Valmyndigheten

Valmyndigheten är den myndighet som hanterar valsedlar inför det kommande valet.

Studerar man de olika partier som har en rimlig möjlighet att få tillräckligt med röster i kommunvalet i Strömstad upptäcker man lite av varje.

Till exempel har samtliga nuvarande partier beställt valsedlar, utom Kristdemokraterna.
På Nya Moderaternas valsedel är Rose-Marie Fagerberg placerad på 6:e plats samtidigt som KD, i vår lokaltidning, meddelat att hon placerats på 4:e plats på deras lista.

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

I normalfallet…………….

I normalfallet brukar ett parti ta avstånd när en medlem uttrycker sig på ett sätt som inte stämmer med partiets åsikter.

Så inte i fallet med Hans-Robert Hansson.
Liberalerna har inte, av någon anledning, funnit det nödvändigt att ta avstånd från Hanssons åsikter om att t.ex. deras egen ledamot, Åke Sundemar, inte borde sitta i Miljö-och byggnämnden. Åke Sundemar är utbildad arkitekt och före detta stadsarkitekt i Strömstads kommun.
Hansson anser följande: De som är aktiva eller utbildade i något som gör dem för detaljkunniga i en nämnds arbete bör inte vara med i en sådan nämnd.

Det finns anledning notera att Åke Sundemar varit ledamot av nämnden i snart 12 år och jag kan inte tänka mig annat än att Hans-Robert Hansson tillstyrkt partiets beslut att placera Sundemar i nämnden. Flera gånger.

Vi känner väl till Liberalernas inställning att frihet är viktig, men när det tar sig sådana uttryck som Hans-Robert Hansson lägger i dagen borde väl gränsen vara passerad.

I snart sagt alla sammanhang där Liberaler figurerar finns Hans-Robert Hansson med på bild. Gemene man måste därför anta att han är en av frontfigurerna i partiet och därför är det extra anmärkningsvärt att han torgför egenkomponerade uttalanden.
Såvida det inte är så att partiet står bakom Hanssons uttalanden.

Vi får hoppas att så inte är fallet eftersom den typ av diskriminering som Hansson förespråkar kan få synnerligen negativa konsekvenser i det kommande valet.

Publicerat i Politik | 3 kommentarer

Undervisningen fortsätter!

Efter att ha blivit upplyst av Hans-Robert Hansson (L) om hur man spränger och forslar bort berg fortsätter nu undervisningen.

Denna gång tar han sig an det demokratiska systemet och uttrycker sig på följande sätt:
Och så en annan personlig sak som gäller det politiska systemet, de som är aktiva eller utbildade i något som gör dem för detaljkunniga i en nämnds arbete bör inte vara med i en sådan nämnd: typ sjuksköterska i Socialnämnden, lärare i BUN, byggingeniör i MBN eller sophämtare i Tekniska, detta är bara exempel. Det är så det demokratiska systemet är uppbyggt, annars kan vi ha teknokratstyre där de som är utbildade i sitt område styr!
Dessa personer ska absolut också engagera sig politiskt men kan vara mentorer/stödpersoner till de som sitter i nämnden.

Mitt svar till Hans-Robert:
Hur kan det då komma sig att Liberalerna tillåter att f.d. stadsarkitekten Åke Sundemar får vara ledamot av Miljö och byggnämnden?

Publicerat i Politik | 6 kommentarer

Hur gör man nu då?

Flera cykelbanor färdigställs med svart slät asfalt.

Att cykelbanor är avsedda för cyklister är det många som inte riktigt förstått.
Därför är det vanligare att se fotgängare använda cykelbanorna än för vilka de är avsedda, cyklisterna.

Inte så konstigt kanske eftersom det är synnerligen lätt för fotgängare att ta sig fram på de nya cykelbanorna.
Men det var kanske inte det som var meningen och frågan är hur man nu gör för att cyklisterna skall få ha sina sträckor ifred.

