Snöfritt men knappast riskfritt!

Som framgår av illustrationen saknas tillfartsväg

Sommaren gör sitt intåg och då är det dags för Bengt Bivrin och Kerstin Karlsson att göra sitt uttåg.

Ett uttåg upp på Gåseberget för att på plats söka svar på alla frågor.
Hur man tar sig dit och därifrån. Gående, cyklande eller med fordon.
Hur man kan bygga utan att komma för nära de höga stupen.
Hur man övervinner ravinerna uppe på berget.
Hur man bygger vägar och gator utan att det kostar skjortan.
Hur man löser problemen med vatten och avlopp.
Hur man kopplar bebyggelsen till den nya planerade bron.
Hur man bygger till kostnader som kan betalas av vanliga löntagare.

Dessa båda ledamöter har ju, vad för sig, propagerat för att Gåseberget skall bebyggas.
Riktigt hur det skall gå till eller ens hur man tar sig dit har vi, ännu så länge, inte fått någon förklaring på.
Därför borde Bivrin och Karlsson utnyttja sommaren för att, efter inventering på ort och ställe, förklara för oss andra ovetande, varför en exploatering av Gåseberget skulle vara en bra lösning för att komma tillrätta med bostadsbristen.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Vi vill veta varför?

Vi vill veta varför man, på Miljö- och byggförvaltningen, är så förtvivlat angelägna om att hålla en svartbyggare under armarna.

Helt sedan en grupp ledamöter, utan det som liknar motivering, beslutade att en ny plan skulle upprättas i Båtviken har förvaltningspersonalen gjort allt som stått i deras makt för att kratta manegen för svartbyggaren på Kebal 1:33.
För att uppnå de uppställda målet att förvandla svart till vitt körde man hänsynslöst över grannarna. Inget fick stå i vägen för svartbyggarens önskemål om att få behålla sin oinskränkta havsutsikt. Alltså belade man stora delar av grannarnas tomter med byggförbud och så var den saken fixad.
Ändå har man, från förvaltningen, mage påstå att det alls inte förekommer någon särbehandling.

När så, efter allt trixande, den nya planen fastställts borde då vägen ligga öppen för att bevilja svartbygget bygglov. Alla hinder skulle ju vara undanröjda och alla tidigare överträdelser eliminerade.
Trodde man.
Verkligheten skulle dock visa sig vara en helt annan.

Den handläggande tjänstemannen rekommenderade nämnden bevilja bygglov i mars i år. Detta eftersom det, enligt tjänstemannen, inte fanns några avvikelser från den nya planen.
Enligt mitt sätt att se på saken var det alls inte så.
Byggnadsytan var för stor (Senare eliminerat genom att ett skärmtak minskas)
En komplementbyggnad var för hög
(Senare eliminerat genom att byggnaden kapas ner)
En trappa byggd delvis på mark som inte får bebyggas
En Friggebod, utan tillstånd, placerad för nära allmän platsmark
Utfyllnader och terrassering av tomtmark i strid mot gällande plan
Hantering av dränering och dagvatten i strid mot regelverket
Tveksamhet när det gäller avstånd mellan byggnad och vägområde


De två första punkterna togs upp när ärendet, efter att ha blivit återremitterat i mars, åter hamnade på nämndens bord i maj. Inget annat nämndes och bygglov beviljades.

Således fortsätter manegekrattningen och avsikten är att svartbygget skall lotsas fram, no matter what.
Varför förvaltningen, på just denna fastighet, accepterar avvikelser som man inte accepterar på andra tomter inom planområdet tarvar en förklaring.
Hur väl man kommer att lyckas med det återstår att se.
Bygglovet är överklagat och det blir intressant att följa hur länsstyrelsen resonerar.

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Tanum gör rätt där Strömstad gjorde fel!

När Strömstadslokaler köpte Crawfordfastigheten skedde det utan att det gjort en opartisk värdering.

Den då samlade oppositionen rasade mot beslutet som ändå drevs igenom.

I Tanum hanterar man ett liknande ärende helt annorlunda.
När kommunen vill köpa fastigheter i Grebbestad gäller följande:
Värderingen av fastigheterna har tagits fram av auktoriserade värderare vid CBRE.

Det som är självklart för Tanum var alls inte lika självklart för Strömstad där en dåvarande majoritet inte brydde sig om att låta fastigheten opartiskt värderas.
Ett förhållande som, bland annat, Peter Heie tyckte var helt i sin ordning.

Publicerat i Politik | 9 kommentarer

Information är viktig!

Vi har tillgång till kommunal information dels via kommunens hemsida, dels via lokaltidningen.

Ingen av dessa källor fungerar särskilt bra.
Trots att kommunen skapat en helt egen informationsavdelning är bristerna på information ganska omfattande.
Om vissa frågor lämnas ingen som helst information och när det gäller nämndernas arbete är man hänvisad till, inte sällan, mycket torftiga protokoll.

