtt.

Tysklind visste för flera år sedan berätta att någon detaljplan alls inte var nödvändig. Att det dessutom skulle föreligga ett krav om vattendom nämndes heller aldrig.
Likafullt har man envisats med att marknadsföra devisen ”Bygg en bro NU”.

Sanningens minut gick upp för liberalerna när det stod klart att utan omfattande utredningar, en ny detaljplan och en beviljad vattendom skulle det inte kunna bli något brobygge, NU!

Därför vore det klädsamt om dessa liberaler kom ner på jorden och gjorde den pudel vi har rätt att kräva.

Det gäller inte minst den allestädes närvarande Hans-Robert Hansson som inte hade en susning om att det ännu inte föreligger någon ansökan om vattendom. Hans löfte om att undersöka saken lämnades därhän och han tystnade.
Kerstin Karlsson propåer om att bron skulle underlätta för ett bygge på Gåseberget har, trots flera uppmaningar, inte kunnat beläggas och därför har även hon tystnat.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Det börjar bli hög tid nu!

Efter att Bivrin (MP) och Kerstin Karlsson (L) uttryckt sitt gillande avseende byggnation på Gåseberget börjar det bli dags för dessa två ledamöter av MBN att utveckla sina synpunkter.

Jag har uppmanat dem att kroka arm och ta sig en titt på de område de anser vara bra plats för kommande bostadsbebyggelse.

Vi vill i första hand veta hur man lättast tar sig dit oavsett färdmedel.
Vi vill veta hur många bostäder man anser kan rymmas inom området.
Vi vill veta att de anser att topografin med de lodräta stupen kan anses utgöra en fara för barn.
Vi vill veta på vilket sätt en bro över yttre delen av Bojarkilen underlättar för de boende på Gåseberget.
Vi vill också veta om de anser att en byggnation på Gåseberget kan genomföras till kostnader som vanliga löntagare har råd med.

Det är ett ansvarsfullt uppdrag att sitta i Miljö- och byggnämnden och därför får man anta att ledamöterna är någorlunda pålästa innan de uttalar sig.
Det gäller även för Bivrin och Karlsson.
Skattebetalarna är inte särskilt betjänta av att representeras av personer som, utan att vara insatta i frågorna, presenterar dåligt underbyggda argument.

Publicerat i Politik | 1 kommentar

Eftertankens kranka blekhet!

När Mikael Cederbratt (M) uttalar sig i Strömstads Tidning uppvisar han en ovanligt allsidig historielöshet.

Cederbratt stormade in i Strömstad och kungjorde för alla som ville höra på att ”Nu var det dags för den borgerliga majoriteten att ta över”.
Precis som man planerade i den riksdagsgrupp han tvingats lämna.
Det gick åt h-te. Både på riksplanet och lokalt.

Kristersson lägger skulden på C och L medan Cederbratt söker med ljus och lykta efter partier han kan lägga skulden på. Hittills har han lyckats med bedriften att kalla KD för svikare men hade han varit det allra minsta påläst hade han mycket tidigt kunnat inse att de partier han ville ha som partners när makten skulle övertas befann sig i en allt brantare utförsbacke.

Istället för att inse misstaget tar han nu till orda och ondgör sig över att S fick stöd av SD när makten skulle fördelas.

Det är inte nog med att Cederbratt är en aning historielös han har dessutom problem med matematiken.
Han hade inte ens med hjälp av KD kunnat få ihop fler än 19 mandat. Då hade han ändå räknat in MP:s röster. Ett parti som M, på riksplanet, inte vill ta i med tång.

Cederbratts utfall mot S och SD ter sig utomordentligt märkligt i skenet av vad som hände under de senaste två mandatperioderna.
Under perioden 2011-2014 styrde S tillsammans med M och det synes ha fungerat tillfredställande.
Under perioden 2015-2018 agerade M i opposition och röstade otaliga gånger på precis samma sätt som S och SD.

Nu återstår att se om M lever upp till hur man agerade i opposition eller om man ändrar inställning och viker ner sig för C och L.
Det är först då vi får kvitto på om det ligger någon sanning i Cederbratts uttalande att M håller vad man lovar.

Publicerat i Politik | 4 kommentarer

Strömstad bär på många traditioner.

Från att ha varit ett litet obetydligt fiskeläge utvecklades Strömstad och dess omgivningar till ett område med många ben att stå på.

Stenindustrin var under lång tid den största arbetsgivaren men fisket låg inte långt efter. Senare kom trakten att, under delar av året, bli föremål för de mera besuttnas önskan om rekreation.
Numera för såväl stenindustrin som fisket en tynande tillvaro och överklassens förlustelser är sedan länge ett avslutat kapitel.
Nu är det handel och turism för ”vanligt” folk som gäller.
Campingarna blir allt större och fritidsbåtarna ökar i antal, varje år.

Många vill uppleva vår fantastiska skärgård med alla dess möjligheter.
Smolk i bägaren är den allt mer omfattande nedskräpningen av havet som betyder att det varje år måste samlas ihop tonvis med, företrädesvis, plastmaterial som flyter iland i våra vikar.
Om det inte funnes frivilliga som villigt ställde upp som strandstädare skulle skärgården snart gro igen av allt skräp och turisterna skulle fly till andra delar av landet.

Med detta sagt och med tankarna riktade mot den kulturella bakgrund som byggt vårt samhälle betraktar jag ”skulpturen” på Plagen som ett slag i ansiktet.
Samtidigt som mängder av ilandfluten plast samlas ihop för att destrueras satsar kommunen på att hälsa alla välkomna med en anordning tillverkad av PLAST.
I analogi med denna tankelapsus gräver man bort gatstenen och ersätter den med asfalt.
Men, vad värre är, man kallar hela agerandet för utveckling.

Publicerat i Politik | 15 kommentarer