I verkligheten är det ju så att det finns betydligt fler fotgängare än det finns cyklister i vår kommun och då borde man kanske satsat mer på dessa.
Men egentligen spelar det ingen roll.
Så sent som igår noterade jag följande:
En cyklist kom på trottoaren på Södra Hamngatan, passerade gatan på övergångsstället, körde på högra trottoaren över bron och svängde in på Norra Hamngatan där han fortsatte gatan fram utan att använda cykelbanan.

Det spelar alltså inget roll hur många cykelbanor man bygger eller var man bygger dem, det finns cyklister som alltid tar närmaste vägen.
Det finns också fotgängare som inte respekterar att en cykelbana är till förcyklister

Publicerat i Politik | 5 kommentarer

Sälj kv. Magistern!

Strömstadsbyggen har inte muskler nog att bygga i kv. Magistern.

För andra gången söker Strömstadsbyggen pengar från kommunen för bygget i kv. Magistern.
Det blev nej förra gången och inget talar för ett annat beslut nu.
Därför finns det ingen anledning för bolaget att ligga kvar på den fastigheten utan det vore bättre om man sålde till ett bolag som har kapital nog att bygga för.

Strömstadsbyggen ute i periferin
Den senaste tiden har vi fått ta del av diverse planer från det kommunala bostadsbolaget.
Kv. Magistern verkar gå i stå och då ägnar man sig åt andra planer som heller inte är riktigt enkla att genomföra.
Med god mediabevakning lanserade man byggnation vid affären på Sykoster och sedan blev det tvärtyst om det projektet.
Dessförinnan dök tankarna upp på byggnation på Norrkärr och där lyckades man få majoriteten att, mot förvaltningen uttryckliga avrådan, få ett positivt förhandsbesked.
Utan föregående planläggning.
Ärendet överklagades naturligtvis och var det ligger idag vet vi inte.

Vad vi däremot vet är att den byggnationen knappast kommer att ge ett tillskott på lägenheter för den som vill bosätta sig där permanent. I bästa fall blir det nog fråga om ett tillfälligt boende intill dess något bättre finns att tillgå.
Med bara smålägenheter i ett synnerligen udda läge riskeras en typ av kategoriboende ingen egentligen önskar.
Det kan heller inte bli något bygge på Norrkärr innan bolaget presenterat en dagvattenutredning, något som Göran Wallo meddelat skulle ha varit klart för länge sedan.

Det senaste projektet i bolagets planer är byggnationen vid Filjestadsvägen på Koster men heller inte det är helt bekymmersfritt. Även här vill man bygga utan detaljplan och frågan är hur det blir med kostnaderna.
Inget annat har sagts än att det är ca 25% dyrare att bygga på Koster jämfört med fastlandet och det kommer sannolikt att återspeglas på hyrorna.
Projektet skall präglas av stort inflytande från ett antal Kosterbor som gärna vill vara med och bestämma. Något liknande har aldrig inträffat på fastlandet och har heller aldrig förespråkats men Koster är ju unikt.
Det skall bli intressant att se hur många Kosterbor som är villiga att göra insatser i detta projekt, utöver att sitta på möten och ha åsikter.

Nu påstås att det står ett 80-tal personer i kö för att få flytta till Koster men förmodligen är den siffran kraftigt överdriven.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Man har gjort det förut….

Man har gjort det förut och nu tänker man göra det igen!

När Strömstadsbyggena ansökte om att få bygga på Norrkärr ansåg majoriteten, i strid mot förvaltningen, att det inte behövdes någon detaljplan.

Nu när Strömstadsbyggen vill bygga på Filjestadsvägen på Koster förefaller det som om majoriteten har samma uppfattning, det behövs ingen detaljplan.

Det man bör tänka på i detta sammanhang är vilka signaler ett sådant beslut sänder ut.
Man kan ju inte behandla det kommunala bostadsbolaget annorlunda än några andra.
Därför är det viktigt att man har med sig det när en privat exploatör söker för liknande projekt. Det behövs ingen detaljplan.

Att alla skall behandlas lika förutsätter lagen och därför blir det extra viktigt att inte det egna bolaget gynnas medan andra missgynnas.