Kommunen är mitt inne i den största investeringsperiod som någonsin förekommit men om alla dessa tunga projekt vet vi knappast någonting.
På kommunens hemsida finns inte en enda information om hur projekten utvecklas, huruvida investeringarna ligger inom budget eller om risker finns för överkostnader.
Genomgående gäller att uppföljande information saknas.

Vi trodde att maktskiftet i stadshuset skulle innebära att informationen blev bättre men så blev det alls inte, tyvärr.
Det verkar som om våra styrande politiker är rädda för att ge oss medborgare den information vi har rätt till, utan att vi måste mejla kommunen i tid och otid för att få veta vad som händer och vad vi har att förvänta oss.

Lika illa är det med lokaltidningen. Där gör man förvisso ett och annat nedslag bland investeringsprojekten, men oftast blir det bara summariska redovisningar utan en mera djuplodande granskning.
Riktigt illa är det när en reporter meddelar att man håller på att granska ett ärende för att sedan låta hela frågan falla i glömska. (Multiköket)
Det är heller inte bra när en reporter gör ett slarvigt jobb och på det sätter vilseleder läsarna. Istället för att, som i det aktuella fallet med Myren, hasta fram några säljande rubriker borde man sätta sig in i frågan betydligt bättre. Ingen tidning blir bättre av att man i efterhand måste publicera tillrättalägganden.
Jag är medveten om att tidningen lever under knappa förhållanden med en redaktion som sannolikt är mindre än kommunens informationsavdelning med då kanske man kunde minska lite på alla undervisande krönikor och ägna lite mer tid åt verklig journalistik. Frågar du runt får du oftast svaret att tidningen numera domineras av sport och kultur och att annan viktig samhällsinformation fått stryka på foten.

Som läget är idag har vi inte en susning om hur mycket ombyggnaden av färjeläget kostade. Vi har inte fått någon som helst information om hur mycket man räknar med i ökade intäkter när den nya hybridfärjan sätts i drift. Ej heller har vi en aning om hur långt man kommit när det gäller laddström till färjan.

Vi vet inte ett dugg om huruvida ombyggnaden av reningsverket kommer att klara budgeten och vi saknar all kunskap om hur mycket ombyggnaden av Myrens hamn kostade och hur stor del av kostnaden som måste tas av skattebetalarna.

Ej heller har vi det som liknar information om hur det går med köken. Blir det ett Multikök och till vilken kostnad? Blir det ombyggnader av kök i äldreboendena?
Vad händer på bostadsfronten, någon som vet?
Tidningen gjorde, för en tid sedan, ett vällovligt försök att belysa problematiken, men sedan verkade det som om orken tog slut. Vi vet fortfarande inget om Strömstadsbyggens planer, varken här eller där.
Ej heller har vi det som liknar information om hur Canningprojektet avancerar. Brobygge, kajförstärkningar, sprängningar, sanering etc. etc. Inte en enda informationsrad.

Kommunledningen har ansvar för att medborgarna blir informerade och lokaltidningen har ansvar för att makten granskas.
Hög tid att man lever upp till det ansvaret, både på kommunen och tidningen.

Publicerat i Politik | 8 kommentarer

Professionella tjänstemän?

När klagomål framförs angående ärendehantering får vi ofta besked från förvaltningsledningen att tjänstemännen är mycket professionella.

Det stämmer säkert, i de flesta fall, men inte alltid.
Hanteringen av bygglovet för Kebal 1:33 är ett exempel där det råder tveksamhet om det professionella agerandet.

När bygglovet var uppe till beslut i mars rekommenderade handläggaren att bygglov skulle beviljas, rakt av. Enligt honom förelåg inga avvikelser från gällande plan.
Majoriteten i nämnden var av annan mening och menade att det visst fanns avvikelser. Därför beslutade man återremittera ärendet för kompletterande utredning.

Anmärkningsvärt i sammanhanget är att Morgan Gutke (C), Bengt Bivrin (MP), Lars-Erik Kristiansen (M) och Kerstin Karlsson (L) samtliga reserverade sig mot beslutet.
Dessa fyra ledamöter var alltså beredda att bevilja bygglov i strid mot gällande plan.
Mest anmärkningsvärt är den moderate ledamotens agerande. Moderaterna har haft en rak inställning till detta projekt hur länge som helst men nu, när en ersättare dyker upp i nämnden, ändras uppfattningen totalt. I det partiet verkar inte vänster hand veta vad den högra sysslar med.

Och ser man på, den kompletterande utredningen gav vid handen att det verkligen förelåg avvikelser från den alldeles färska detaljplanen.
Bland annat var en komplementbyggnad för hög och ett skärmtak för stort.
Skärmtaket var så stort att, om det inte minskades, måste räknas in i byggnadsytan och då blev huset för stort enligt gällande plan.
Fastighetsägaren uppmärksammades på dessa avvikelser och lät upprätta nya ritningar där komplementbyggnaden skulle kapas ner en bit och skärmtaket minskas i yta.