Nu vet vi att Centerpartiet har på sin agenda att det skall bli fullt tillåtet att bygga utan detaljplan, men innan det förslaget blivit lag får man faktiskt rätta sig efter den lagstiftning som nu gäller.
Visst, det finns undantag och möjligheter det enda jag vill påpeka är att, när man fattar beslut, skall samma argument värderas lika oavsett de kommer från ett kommunalt bolag eller från ett privat företag eller en privatperson.

Dessutom är det viktigt påpeka att samma lagstiftning som gäller på fastlandet också gäller på Koster. Även om det finns krafter som tycker att Koster skall särbehandlas låter det sig inte göras.
Koster är en del av Strömstad som är en del av Sverige som har att följa de lagar som finns.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Kerstin Karlsson (L) mörkar beslutsunderlag!

Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett beslutsunderlag gällande förskolorna

När detta underlag begärs ut svarar Kerstin Karlsson att det inte är en offentlig handling utan ett arbetsmaterial som inte lämnas ut.

En handling som avses föreläggas nämnden för beslut kan aldrig betraktas som arbetsmaterial och kan därför inte undanhållas allmänheten.
Menar Kerstin Karlsson, på fullt allvar, att de berörda skall få reda på vilket underlag nämnden haft för sitt beslut först efter att beslutet fattats.
I så fall borde hon ta sig en närmare titt på vad som menas med offentlig handling.
Det kan absolut inte vara så att ett beslutsunderlag får hemlighållas.
Såvida det inte rör sig om ett sekretessbelagt ärende hos socialnämnden.

Kan det eventuellt vara så att Kerstin Karlsson tagit intryck av den opinion som bildats och därför inser att förvaltningens underlag inte kan läggas på nämndens bord utan att väsentliga ändringar skett dessförinnan.
I så fall tycker jag att hon skall säga det.

Om det inte är fråga om att göra några ändringar i underlaget skall man inte bortse från möjligheten att ärendet kan bli föremål för en JO-anmälan.

Publicerat i Politik | 7 kommentarer

Håller StrömstadNet på att bli en gökunge?

Jag är inte tillräckligt väl underrättad för att ha några tvärsäkra åsikter.

Därför hoppas jag att det finns andra som vet mer och kan upplysa om fakta.

Jag har dock en känsla av att det från början var fråga om att kommunen skulle agera plog när det gällde utbyggnaden av fiber för att sedan avyttra verksamheten till privata intressenter.
Nu ser det inte riktigt ut så och jag kan se att StrömstadNet vill han en utökad kommunal borgen med en trave miljoner.

Publicerat i Politik | 6 kommentarer

Vikande marknad för dyra lägenheter!

Rent allmänt är det en tillbakagång när det gäller efterfrågan på bostadsrätter.

Det märks främst i storstadsregionerna men även här hos oss ser vi en avmattning.

Kanske inte så konstigt när priserna rasat i höjden och lönerna inte hängt med i samma takt.
Om man dessutom vet att 30,6% av vår arbetskraft är sysselsatta inom handeln minskar den del av befolkningen som har råd att köpa dyra lägenheter.
Handeln är sannerligen ingen höglönebransch.

Om man tar till sig dessa fakta bör man samtidigt inse att det inte finns något för kommunen att vinna genom att släppa fram ett jätteprojekt på Canning där 80 % av lägenheterna skall vara bostadsrätter.
Det finns helt enkelt ingen marknad.
Såvida man inte spekulerar i att sälja lägenheterna till delårsboende.
I så fall blir det ännu värre. Då hamnar vi i ett läge där skattebetalarna skall subventionera boenden för personer som inte är skrivna i kommunen och heller inte betalar kommunalskatt.
Alla tankar på att Canning skall bli ett område där ungdomar kan få sin första lägenhet faller på sin egen orimlighet.

Kommunen borde istället medverka till att det produceras hyresrätter och då på platser där det inte kostar skjortan att bygga.

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

VSB, Vilket skulle bevisas!

Hans-Robert Hansson (L) ger sig in i debatten om Canning på Facebook.

När han gör det lägger han i dagen en okunnighet som går utöver det mesta.
I total avsaknad av såväl utbildning som erfarenhet vet han hur man driver ett stort byggprojekt. Inklusive omfattande sprängningsarbeten, utlastning och borttransport av bergmassor.
Bevare oss från att behöva lita på att personer av Hans-Roberts kaliber när beslut skall fattas om Cannings utveckling.

Det finns ett alldeles utmärkt talesätt som passar in ”Bättre att tiga och verka dum än att tala och undanröja allt tvivel”.

Innan man, som Hans-Robert Hansson gör, tvärsäkert uttalar sig och jämför Canningprojektet med Slussen i Stockholm hade det varit lite klädsamt om han åtminstone studerat det kaos som Stockholmarna tvingas genomleva.

Publicerat i Politik | 7 kommentarer

Vissa politiker tror att vi går på vad som helst!

Ledare för Centerpartiet respektive Miljöpartiet framför åsikter som inte ens är i närheten av sanningen.

Tror man på fullt allvar att merparten av befolkningen är så korkad att de köper vad som helst i fråga om politiska budskap.
Främst i ledet av politiker som har svårt att hålla sig till sanningen står Åsa Torstensson Peter Dafteryd, Hans-Inge Sältenberg och Peter Heie.
Samtliga dessa fyra har via media spridit lögnaktiga påstående.
Påståenden som av allmänheten upplevs som rena hånet.

Hur trovärdig är Åsa Torstensson när hon påstår att det som byggs vid torget är ett experiment.
Hur trovärdig är Peter Dafteryd när han påstår att kommunen investeringar för Canning bygger på mycket noggranna kostnadsberäkningar. Eller när han påstår sig ha blivit påhoppad på sociala medier, utan det som liknar bevis.
Hur trovärdig är Hans- Inge Sältenberg när han dels påstår att utvecklingen av Canning kräver byggnation av 440 lägenheter, dels påstår att inga kloka förslag kommit från oppositionen under hela mandatperioden.
Hur trovärdig är Peter Heie när han undervisar fullmäktige i hur viktigt det är med god ton men undviker att tillrättavisa Åsa Torstensson när hon faller ur ramen.

Hur trovärdig är Bengt Bivrin när han går till val 2014 med ett program som han sedan, fullt medvetet, skrotar genom att påstå att han utvecklat synpunkterna.

Hur trovärdig är Kerstin Karlsson när hon 2014 uppträder på affischer med budskap om fler tillagningskök för att sedan rösta för ett gemensamt Multikök.

Hur trovärdig är Margareta Fredriksson som under valrörelsen använde de stora orden när det gällde både bostadsbyggandet och brobyggandet men under denna mandatperiod inte lyckats med något av detta.

Valet 2018 blir en fråga om vilka politiker man anser mest trovärdiga.
Döm själva.

Publicerat i Politik | 4 kommentarer

Varför är det så svårt?

Varför är det så infernaliskt svårt att komma överens om hur Canning skall utvecklas.

Hos vissa partier synes låsningarna vara permanentade.
I synnerhet hos Mp och C.
Man låter helt enkelt inte tala med sig.

Det har under resans gång presenterats flera goda förslag som kunde lägga grunden för samförståndslösningar.
Lösningar som kunde vara till glädje för medborgarna, för kommunen och för framtiden.
Dag Wersén har flera kloka förslag och Cilla Lundström har liknande tankar.
Ingenting tycks dock kunna påverka politiker som heller kör över allmänheten än lyssnar på den.

Lyd ett gott råd, gör ett omtag om planen och se till att byggnationen anpassas till verkligheten.

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Vem betalar resten?

I dagens STNB redovisar representanter för ”Urban Platsinnovation” mängder av idéer om hur staden skall omvandlas.

Vi vet att den teoretiska delen av projektet delfinansierats av EU med ca 1,2 miljoner men frågan som inställer sig är om man räknar med att det är vi skattebetalare som ensamma skall stå för ombyggnadkostnaderna.