Med dessa nya handlingar på bordet, vid nämndens möte i maj månad, rekommenderade samme handläggare att bygglov skulle beviljas. Vilket också skedde. Dock kan konstateras att, när detta skrivs har fortfarande inga åtgärder vidtagits.
Vidtages inte de åtgärder som redovisats kommer fastighetsägaren inte att få slutbesked och då blir bygglovet meningslöst.

Två sammanträden, två olika beslutsunderlag men samma rekommendation från handläggaren. Professionellt??
Exemplet visar bara att, i tillfälle nämnden följt handläggarens rekommendationer vid sammanträdet i mars, hade man beviljat bygglov i strid mot gällande plan.
Bra att vi, jämfört med föregående nämnd, nu har ledamöter som sätter sig in i ärendet innan man fattar beslut.


Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Bygglovsbeslutet avseende Kebal 1:33 överklagas!

Flera överklaganden av bygglovet för Kebal 1:33 förbereds

De klagande riktar in sig på att kommunen, vid bygglovsbeslutet, inte fullt ut tagit hänsyn till bestämmelserna i detaljplanen.
I motiveringen till varför bygglov skall beviljas har den handläggande tjänstemannen undvikit att överhuvudtaget beröra några, enligt de klagande, klockrena avvikelser från den purfärska detaljplanen.

Vilka avvikelserna är återkommer vi till när vi tagit del av de slutgiltiga överklagandena.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Sverige räddar klimatet?

Som i så många andra sammanhang vill vi svenskar vara föregångare. Nu är det vi som skall rädda klimatet, trots att våra sammanlagda utsläpp närmast kan jämföras med en fjärt i universum.

För att uppnå målet skall vi, sluta köra bilar som drivs av diesel eller bensin. All uppvärmning med olja skall bort. Flyga är det inte tal om och kött skall vi inte äta eftersom kossorna fiser. Färjor, passagerarbåtar, kryssningsfartyg, fraktfartyg, fiskebåtar, bogserbåtar och småbåtar som inte drivs med el måste fasas ut.
För att inte tala om alla långtradare som i hundratusental fyller våra vägar.

Naturen skall översvämmas av vindkraftverk som ingen vet livslängden på. Ingen verkar heller veta hur man avvecklar dem. Återvinning??
Tak skall förses med solceller eller solpaneler som heller ingen vet livslängden på.

I fortsättningen skall vi åka tåg om vi inte har tillgång till en elbil.
Att en elbil kostar skjortan synes inte bekymra de flesta klimatpropagandisterna. Inte heller tycks man bekymra sig om att tid är något värdefullt för många människor.
Den som vill se sig om i världen och är hänvisad till att åka tåg måste ha orimligt gott om tid.

Hela denna operation skall göra oss fossiloberoende men samtidigt kraftigt elberoende.
Samtidigt skall vi avveckla kärnkraften och någon utbyggnad av vattenkraften blir det inte tal om.
Och här, i vår lilla kommun, kan vi inte ens ordna så att den nya hybridfärjan kan laddas med elström.

Samtidigt håller man på och tjafsar om en gasdriven sopbil.

Publicerat i Politik | 10 kommentarer

Har vi blivit en nation av fuskare?

Utredning efter utredning visar hur miljarder av våra skattepengar försvinner till bidragsfuskare.

Det finns säkert en och annan som fått ett felaktigt bidrag beroende på att ett eller annat misstag begåtts, men det torde utgöra undantagen.
Mängden av felaktigt utbetalda bidrag hör till kategorin planerat fusk.

Det finns snart inte ett enda socialt bidrag där inte samvetslösa personer gör allt de kan för att utnyttja systemet.
Man VAB:ar och jobbar samtidigt.
Assistansersättningar betalas ut till fullt friska personer.
Felaktiga inkomster uppges när man söker bostadsbidrag.
Sjukskriven och jobbar samtidigt.
Rent skattefusk.
Riksdagsledamöter som fuskar med bidrag.
Skenskilsmässor med delat boende, bostadsbidrag, men bor ändå ihop.
Exemplen är otaliga och oroande.

Samtidigt som detta pågår blir det allt svårare för många pensionärer att få sin ekonomi att gå ihop. Det är, rent ut sagt, för jävligt.
Senaste läste vi om en familj som levt på sjukbidrag i flera år men samtidigt drivit ett företag men ”internationell” anknytning.

Det måste bli ett slut på detta fuskande och jag är helt övertygad om att en bättre kontroll, utan vidare, skulle betala sig.

Publicerat i Politik | 5 kommentarer

Oavsett valresultat, Bivin lika nöjd!

Det spelar ingen roll hur få röster Miljöpartiet lyckas skarpa ihop, Bivrin ser alla val som en framgång.