Man talar om omfattande ombyggnader av Oscarsplatsen, Plagen, Laholmspromenaden och inte minst Stadsparken där man, utöver att flytta musikpaviljongen, har idéer om att inkorporera Skolgatan som man tänker sig belägga med stenmjöl för att där bygga en eller flera boulebanor.

Redan i den pågående centrumplanen tar man bort ett stort antal parkeringsplatser och på Skolgatan ryker några till.
Varför inte löpa linan ut och bygga volleybollplaner på Spruthusplatsen, där finns ju också några parkeringsplatser man gott kan ta bort.

Skämt åsido, det hade inte gjort något om man åtminstone antytt hur mycket alla dessa ombyggnadsarbeten beräknas kosta.
Faktiskt betydligt enklare att beräkna än kostnaderna för Canning.

Det antyds i artikeln att det skulle finnas skisser över det man tänkt göra, låt oss få se dem.

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Dagens rubriker!

Idag kan du läsa följande inlägg

Tunnelseende och öronproppar
Fint ska det va
Kloka ord av Dag Wersén
Man kan inte vinna ett val på passivitet

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Tunnelseende och öronproppar!

Betecknande för några av ledarna för Centerpartiet och Miljöpartiet är att de har både tunnelseende och öronproppar.

I fullständig avsaknad av verklighetsförankring driver man frågor rakt emot folkviljan.
Centerpartiet i allmänhet och Miljöpartiet i synnerhet.
Dessvärre ibland med god hjälp av Liberalerna.

Dessa partiers inställning till projekt Canning, deras gemensamma beslut om maten och processen vid inköp av Crawfordfastigheten är strålande exempel på hur lite man bryr sig om folkviljan.
Det är nästan som om de medvetet ville provocera, utan en tanke på hur dyrt ett sådant agerande kan bli i det kommande valet.

Centern har valt att skicka fram Hans-Inge Sältenberg att framföra partiets inställning till Canning. Trots flera försök har han misslyckats, varje gång.
Utöver att hans insändare innehåller flera faktafel bygger hela hans och partiets resonemang på att det för Canning inte finns andra lösningar än en massiv byggnation.
Märkligt att Sältenberg inte framfört dessa tankar tidigare, utan först sedan Riksbyggen tyckt att man skulle bygga 440 lägenheter.

Åsa Torstensson är inte stort bättre när hon, utan samråd med befolkningen, skapar kaos i centrum. Vägrar kategoriskt att redovisa hur man skall få allt att hänga samman.
För att inte tala om Bengt Bivrin som till de grader fjärmat sig från både det egna partiprogrammet som de egna väljarna och befolkningen i allmänhet.
De utvecklade ståndpunkter Bivrin redovisat är så förvirrande att de knappast ens kan förstås.

Dessa personers göranden och låtanden utsätts för förödande kritik men det förefaller inte bekymra det allra minsta, det rinner av som vatten på en gås.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Fint skall det va!

Vi drar oss till minnes Åsa Torstenssons uttalande i STNB den 2 juni.


– Vi ville göra det fint. Staden befinner sig mitt i ett EU-projekt för att göra stadskärnan attraktiv och det är värdefullt att det blir ett fint stråk.
Arrangemanget med det förhöjda räcket vid cykelbanan vinner knappast något skönhetspris.
Det ser, med förlov sagt, för jävligt ut.
Notera märkningen ”cykelbana”, inget fotgängarna bryr sig om.


Ändamålsplatsen
Utrymmet för bussar vid torget har krympts.
Den höga kantstenen gör att bussarna gärna ställer sig en bit ifrån eftersom man inte vill riskera skador på fälgar och navkapslar.
Resultatet blir att filen för övriga fordon blir trång, mycket trång och ibland helt oframkomlig.
Samma förhållande håller nu på att skapas mitt emot Apoteket.
Som synes används den dubbelriktade cykelbanan som gångbana.

Publicerat i Politik | 1 kommentar

Kloka ord av Dag Wersén!

Dag Wersén uttrycker i en debattartikel i STNB det många redan vet.

Utom Miljöpartiet och Centerpartiet som envist håller fast vid att Canningprojektet är det bästa som hänt kommunen.
På mig verkar det som om representanter för dessa partier tagit på sig skygglappar och vägrar inse vad ett genomförande enligt deras tankar skulle leda till.
Det är naivt i överkant att tro att en byggnation på Canning och på Skeppsbroplatsen skulle lösa bostadsförsörjningsproblemet.
Alltför många av dem som står i kön har inte de ekonomiska resurser som krävs för att köpa en dyr bostadsrätt. Flera har heller inte möjlighet att betala höga hyror i hyresrätterna.

Dag Wersén tar upp den fråga jag belyst så många gånger tidigare, man måste analysera det verkliga behovet av bostäder och köpkraften hos de köande.
Utan att veta vad som behövs och var det behövs blir all planering meningslös.
Men eftersom den nuvarande majoriteten inte verkar se allvaret i situationen får vi hoppas att en ny majoritet, direkt efter valet, tar tag i frågan.

Publicerat i Politik | 1 kommentar

Man kan inte vinna ett val på passivitet!

Valrörelsen är ännu i sin linda och partierna filar som bäst på sina program.

Program som skall attrahera såväl gamla som nya väljare.
En grannlaga uppgift som för vissa partier blir näst intill oöverstiglig.
I första hand för majoritetspartierna som lovade så mycket inför förra valet men som antingen inte alls gjorde det man lovat eller, ännu värre, gjorde tvärt om.

Oppositionspartierna har ett betydligt gynnsammare läge där de lätt kan påpeka majoritetens tillkortakommanden.
Dessvärre ser det ut att gå ganska trögt så här i början av valrörelsen och man hade önskat en bättre aktivitet.
Inte minst i media där representanter för majoriteten tagit sig före att sprida rena osanningar.
Lögnerna borde ledare för oppositionen bemött och tillbakavisat, men det gjorde man inte.

Kanske det beror på att man låter majoriteten skjuta sig själva i foten och att det skall räcka för att nå egen framgång i valet. Knappast troligt, men en god hjälp på vägen.
Egen framgång är bäst – andras olycka är inte heller att förakta

Det mest sannolika är att åtminstone några av oppositionspartierna kommer att nå framgång i det kommande valet men framgången kan bli så mycket större om man tidigt och tydligt visar vilka alternativ som står till buds för väljarna.

Så mycket konstigt har hänt under denna mandatperiod att möjligheterna för ett maktskifte sällan eller aldrig varit större. Klart jämförbart med läget 2006.
Nu förväntar vi oss att man börjar visa musklerna och pekar ut en ny riktning för hur kommunen skall utvecklas.
Inte över huvudet på medborgarna, som hittills varit fallet, utan i samklang med dem.

Publicerat i Politik | 4 kommentarer

Centerpartiets dilemma!

För centerns del finns det inte mycket att hoppas på.

Visserligen har Mikael Cederbratt (M) trumpetat ut att han vill ha en borgerlig allians efter valet men moderaternas agerande, efter det tillkännagivandet, talar ett helt annat språk.
I fråga efter fråga har moderaterna röstat mot centern och det bäddar knappast för ett kommande fruktbart samarbete.
Skulle Cederbratt framhärda att han vill ha en allians hamnar moderaterna i det dilemma som kan bli förödande i det kommande valet.
Att tvinga ett parti att göra helt om i massor av frågor är livsfarligt.
Så farligt att det omedelbart kommer att visa sig i form av förlorade röster.

Inte heller torde centern kunna räkna in Kd som fortsatt lojal partner. Den nya regimen i det partiet vill nog visa upp egna muskler istället för att krypa in i centerburen.

Miljöpartiets obrottsliga lojalitet kommer även den att försvinna efter valet i höst.
Inte på grund av någon ändrad inställning utan för att väljarna har reducerat Mp till ett fragment av tidigare styrka.

Hur vi ser på Liberalerna kan du läsa i ett annat inlägg från idag.