Det gick inget vidare i riksdagsvalet, EU-valet blev en riktig flopp och kommunvalet en ren katastrof.
Det verkar inte finnas det som liknar eftertanke hos den mannen. Det gäller att hela tiden plocka upp sämre resultat att jämföra med. Om inte det passar kan man alltid hänvisa till vissa utvalda opinionsundersökningar som visade på ännu sämre resultat än det man i verkligheten uppnådda. Se där en framgång, trots allt. Floppen i EU-valet trollar han bort genom att trassla in sig i hur bra det gick i Tyskland!!
Katastrofen i kommunvalet förklarades med att man inte nådda fram med sitt budskap.
Tänk, jag tror att det var precis tvärt om, man nådde verkligen fram och blev genomskådade av väljarna.

Om man skärskådar Miljöpartiets agerande och uttalande ser man ett parti som byter åsikt hur som helst.
I en insändare skrev man: Det dåliga samtalsklimatet har inneburit att fokus ofta hamnat på att söka meningsskiljaktigheter istället för att hitta kompromisser och breda lösningar. Det är allvarligt för en kommun som behöver breda överenskommelser i viktiga frågor, inte minst när det gäller detaljplanering och bostadsbyggnation.

Vad som hände med dessa ” kompromisser, breda lösningar och breda överenskommelser” i Båtviken överlåter jag till er läsare att fundera över.

När det gäller Skeppsbroplatsen har Miljöpartiet ändrat åsikt så ofta att de tappat all trovärdighet.
Detta skrev man vid ett tillfälle: Canningplanen är en annan högaktuell fråga för centrum. Här har Miljöpartiet svängt i sin ståndpunkt, från att vara emot till att vara för att bygga på Skeppsbroplatsen
Nu låter det så här: Skeppsbroplatsen är kommunens bästa läge och borde göras om till torg, park och central badplats för allmänheten!

Resultatet av de tre senaste valen och uttalanden från partiföreträdarna visar att det blir allt tydligare att Miljöpartiet i Strömstad saknar både trovärdig politik och ledningsfunktion.

Publicerat i Politik | 3 kommentarer

Analys av ett valresultat!

Valet till EU-parlamentet gav, i Strömstad, flera ganska märkliga svar.

Jämförelse med förra EU-valet
I, till exempel Skee, tidigare ett stark centerfäste (fram till förra valet till kommunfullmäktige) fick Sverigedemokraterna hela 27,3 % av rösterna.
På Koster, ett normalt starkt folkpartifäste, rasade liberalerna ner till 3,8 % och i Skee och Strömstad norra gick det ännu sämre.
Däremot lyckades centern bättre på Koster än i någon annan del av kommunen.

Kristdemokraterna var, tillsammans med SD, det enda parti som gick fram i alla kommundelar medan miljöpartier förlorade röster överallt.
För sossarna och vänstern gick det både upp och ned med sammanlagt små förändringar totalt sett. Minus 0,9 respektive 0,6 %.

FI förlorade överallt utom i den norra kommundelen där en marginell framgång på 0,2 % kunde räknas hem.
Moderaterna tappade på Koster men gick för övrigt fram i alla kommundelar.

Intressant jämförelse kommunvalet 2018 – EU-valet 2019
Moderaterna: Kommunvalet 16,05, EU-valet 12,40
Centerpartiet 11,02 resp. 12,30
Liberalerna 11,27 resp. 4,20
Kristdemokraterna 6,60 resp. 10,00
Socialdemokraterna 27,46 resp. 22,00
Vänsterpartier 5,04 resp. 5,30
Miljöpartiet 4,69 -resp. 10,70
Sverigedemokraterna 14,43 resp. 19,60
Feministiskt Initiativ 3,38 resp. 2,10

De resultat som sticker ut är liberalerna ras och framgångarna för SD och KD.
Även MP:s resultat sticker ut, men det visar bara att väljarna har ett betydligt större förtroende för partiet när det gäller EU än när det handlar om lokal politik.
Att varken sossarna eller moderaterna lyckades nå samma nivå som i kommunvalet torde tillskrivas det faktum att deras valrörelser lämnar en del övrigt att önska.

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Se hur lätt man kan förtydliga ett budskap!

Åsa, det här kanske hade räckt för att lugnet skulle sprida sig i centrum?
Går det i Grebbestad så går det givetvis även här.
Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Ytterligare en förvaltning som inte följer nämndens beslut!

Av dagens debattinlägg i Strömstads Tidning kan man sluta sig till att Barn- och utbildningsförvaltningen inte följt nämndens beslut.

I anledning av den starkt kritiserade skolutredningen skriver förre ordföranden och förre vice ordföranden, bland annat:
Huvudsyftet var inte att spara pengar, inte heller att peka ut ”icke lönsamma skolor”. Ambitionen var att belysa alternativ och konsekvenser i ett bredare perspektiv än om barnen kan beredas plats på annan skola och möjlig besparing som följd av detta.

En direkt parallell till hur Miljö- och byggförvaltningen hanterade beslutet om en ny detaljplan i Båtviken. Inte heller där ansåg förvaltningen att man behövde följa nämndens beslut. Till skillnad mot vad som nu sägs om skolutredningen höjdes då inga röster om att förvaltningen gått sina egna vägar. Bivrin, Gutke och Sundemar lät sig köras över av en illa påläst planförfattare.

Under förutsättning att Kerstin Karlsson och Hans-Inge Sältenberg har rätt i sina påståenden verkar det som om tjänstemännen i BUF helt missuppfattat, eller misstolkat vad nämnden fattat beslut om.

Det verkar vara dags för politiken att ta det fulla ansvaret för utvecklingen och säkerställa att förvaltningarna följer fattade beslut. I annat fall riskerar man att det lagstadgade politiska styret i kommunen äventyras. Det finns, dessvärre, tjänstemän som gärna vill vara med och bestämma och styra utvecklingen men det ingår inte i deras uppdrag.
Därför måste rollfördelningen klargöras, ännu en gång.

Publicerat i Politik | 13 kommentarer

Så gick EU-valet i Strömstad

En bild säger mer än tusen ord.
Två klara förlorare, L och MP och två klara vinnare, SD och KD.
Tendensen tycks ha varit att väljarna gav tummen ner för det parti som ville ge mer makt till EU och tummen upp för det parti som ville tvärt om.

Publicerat i Politik | 1 kommentar

Aldrig har så många haft så få att tacka för så lite.

Jag fick en mejl där det ifrågasätts om det inte föreligger någon form av korruption vid hanteringen av Båtvikenärendet.

Jag vägrar tro att så skulle vara fallet, det finns andra och mera näraliggande förklaringar till varför det gick snett.
Flera samverkande faktorer gjorde att Båtvikenplanen blev en av de sämsta vi sett på länge.

Om vi försöker bena ut vad som egentligen hände kan vi konstatera att redan när den dåvarande politiska majoriteten beslutade att, i strid mot förvaltningens rekommendationer, upprätta en ny plan var man ute på hal is. Uppdraget till förvaltningen var inte tydligt nog och det banade väg för vad som komma skulle.

Lite historik
Men låt oss titta lite i backspegeln. Den ”gamla” planen från 2001 var det egentligen ingen som hade några negativa åsikter om, med ett enda undantag, planen saknade en uppdaterad plankarta. I övrigt förekom inga åsikter om planens innehåll och bestämmelser.
Vän av ordning tycker då kanske att det beslut som fattades 2015 skulle resultera i att en ny plankarta upprättades, en plankarta som korresponderade med planbestämmelserna.
Men så blev det ju alls inte.

Uppdraget
Uppdraget att arbeta fram en ny plan gavs till en orutinerad, tunnelseende, tjänsteman som saknade den moraliska kompass som krävs när många viljor skall sammanvägas.
Den av förvaltningen utsedde tjänstemannen gick, med hull och hår, in för uppdraget. Det faktum att man kanske borde inriktat sig på att få fram en ny plankarta var inte i närheten av vad planförfattaren ville åstadkomma. Han hade, sannolikt, ambitionen att visa sin duktighet genom att skapa en helt ny plan, från grunden.
Således gick han till verket genom att omedelbart
SKROTA ALLA BESTÄMMELSER I DEN GAMLA DETALJPLANEN.
Bestämmelser som storlek och utformning av byggnader, områdets särart, avstånd till gränser, taklutningar, placering av byggnader, allt kastades på sophögen.
Nu skulle inga av de tidigare bestämmelserna längre gälla och anledningen blev omedelbart uppenbarad för grannarna.

Svartbygge

Ett svartbygge blev mall för en ny plan
Om inte merparten av alla tidigare bestämmelser togs bort skulle byggnaden på Kebal 1:33 aldrig kunna få ett bygglov.
Här gällde alltså för planförfattaren att skapa något som, inte i första hand var ägnat att tillfredsställa behovet hos merparten av de boende inom området, utan att använda sig av ett svartbygge som mall för hur en ny plan borde se ut.
Det torde vara första och förhoppningsvis sista gången förvaltningen lägger ett svartbygges alla avvikelser till grund för en ny detaljplan.
Bara tanken på att pådyvla ett stort antal fastighetsägare bestämmelser de aldrig efterfrågat är så uppseendeväckande att det borde resultera in någon slags Lex-plan-rutin för framtiden.

Politisk och professionell passivitet
När så den politiska majoriteten inte ens reagerade på det första utkastet till ny plan och heller inte tjänstemännens chefer agerade för att eliminera de värsta grodorna bäddade det för konfliktsituation som alls inte hade behövt uppstå.
Det var först sedan kommunstyrelsen satt ned foten som lite av tokigheterna försvann.
Men då hade merparten av de omkringboende redan höjt sina röster.
Nittio procent av de berörda fastighetsägarna protesterade. Till ingen som helst nytta, skulle det visa sig.

Det gick som det gick därför att
1. En orutinerad tjänsteman gavs alltför fria händer
2. Tjänstemannens chefer brast i sitt uppdrag att leda och övervaka arbetet
3. Den politiska majoriteten brydde sig inte
Därför kunde resultatet bara bli ett när en ny plan tillskapades. En plan som saknar förankring hos merparten av de boende inom området och som, på ett flagrant sätt, åsidosätter varje förnuftig tanke på att värna om likvärdiga rättigheter.
I andra sammanhang hade detta inte ens varit möjligt men det kommunala planmonopolet eliminerade överordnade myndigheters möjligheter att ingripa.

Sammanfattningsvis tror jag alltså inte att det förekommit några påvisbara oegentligheter i samband med att den nya planen togs fram.
Dock är det fullständigt kristallklart att planen, på ett uppseendeväckande sätt, gynnar de två enskilda fastighetsägare som betalat.
På grannarnas bekostnad.

Publicerat i Politik | 9 kommentarer

Dags att rikta fokus på en annan viktig fråga!

Efter att Båtvikenplanen och eventuella skolnedläggningar debatterats på sociala medier vill jag väcka en annan mycket viktig fråga.

Maten till våra äldre

Sedan den gamla majoriteten, efter att flera partier ändrat åsikt, beslutat bygga ett så kallat Multikök har informationen praktiskt taget försvunnit helt.
Tidningen lovade för flera månader sedan att följa upp frågan men inget har hänt.
Informationen från kommunen har varit lika bristfällig.

Jag vill hävda att måltiderna på ett äldreboende är, för många, dagens höjdpunkter och inget kunde vara bättre än om de äldre tillåts vara med när måltiderna prepareras. Exempel finns på många andra platser men i Strömstad har man inte velat ta till sig av de erfarenheterna. I vart fall inte hittills.
Vi vet att flera av de partier som tidigare var i opposition inte gillade ett Multikök, men vi vet inte hur man agerar nu. Vill man gå på Socialstyrelsen rekommendationer eller är pengarna viktigare än den personliga omsorgen.

Snart kommer makrillen och inget vore väl trevligare än om vi kunde få ge de gamla, som levt hela sitt liv vid kusten, upplevelsen att känna doften av nystekt makrill.

Låt oss tillsammans gå i bräschen för att de gamla skall få sin mat tillagad där man bor och dessutom möjlighet att vara med när maten lagas.

Publicerat i Politik | 9 kommentarer

Inget annat var väntat!

Som befarat beviljade nämnden idag bygglov för Kebal 1:33.

Den gamla majoriteten hade, genom att driva igenom en synnerligen kontroversiell plan, riggat för att bygglov skulle kunna beviljas, även om det rådde viss osäkerhet in i det sista.

Fastighetsägarens halmstrå var att han skickat in ritningar som eliminerar ett par av de klara avvikelser som fanns i den första ansökan.
De på ritningarna gjorda förändringarna har ännu inte genomförts så nu åligger det förvaltningen att kontrollera att så sker.
Om inte kommer ägaren till Kebal 1:33 inte att få något slutbevis och då är det inte mycket bevänt med ett bygglov.

Ledamöterna från KD och SD var inte nöjda med beslutet utan reserverade sig. Utformningen av reservationen skall man återkomma till i samband med att protokollet justeras.

Nästa steg blir nu att Vägföreningen och minst en granne kommer att överklaga bygglovet.
Det man främst inriktar sig på är att man i detaljplanebeskrivningen lagt in en föreskrift om avstånd mellan byggnad och väg, men inte ritat in motsvarande föreskrift på plankartan.
Vidare ser man anledning att ifrågasätta varför dagvattenhanteringen från Kebal 1:33 inte behandlats. Normalregeln är att dagvatten skall omhändertas på egen tomt och inte som i detta fallet släppas ut i ett vägdike med risk för översvämningar längre ner i området.

Vi kommer så långt det är möjligt att återkomma med utformningen av de överklaganden som är att förvänta.
Länsstyrelsen kommer att begära kommunens ställningstaganden till överklagandena och även där kommer vi att redovisa innehållet.

Publicerat i Politik | 7 kommentarer

Bristande insikt om vad som menas med god sikt!

I bygglovsärendet för Kebal 1:33 försöker förvaltningen ta udden av Vägföreningens kritik angående avståndet mellan vägen och svartbygget.

Förvaltningen skriver:
I syfte att få en god trafiksituation i korsningen har siktförhållandet
studerats i planbeskrivningen och redovisats på kartor med sikttrianglar.
Av sikttrianglarna framgår det att sikten i den aktuella kurvan är god och
enbart sträcker sig ut över punktprickad mark.
Avståndet från byggnad till gränsen bedömer MBF även är tillräckligt för
att kunna underhålla byggnadsverket.
Vid en samlad bedömning anser MBF att byggnadens placering inte torde
innebära några andra olägenheter vad det gäller sundhet, trafiksäkerhet,
brandsäkerhet eller att åtgärden motverkar ett lämpligt bebyggande av
området. Åtgärden bedöms uppfylla kraven i 2 kap 6 § PBL och 2 kap 9 §
PBL.

Med denna ”sikttriangel” anser förvaltningen att man bevisat att sikten i den aktuella kurvan är god

För mig verkar det som om man fallit för det gamla begreppet
”Om kartan inte stämmer med verkligheten är det kartan som gäller”

I detta tillfälle torde förvaltningen vara tämligen ensamma om den uppfattningen.
Siktförhållandena i den aktuella kurvan är inte, som förvaltningen påstår, god, den är usel vilket framgår med all önskvärd tydlighet av bilderna nedan.
Man har, från förvaltningen, inte visat den minsta respekt för vägföreningens åsikter, varken under planskedet eller nu när bygglovet prövas.
Vägföreningen har en stort ansvar för att vägarna är så trafiksäkra som möjligt, ett förhållande som förvaltningen negligerar när man anser sig veta bäst själv.
Förvaltningens egenkomponerade expertutlåtande illustreras genom en enkel rutad triangel. (Se bild ovan)
Hade man, innan man ritat in denna figur, bemödat sig om att studera förehållandet på plats hade resultatet sannolikt blivit ett helt annat.


Den som, på fullt allvar, anser att sikten i den aktuella kurvan är god gör klokt i att, så snart som möjligt, boka tid hos en optiker.

Publicerat i Politik | 11 kommentarer

Det är i morgon det skall hända, svart skall bli vitt!

Mycket talar för att Miljö- och byggnämnden, vid torsdagens sammanträde, kommer att bevilja Kebal 1:33 bygglov.

Om så sker kan, förre ordföranden, Bengt Bivrin (mp) bygga på den stolthet han redan tillkännagivit efter att han aktivt medverkat till att en av fastighetsägarna inom planområdet blivit mångmiljonär.
Den nya plan som Bivrin anser vara ett mästerverk när det gäller planläggning har dessutom skapat förutsättningar för att göra ett av kommunens mest omtalade svartbygge vitt som snö. Och i morgon skall det ske, är det tänkt.

I tillfälle bygglov nu beviljas utgår vi ifrån att Bivrin, som är en av kommunens flitigaste twittrare, låter menigheten få veta hur oerhört stolt han är över att ha medverkat till att det åstadkommits en ny plan i Båtviken.
En plan i avsikt att utveckla möjligheterna för åretruntboende.”
Då måste det betraktas som en ren paradox att den som blir mest misshandlad av den nya planen är den ende åretruntboende inom hela planområdet. Sättet på vilket man i planen hanterat den fastigheten är inte bara oskickligt utan rent av skamligt. Och för detta känner Bivrin stolthet!

Två fastighetsägare betalade tillsammans ca 300.000 kronor för planen. Den ene av dem gick hem med en vinst på femton miljoner, den andra fick sitt svarta bygge vitt. Även det en icke föraktlig värdestegring.
Inte undra på att Bivrin känner stolthet, hur ofta får man möjligheten att medverka till att nya miljonärer skapas.
Att det skett på grannarnas bekostnad verkar inte bekymra Bivrin det allra minsta. Här gällde det att visa lojalitet mot dem som betalade, även om besluten skulle komma att drabba andra orättvist.

Men, riktigt till vägs ände kommer man ändå inte att nå, även om bygglov beviljas i morgon. Mark- och miljödomstolen kommer att få pröva ärendet och det skulle inte förvåna mig om man därifrån avkräver kommunen besked om varför man i planbeskrivningen föreskriver något som man sedan inte anser sig bunden av.
Det är knappast troligt att MMD låter sig nöjas med förvaltningens förklaring: ”Denna typ av småmissar uppstår tyvärr ibland vid planläggning men är så ringa att de i princip saknar betydelse.”

Under hela denna långa tid som debatten om Båtviken pågått har Bivrin varit ganska tystlåten, det finns kanske en anledning till det.

Publicerat i Politik | 11 kommentarer

Var går gränsen för ynkligt beteende?

Den gamla majoriteten lyckades med minsta möjliga röstövervikt driva igenom en ny plan i Båtviken.

Syftet var att samtliga överträdelser som gjorts av svartbyggaren på Kebal 1:33, i ett slag, skulle elimineras.

När så detta hinder övervunnits och planen vunnit laga kraft ser svartbyggaren ljust på framtiden och söker, i mars, bygglov i enlighet med den nya planen.
Den nya majoriteten upptäcker omgående att, trots att en ny plan upprättats, följer inte svartbygget planbestämmelserna.
Bygglovsansökan visade på två klart definierbara avvikelser varför majoriteten yrkade att ärendet skulle återremitteras.

Döm om min förvåning när jag, i protokollet kan se att Bengt Bivrin (Mp), Morgan Gutke (C) och Kerstin Karlsson (L) motsatte sig återremissen. Nu med hjälp av Lars-Erik Kristiansen från moderaterna!!
Det räckte alltså inte att man redan i den nya planen lagt sig på rygg för svartbyggaren, nu var man villig att gå ännu längre, genom att bevilja bygglov utan att ens följa den plan man själva drivit igenom.
Agerandet är ynkligt och tyder på att man har dålig respekt för Plan- och bygglagen.

Ny ärendehantering
Efter återremissen återkommer nu ärendet till nämnden den 23 maj och, ser man på, de avvikelser som majoriteten påpekat och som var anledningen till återremissen skall nu vara eliminerade. Till och med svartbyggarens advokat noterar att det, denna gång, inte skall vara något som hindrar att bygglov beviljas. Underförstått, man var redan i mars klart medveten om att den ursprungliga ansökan inte stämde med den nya detaljplanen.

Varför de ovan uppräknade personerna var villiga att bevilja bygglov i mars, trots klockrena avvikelser, kan man bara spekulera om, men mycket tyder på att man inte brytt sig om att läsa på de handlingar som fanns i ansökan och jämfört dessa men nu gällande planbestämmelser.
Om det är så, mycket talar för det, har man, från dessa personer, lagt i dagen en inställning till gällande detaljplaner som borde vara främmande för varje enskild ledamot i Miljö- och byggnämnden.
Det finns ingen ursäkt för att fatta lagvidriga beslut. Det finns heller ingen ursäkt för att vara dåligt påläst.

För oss, som är ombud för, inom planen, förfördelade fastighetsägare, är Bivrins, Gutkes och Karlssons agerande bara ytterligare ett bevis för att man, från den gamla majoriteten även fortsättningsvis fullständigt skiter i om rättvisa uppnås. Dessbättre är deras maktinnehav till ända och vi ser nu en majoritet med en helt annan inställning.

Publicerat i Politik | 4 kommentarer

Är vatten och avlopp på Koster en pseudofråga?

VA-frågan på Koster har stötts och blötts i årtionden.

Den ena idén efter den andra har lanserats men inget är ännu bestämt. Heltäckande lösning med ledningar från fastlandet eller lokala lösningar, ingen vet i dag vad som kommer att hända.

Ett vet man, i alla fall.
Efter att under snart fyrtio år haft möjlighet att ta del av diverse bygglovsansökningar har jag kunnat konstatera att ingen enda av dessa (hoppas inte minnet sviker mig nu) har någonsin haft några problem med varken vatten eller avlopp när de redovisat sina ansökningar.
Det finns alltid vatten att tillgå och avloppet ser man aldrig några problem med.

Det är först sedan förvaltningen börjar studera ärendena lite mera ingående som det visar sig att det kanske inte är riktigt så enkelt som den sökande vill låta påskina.
Inte sällan och numera allt oftare slutar utredningarna med att avslag föreslås.

Därför är det viktigt att Koster får en hållbar lösning på VA-frågan. De ”enkla” lösningar som presenterats lämnar en del övrigt att önska och framförallt saknar man redovisning av de ekonomiska konsekvenserna för de boende. Varje Kosterbo måste därför fråga sig, hur mycket kommer en ”enkel” lösning att kosta mig och min familj?

Man vet att ledningar från fastlandet kostar multum men jag tror att man skall vara mycket försiktig innan man påstår att ”enkla” lösningar är detsamma som billiga lösningar.
Vatten är livsmedel och kvalitetskraven därmed omfattande.
Det enda vatten som finns att tillgå på Koster är det som faller ner i form av regn och snö vilket begränsar tillgången.
Visserligen kan mängden färskvatten öka om man installerar avsaltningsanläggningar men då är vi oceaner ifrån ”enkla” lösningar. I vart fall när det handlar om kostnader.

Även avlopp måste hanteras miljömässigt riktigt och kraven på enskilda reningsverk är lika stora som på kommunala anläggningar. Med allt vad det betyder kostnadsmässigt.

Om Koster skall kunna utvecklas så som Kosterborna själva vill gäller det därför att ha is i magen och seriöst värdera de olika alternativen.
Vill man ha stor inflyttning till Koster måste man också ta i betraktande att förbrukningen av vatten kommer att öka. I synnerhet när man inriktar sig på barnfamiljer.

Väl fungerande Vatten- och avloppssystem är själva grundbulten för att ett samhälle skall kunna växa och utvecklas. Det finns inga ”enkla” lösningar.

I sak betyder det att all annan utveckling på Koster är beroende av hur man löser VA-frågan. Kommer man inte fram till ett effektivt omhändertagande av avlopp och dessutom säkerställer tillgången på färskvatten riskerar utvecklingen att stanna av helt och då hjälper det inte hur många idéer man än presenterar i avsikt att öka befolkningen på öarna.

Slutsats:
VA på Koster är ingen pseudofråga, utan helt avgörande för Kosters utveckling.

Publicerat i Politik | 3 kommentarer