Det finns i nuläget inget som talar för en borgerlig allians i Strömstad.
Dessvärre finns det heller inget som talar för en stabil majoritet om man inte lyckas med konststycket att bilda en blocköverskridande allians.
Det vilar ett tungt ansvar på våra politiker att skapa en fungerande kommunal regering och man kan bara hoppas att man lyckas i det arbetet.

En regering utan Centerpartiet.
Befolkningen i allmänhet och politiker i synnerhet är innerligt trötta på centern sätt att sköta kommunen. Ett styre som präglats av bristande information, översittarfasoner, nya ärenden till beslut, utan beredning, undanhållande av uppgifter och obstruerande beslut med minsta möjliga röstövervikt har utarmat förtroendet för den lokala politiken.
Det förtroendet kan bara återvinnas om det skapas en politisk ledning som har förmåga att lyssna till inte bara sina egna utan även till andra.
Vi har dom politikerna men dom finns inte inom det ledande centerpartiskiktet och eftersom inga andra släpps fram hos centern finns inget att hoppas på där.

Därför gäller det för de övriga politiska ledarna att våga språnget, lämna alla tankar om blockpolitik bakom sig och framför allt lämna Centerpartiet utanför allt inflytande.
Då, men först då, skapas en möjlighet till ett fruktbart samarbete till gagn för hela kommunen.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Skulle Liberalerna överleva en period till?

Liberalerna har under denna mandatperiod haft makten tillsammans med C, Mp och Kd.

Att Miljöpartiet är uträknat har vi redan konstaterat, det har ledningen i partier sett till med all önskvärd tydlighet.
Den nya ledningen för Kd har under sin period hos moderaterna inte visat särskilt stor entusiasm för centerpartiets agerande.

Återstår då Liberalerna som tvingats konstatera att praktiskt taget hela deras program havererat. Vad det beror på kan man bara spekulera om, men lite konstigt är det att ingen enda av deras huvudfrågor vunnit gehör hos majoriteten. T.ex. maten och bostadsbyggandet. Varför man lagt sig på rygg för centern gång efter annan kan bara Liberalerna egna ledare förklara.

Frågan som inställer sig är, överlever Liberalerna ytterligare en period under samma omständigheter. Skulle inte tro det.

All erfarenhet visar att den som ger sig i lag med centern mals ner bit för bit för att till slut bara uppfattas som ett bihang till det allenarådande Centerpartiet.

Dock kan vi konstatera, så här i slutet av perioden, att liberalerna börjat kaxa till sig lite grand. Man drev, framgångsrikt, tesen att byggnationen i Canningprojektet skulle börja på Canning. En halv seger som centern tvingades acceptera när de till slut bara hade Miljöpartiet att stötta sig emot.
Men räcker denna lilla framgång för att Liberalerna skall kunna behålla sina mandat i det kommande valet, sannolikt inte.
Den stora och synnerligen oövertänkta fråga man drev under förra valrörelsen ”Bro över Bojarkilen NU” hänger kvar som ett rött skynke för väljarna.
Förslaget att dra igång ett stort brobygge utan detaljplan eller vattendom uppfattades av alla sakkunniga som ett bedrägligt förfarande och när verkligheten gick upp för Liberalerna sänkte man tonläget och rättade in sig i ledet.
Frågan är bara hur många av väljarna som kände sig lurade och kanske därför överväger att lägga sin röst på ett annat parti.

Precis detsamma gällde frågan om maten, där Liberalerna lät trycka upp affischer med ett budskap som man senare, i samförstånd med centern, övergav.

En analys av vad Liberalerna fått ut av egna idéer under denna mandatperiod är snabbt avklarad, praktiskt taget ingenting.
Därför vore det nästintill ett politiskt självmord att ännu en gång försätta partiet i en situation liknande den som nu gäller.
För att överleva och förhoppningsvis stärka sin position måste Liberalerna lämna all samverkan med Centerpartiet.

Liberalerna har sin givna plats i politiken och om man är det minsta smart kommer man, efter valet i höst, att söka sig andra samarbetspartners.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar