Hur länge skall det dröja innan vi får veta?

Den gamla majoriteten drev, med tvivelaktiga metoder, igenom ett köp av den s.k. Crawfordfastigheten.

Den gamla majoriteten drev också igenom att det i denna gamla industribyggnad skulle byggas ett multikök. Trots att det nu gått massor av månader och Strömstadslokalers VD, i en tidningsartikel, lämnat specifika uppgifter om när upphandling skulle kunna ske, har det därefter varit ganska tyst.
Ronnie Brorsson nämnde i en debatt i fullmäktige att inget är klart, men att ärendet är komplicerat och att besked kommer att lämnas i början av året. Alltså inte i närheten av de uppgifter Wallo gavs oss i tidningen.
Att bygga ett multikök i den gamla industrifastigheten är en grannlaga uppgift som kommer att kosta multum. Det har nämnts 20-30 miljoner, men vi skattebetalare som förväntas stå för fiolerna får inte veta särskilt mycket.
Här ligger ansvaret på det nuvarande regimen att informera oss hur man ser på frågan och de stora kostnaderna. Kan det vara så att man ligger lågt med hela projektet i avvaktan av vad som skall ske med sjukhuset. Vill man kanske slopa nyinvesteringen i industrifastigheten och satsa på en utveckling av sjukhusköket, om det kommer till en överenskommelse om köp av sjukhuset.
Om det är så man tänker borde man tala om det för oss.

Kent Hansson har lovat en ”öppen dialog” och denna fråga är en sådan som kräver större öppenhet än vad som hittills visats upp.

Publicerat i Politik | 4 kommentarer

Inga träd växer till himlen!

Både den föregående och den nuvarande majoritetens befolkningsprognoser ser ut att komma på skam.

De exakta siffrorna avseende befolkningsutvecklingen i oktober presenteras av SCB den 6 december.
Som jag förutskickade för ett par månader sedan kommer det inte att bli något att glädjas över.
Risken finns att vi får se en rätt ordentlig minskning av befolkningen eftersom det redan står klart att utflyttningen varit betydligt större än inflyttningen. Återstår att se hur siffrorna för födda respektive döda kommer att se ut, men sammantaget blir det ett ganska kraftigt minus.
Det finns dessutom inget som talar för en dramatisk vändning i slutet av året.

Med detta sagt bör nog politikerna planera för en befolkningsutveckling som, år 2030, inte ens når den reviderade siffran 15.000. Än mindre det överoptimistiska talet 16.000.
Minskad befolkning kan betyda lägre skatteintäkter men också ett minskat behov av bostäder. Dags att börja djupdyka hur det ser ut i bostadskön.
Även om man inte skall dra för stora växlar på några enstaka månaders utveckling bör man nog ändå planera för ett minskat behov av, i synnerhet, bostadsrätter. Redan nu ser vi en stagnation i efterfrågan.
En förutsättning för att siffrorna skall vända är att de erbjuds arbetstillfällen med acceptabel lönenivå och, dessvärre, har det varit tunnsått med sådana under ganska lång tid nu. Det verkar som om Strömstad fortsatt blir en kommun med, nationellt sett, låga medellöner.

Återkommer när SCB presenterat oktobersiffrorna.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

En nyhetschef som hellre lyssnar på skvaller än gör en egen kontroll!

Lokaltidningens nyhetschef har i en artikel vidarebefordrat skvaller från en anonym kommunal tjänsteman.

Jag har påpekat att uppgifterna är falska, men nyhetschefer framhärdar och påstår att de är bekräftade. Min fråga till nyhetschefen blir då om han själv, på bloggen, sett och läst det den anonyme tjänstemannen anklagar mig för.
På den frågan svara nyhetschefen att han gjort nödvändiga kontroller. Den kontrollen kan knappast ha omfattat en studie av bloggen eftersom det man påstår skulle vara bekräftat inte alls finns på bloggen. Alla inlägg jag skrivit sedan bloggen startade i aug. 2014 finns kvar för vem som helst att ta del av, även nyhetschefen. Därför är det lätt att kontrollera om det finns någon sanningshalt i den anonyme tjänstemannens påståenden.
Det gör det inte.

Jag har nu, med viss möda, gått igenom samtliga 3.442 inlägg jag skrivit på bloggen men inte kunnat hitta ett enda där någon ytterligare tjänsteman ”hängts ut”.
Nyhetschefen synes inte ha några problem md att hänga ut mig med både namn och bild, men skyller på att han vill skydda sina källor när anonyma tjänstemän tillåts häva ur sig vilka fria fantasier som helst.

Publicerat i Politik | 3 kommentarer

100.000 kronor, till vilken nytta?

Kommunen avser handla upp en utredning som sägs kosta ca 100.000 kronor.

Upphandlingen skall, enligt förvaltningschefen, klara ut om det eventuellt förekommit några oegentligheter i samband med Båtvikenplanen och det därefter följande bygglovsärendet och huruvida ärendena hanterats enligt gällande lagstiftning.

När det gäller Båtvikenplanen torde det inte finnas mycket att utreda eftersom denna vunnit laga kraft efter att den slutgiltigt fastställts av Mark- och miljööverdomstolen. Därmed är det redan klarlagt att kommunen följt gällande lagstiftning. Det föreligger således inga juridiska betänkligheter som kan kullkasta planens genomförande. Det finns alltså, i den delen, inget att utreda. Visserligen var vi ganska många som hade åsikter om planen och dess bestämmelser, men överordnade myndigheter har ju fastslagit att dessa betänkligheter saknar betydelse eftersom kommunen har det som kallas planmonopol. Ett förhållande vi har att rätta oss efter. Därmed torde frågan om Båtvikenplanen vara utagerad vilket betyder att varje form av utredning avseende denna blir en nullitet.

Den andra frågan som tydligen skall belysas handlar om ett pågående bygglovsärende. Det måste höra till det mer ovanliga att man avsätter skattemedel för att utreda ett ärende som inte slutgiltigt prövats. Att utreda huruvida kommunen följt gällande lagstiftning i detta ärende torde vara rätt meningslöst eftersom det av kommunen beviljade bygglovet har överklagats och ligger nu hos Länsstyrelsen för ett första avgörande. Sker ingen ändring där får man förutsätta att ärendet överklagas till Mark- och miljödomstolen. Det saknas därför förutsättningar för att utreda även denna fråga. Skulle en utredning komma fram till att allt inte har gått rätt till är det inget som talar för att kommunen skulle dra tillbaka det beviljade bygglovet. Ett sådant förfarande kan bli aktuellt först sedan frågan avgjorts av Länsstyrelsen eller eventuellt av MMD.

Skulle, eventuellt, utredningen syfta till att ta reda på huruvida enskilda tjänstemän, på sociala medier, anklagats för oegentligheter är även det en nullitet. Såvitt jag kan bedöma har inget sådant förekommit.
Kritik har framförts, javisst, men anklagelser om oegentligheter, inte alls.

Sammantaget kan man konstatera att den utredning som, enligt uppgift i STNB, skall inledas nästa vecka dels skall handla om ett ärende som är juridiskt oantastligt dels ett ärende som är under prövning hos Länsstyrelsen samt eventuellt sociala mediers åsikter om handläggning.

Det känns som om det borde finnas bättre användning av våra skattemedel.

Publicerat i Politik | 1 kommentar

Klarläggande av fakta!

Lindrigt trött på alla anklagelser om att skapa dålig arbetsmiljö på Bygg- och miljöförvaltningen känner jag mig nödsakad redovisa bakgrunden till den kritik jag framfört.

Två tjänstemän har kritiserats för sitt agerande i Båtvikenaffären.
Utan att namnge vilka dessa personer är skall jag här, genom ett antal frågor, redovisa bakgrunden till min kritik.
Jag väljer att kalla dem person 1 och person 2.

Person 1

Förnekar du att det var du som 2006 föreslog den dåvarande nämnden att fatta beslut om att planlägga hela Kebalområdet, omfattande fler än 200 fastigheter, utan att ange hur finansieringen skulle gå till?
Förnekar du att det var en helt enig nämnd som 2007 upphävde det beslutet?
Förnekar du att det var du som, utan föregående diskussion med nämnden, genomförde en utredning och föreslog att delar av Båtvikenområdet skulle, genom en ny plan, omvandlas så att grönområden och till Vägföreningen upplåten mark skulle tas i anspråk för nya tomter?
Förnekar du att en helt enig nämnd förkastade förslaget?
Förnekar du att du, trots att du inte var planförfattare, hade omfattande diskussioner och möten med de två fastighetsägare som betalade Båtvikenplanen samtidigt som du inte hade några kontakter med de övriga boende inom området?

En nämnd som får sig förelagt en ny detaljplan förutsätter att denna upprättas av erfaren personal och efter praxis och normalt vedertaget regelverk. I synnerhet när det är fråga om ett beslut som tagits med minsta möjliga majoritet. Man förväntar sig inte att ett så kontroversiellt ärende läggs i händerna på en helt oerfaren planförfattare.

Person 2

Förnekar du att du i den plan du initialt förelade nämnden, helt emot regelverket, föreslog att olika delar av en och samma byggnad skulle ges bestämmelser om olika höjder?
Förnekar du att du föreslog att vissa fastigheter skulle ha bestämmelse om +höjd medan andra skulle ha bestämmelse om totalhöjd?
Förnekar du att ett sådant förfarande står i strid med likabehandlingsprincipen?
Förnekar du att du på plankartan redovisat att delar av Kebal 1:33 var belägen utanför byggrätten?
Förnekar du att du senare, utan att kommunicera nämnden, flyttade byggrättsgränsen så att byggnaden på Kebal 1:33 skulle hamna innanför gränsen?
Förnekar du att du inledde ett ärende angående dagvattenutredning för att senare, utan motivering, slopa densamma?
Förnekar du att du tog emot ett mejl från en av de betalande fastighetsägaren där du uppmanades hålla tyst om att det var denna person som skulle betala men att han hade för avsikt att senare fakturera övriga inom planområdet?
Förnekar du att du biföll det önskemålet och undanhöll övriga den uppgiften?
Förnekar du att du hade upprepade kontakter med de två fastighetsägare som skulle betala planen samt till dessa, skriftligen, ställde i utsikt att de kunde få ändra planen om de inte var nöjda? En ändring som skulle genomföras innan den kom till nämndens eller allmänhetens kännedom.
Förnekar du att ingen av de övriga 17 fastighetsägarna fick samma erbjudande.

Dessutom
Förnekar förvaltningen att man, i strid mot nämndens beslut, utökade planområdet att omfatta 19 fastigheter istället för beslutade 16?
Förnekar förvaltningen att man, i strid mot nämnden beslut, utökade byggnadsytan från 180 kvm till 200 kvm, trots att nämnden hade beslutat att planen avsåg att se till att alla skulle kunna utnyttja bestämmelserna i gällande plan? Dvs rätten att bygga 180 kvm.

Därmed överlåter jag vill vem som helst att bedöma huruvida jag varit ute i ogjort väder eller inte.

Publicerat i Politik | 3 kommentarer

Kvalificerat skitsnack!

När tidningen fortsätter sin överfallsteknik mot mig som person backar man inte för att återge vilka lögner som helst.

Samtidigt som man ondgör sig över de anonyma kommentarerna på bloggen anser man det vara helt i sin ordning att tjänstemännen får framträda anonymt.
Och dessutom med påståenden gripna ur luften.

Utan det som liknar faktakontroll skriver tidningen följande:
En tjänsteman nämner en tidigare kollega som skulle söka jobb i en annan kommun.
– Vid anställningsintervjun fick han höra att det hade skrivits negativa saker om honom på Sörens blogg, så han fick sitta och försvara sig mot det som påstods där.

Mig veterligen har jag bara, sedan jag startade bloggen 2014, namngett två tjänstemän.
Båda dessa jobbar kvar i förvaltningen.
Det är svårt att veta vilka dolda syften som ligger bakom tidningens ambition att svartmåla mig genom att låta anonyma tjänstemän framföra direkta lögner.
Jag står öppet och ärligt för mina åsikter, det borde även dem som har avvikande mening göra. Istället för att sakligt bemöta den kritik som framförts väljer man att uppträda anonymt och använda tidningen som murbräcka för att försöka förringa mig som person. Jag kan försäkra att den sortens agerande tar jag mycket lätt på. Den som inte kan stå för sina egna åsikter utan måste använda sig av ombud ger jag inte mycket för. Det tyder på att man antingen har dåligt samvete, eller, mera troligt, har dåligt på fötterna.

Tjänstemän i allmänhet och Strömstads Tidnings nyhetschef i synnerhet lever i tron att jag inte skulle ha rätt att framföra mina personliga uppfattningar om tjänstemän jag anser uppträtt oskickligt.
Nyhetschef Jakob Simonson tar dessutom på sig rollen som recensent när han i sin intervju ifrågasätter varför jag inte behandlar alla partier lika. Frågan han ställde om just detta var inte bara märklig utan rent av korkad.

Det finns vissa tjänstemän inom bygg- och miljöförvaltningen som verkar har använt sagan om Prinsessan på ärten som kvällslitteratur.
I sak betyder det att det inte spelar någon som helst roll vad de hittar på, de får ändå inte kritiseras.
Man måste fråga sig i vilket århundrade dessa människor befinner sig.

Den kritik jag framfört är berättigad och kan ganska lätt verifieras genom deras respektive agerande.
Jag kommer därför att sammanställa en enkel uppställning som visar hur tvivelaktigt Jag anser att dessa två tjänstemän agerat.

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Journalistik på lågvattennivå!

Strömstads Tidnings nyhetschef Jakob Simonson passerar, i dagens webbtidning och sannolikt även i lördagens pappersupplaga, ett svåröverträffat lågvattenmärke.

Den intervju som han hänvisar till i tidningen är inte korrekt återgiven.
I tidningen står följande att läsa:
Du har, i Båtvikenärendet, hängt ut enskilda tjänstemän med namn på din blogg – hur ser du på det?
I den verkliga intervjun står det följande:
Du har, i Båtvikenärendet, hängt ut enskilda tjänstemän med namn på din blogg och antytt att de varit korrumperade – hur ser du på det?

Simonsons påstående är kränkande och saknar all verklighetsanknytning. Jag har aldrig någonsin antytt att någon skulle vara korrumperad, det är något som Simonson hittat på själv och man kan bara fundera över varför en nyhetschef tar till sådana metoder.

Jag inser att Simonson satt sig i sinnet att gå tjänstemännens ärenden och det förhållandet finns det anledning återkomma till. Jag har noga studerat det han skrivit och kommer att bemöta det i flera inlägg så snart jag hinner.

Publicerat i Politik | 3 kommentarer

Katten kring het gröt!

Är det alldeles omöjligt för lokaltidningen att angripa problemet vid kärnan?

I omgångar har man skrivit om den så kallade tystnadskulturen och då har flera intervjuer gjorts. Man har även talat med en anonym person som sagts sig ha blivit uppmanad att vara tyst.
I förgrunden figurerar förskolan men av någon anledning har tidningen ännu inte ansett det viktigt att tala med cheferna på just förskolan. Märkligt.
Riktig journalistik gör skillnad, skriver tidningen, men om man får till sig alarmerande rapporter om tystnadskultur är det då inte naturligt att man först vänder sig till dem som sägs ligga bakom att personal inte vågar framträda.

Publicerat i Politik | 4 kommentarer

Nu gäller det att tänka sig för, mycket noga!

Just nu ser det ut som om ekonomin i kommunen är förhållandevis god, men det gäller att vara fortsatt försiktig.

Det senaste resultatet visar på ett bra överskott i kommunens ekonomi, men om man inte ser om sitt hus och tar kloka beslut kan plus bli minus på mycket kort tid.

Till att börja med blir knappast befolkningsutvecklingen den man prognostiserat, hittills visade siffror talar ett annat språk.
Kommunen har dessutom, under de senaste åren, investerat hundratals miljoner i reningsverk och kajbyggnader som betyder icke oväsentliga kapitalkostnader.

I det scenario som nu målas upp står ytterligare, sammanlagt, hundratals miljoner på spel och då gäller det att välja och välja rätt.
Det låter sig knappast göras att investera enorma belopp i ett osäkert Canningprojekt och samtidigt lägga ut ett ännu okänt belopp på att köpa sjukhuset.

Jag har personligen inget emot något av dessa projekt, förutsatt att sjukhuset inte övervärderas, men hyser starka betänkligheter när det gäller Canning.

En förutsättning för att Canningprojektet skall kunna genomföras tror jag är att man återgår till ruta ett. Dvs. den plan som gällde när vi bytte till oss området. En försiktig utbyggnad med kanske 100-150 bostäder. En exploatering som kräver minimala åtgärder vad avser sprängning mm.
Dåliga kajer behöver heller inte ersättas med nya tunga och dyra konstruktioner, det borde räcka med att man säkrar för skredrisk och anlägger en brygga i stil med den nya som finns i Södra hamnen.
Storstilade och mycket dyrbara brobyggen kan man lägga på is.
Med tanke på den svårighet som redan föreligger när det gäller försäljning av bostadsrätter borde det vara möjligt för kommunen att omförhandla avtalet med Riksbyggen. Bolaget kan knappast vara intresserat av att bygga bostadsrätter som inte går att sälja. Såvida man inte helt och hållet inriktar sig på den norsk marknaden, men det är ju inget kommunen skulle vara betjänt av. Skulle det inte låta sig göras att omförhandla till en mer småskalig utveckling med i huvudsak hyresrätter måste man kanske överväga att säga upp avtalet.
I händelse man lyckas säga upp avtalet tycker jag att man skall ligga lågt med Canning tills man ser hur det går med befolkningsutvecklingen. Under tiden får övriga exploateringar visa vägen. Rådhusberget, Hedelinska, Myren, Magistern, Koster och alla andra pågående eller planerade projekt.

Som en mörk skugga över ekonomin ligger också de tunga investeringar som krävs för att förse Koster med vatten och ett fungerande reningsverk. Kanske ligger det lite längre fram i tiden men då gäller det att samla i ladorna.

Därför krävs att våra politiker har lite is i magen och inte ger sig in på projekt som riskerar att äventyra den kommunala ekonomin.
Canningprojektet var från början ett riskprojekt som inte borde sjösatts i den omfattning man gjorde och för det är hela det politiska etablissemanget ansvarigt. Alla partier. Att det senare tilläts spåra ur kan man skylla den föregående majoriteten för. Storhetsvansinnet tog över förnuftet när man vägrade inse att projektet var alldeles för stort för att kunna genomföras inom rimlig tid och till rimliga kostnader. Det räcker att titta på alla glättade illustrationer för att var och en kan se hur planförfattare och övriga lyckades förleda politiker att fatta tokiga beslut.
Dessvärre saknades en sunt redovisad ekonomi, men det verkade man ha förträngt.  

Publicerat i Politik | 3 kommentarer

Delade meningar

De flesta har säkert redan noterat att jag och lokaltidningens nyhetschef har delade meningar om lite av varje. I synnerhet sociala medier.

Jag har retat upp mig på tidningen ständigt återkommande skriverier om ”vissa sociala medier”. Ofta som citat från politiker och tjänstemän och nu senast i form av en löpsedel med krigsbokstäver.
Dessvärre har jag inte lyckats övertyga eller få nyhetschefen att fatta att det jag skriver på bloggen är mina personliga uppfattningar som jag står för varje dag.
Jag kommer därför inte att ligga sömnlös bara för att några tjänstemän och politiker, med god hjälp av tidningen, uppenbarligen inte anser det lämpligt att jag utnyttjar min lagliga rätt att tycka vad jag vill.

Efter en lång mejlkonversation med nyhetschefen fick jag ett antal intervjufrågor vars svar nyhetschefen har för avsikt att använda i en kommande artikel.
Jag har svarat så noggrant jag kunnat och ni kan se frågor och svar nedan.
Frågorna är, enligt min mening, ställda med en von oben-attityd av en person som anser sig själv ha stor betydelse som uttolkare av god publicistisk stil

Nyhetschefen:
Jag har några intervjufrågor till dig med anledning av diskussionen där tjänstemän sägs känna sig utsatta av sociala medier i Strömstad.
1. Känner du dig träffad av kritiken?
Nej, inte så länge man bara specificerat hänvisar till ”sociala medier”
2. Har du själv fått höra att någon tagit illa vid sig av det du skrivit?
Ja, genom insändare i tidningen där skribenten ifrågasätter min kompetens
3. Du har, i Båtvikenärendet, hängt ut enskilda tjänstemän med namn på din blogg och antytt att de varit korrumperade – hur ser du på det?
Jag har aldrig antytt att någon skulle vara korrumperad.
4. Du är själv part i målet när det gäller Båtviken. Förstår du om man kan ifrågasätta din position som granskare på grund av det?
Jag inser det, men grundar mina åsikter på alla de handlingar som finns i ärendet.
5. Vad känner du för ansvar för det som skrivs på bloggen, både av dig själv och folk som kommenterar?
Jag tar ansvar för det jag skriver. Det andra skriver får de stå för. Tidningen tar knappast ansvar för innehållet i de insändare som publiceras.
6. Nu senast skrev du att du inte släpper igenom fler kommentarer från en pseudonym som är kritisk till dina inlägg. Ska din blogg bara vara en klubb för inbördes beundran? Är det bara de som håller med dig som får komma till tals?
En ren missuppfattning, den person jag stängde av hade inte en enda gång något att anföra i någon sakfråga, hen vara bara förbannad på dem som skrev
7. Vad kommer det sig att du bara kritiserar den nuvarande oppositionen – Socialdemokraterna, som trots allt styr kommunen, får ingen kritik av dig?
Sossarna kommer att kritiseras när det finns anledning, tro inte annat.
Det finns anledning notera att påståendet i fråga 3 är en ren lögn och nyhetschefen har inte kunnat visa var han fått denna osanning ifrån.

Efter detta har jag sänt ett antal frågor till nyhetschefen:
Har tidningen för avsikt att även fortsättningsvis publicera obekräftade uttalanden där politiker och tjänstemän anklagar sociala medier, utan att man anger vilka sociala medier man menar

Kommer tidningen att följa upp försommarreportaget man gjorde om multiköket

Har tidningen för avsikt att skicka en reporter till Sandefjord för att se hur laddningen av hybridfärjan fungerar

Har tidningen för avsikt att reda ut vad den nuvarande majoriteten vill göra med kv. Magistern

Kan tidningen tänka sig att göra en rundfrågning till samtliga partier om vad de anser om bro över Bojarkilen

Kan tidningen tänka sig att ställa samma fråga om byggnation på Gåseberget

Kommer tidningen att intervjua ledamöter från samtliga partier angående tystnadskulturen

Kommer tidningen att intervjua chefer inom förskolan i samma fråga

På den första frågan svarar nyhetschefen att man kommer att fortsätta publicera obekräftade uppgifter om det har ett nyhetsvärde.

På samtliga övriga frågor svarar han ”Det får du se”

Det är alldeles uppenbart att nyhetschefen har annan syn på nyhetsvärdet än den jag representerar. Jag tyckte det kunde vara intressant för läsarna att få lite mer information om flera saker. I synnerhet nu när diskussionerna om kommunens framtida ekonomi förekommer nästan överallt. Nyhetschef Jakob Simonson, å sin sida, uppehåller sig hellre till pseudodiskussionen om ”vissa sociala medier”.

Publicerat i Politik | 4 kommentarer

Stiltje på bloggen

Lugnet på bloggen beror dels på att jag ställt frågor till nyhetschefen på Strömstads Tidning i avsikt att reda ut dels vilka saker tidningen avser att ta upp, utan att få svar, dels varför tidningen ställer besseriwsserfrågor till mig i avsikt att skriva en artikel. Jag har svarat på tidningens frågor och förväntar mig att tidningen svarar på mina frågor. Oavsett om tidningen svarar eller inte kommer jag att ta upp ärendet i ett inlägg på bloggen i morgon.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Kommunikation á-la chefredaktören att jämföras med nyhetsredaktörens uppfattning!

Lokaltidningens chefredaktör skall gå i pension.

I slutet av sin karriär gör hon idag ett framträdande med inriktning på kommunikation med läsarna.
Vikten av kommunikation med läsarna utvecklar hon på följande sätt:
Medier och demokrati, som är ett nationellt innovations- och forskningsprogram vid Lindholmens Science Park, har publicerat en rapport som berättar hur olika aktörer resonerar kring sin läsarkommunikation. Och lösningarna varierar från att ha en mer automatiserad bevakningslösning till att vissa mediehus återtar initiativet och sköter flödet av åsikter i kommentarsfälten själva.

Att tidningen, efter vissa artiklar, öppnat möjligheten till kommentarer har säkert de flesta noterat. Dessutom torde de flesta även noterat att man krånglat till möjligheten att skriva kommentarer. Nu räcker det inte att man är prenumerant, nu måste ytterligare registrering göras. Märkligt men ett effektivt sätt att slippa för många kommentarer.
Det får vara hur det vill med den saken, det finns ändå inget talar för att tidningen ens tar notis om de kommentarer som skrivs.

Vi förstår att Ingalill Sundhage sannolikt har ett gott syfte med sitt ledarstick om kommunikation. Tyvärr är man inte, lokalt, lika intresserad av kommunikation när det gäller själva tidningen. Artiklar och insändare får gärna kommenteras, men helst inte tidningen som sådan. Vad man skriver och inte skriver eller vilka rykten man väljer att vidarebefordra är inget läsarna skall ha åsikt om.
Å andra sidan har nyhetsredaktören deklarerat att det som skrivs på ledarsidan är fristående och icke förpliktigande för lokalredaktionen.

Publicerat i Politik | 5 kommentarer

Opposition utan spets!

En vital opposition är utvecklande för varje samhälle.

Tyvärr saknar vi en aktiv opposition i kommunen. Aktiviteten under det senaste fullmäktigesammanträdet lämnade mycket övrigt att önska.
Viljan till kompromisser saknades helt samtidigt som man helst vill glömma enskilda ledamöters framträdanden i talarstolen. I synnerhet centerpartiet har en utsökt förmåga att skicka fram ledamöter med en enda avsikt, att försöka genera majoriteten. Trots att man misslyckas varje gång.
Åsa Torstenssons och Tore Lomgårds framträdanden var rent pinsamt att lyssna till.

Fortfarande, efter elva månader i opposition, saknas substans i den s.k. 16-gruppens aktiviteter. Svårt att befria sig från tanken att den sammanhållning man vill ge sken av utåt bara är ett spel för galleriet och att det i verkligheten finns inbyggda spänningar i gruppen. Hittills har man inte samlat kunnat peka ut alternativ till den förda politiken vilket fått till följd att man, hellre än att presentera egna förslag, ägnar sig åt att leta brister hos andra.
16-gruppens senaste framträdande i tidningen gav syn för sägen.
Ryktesspridning och gny för att man ansåg sig få för lite information präglade dessa politikers svar.
Om man tror att detta är en framgångsmodell gör man klokt i att tänka om. Medborgarna är inte betjänta av politiker som sprider rykten, man vill veta om oppositionen har någon politik värd att ta på allvar.
Hur länge skall man behöva vänta på det?

Publicerat i Politik | 3 kommentarer

Mycket snack om ingenting!

När torsdagen gick över till fredag debatterade fullmäktige sjukhuset

Debatten var föranledd av Åsa Torstenssons interpellation till Kent Hansson om vad sjukhuset skall innehålla, om kommunen köper fastigheten.

Den frågan gick naturligtvis inte att svara på och det visste säkert Åsa. Men behovet av att få glänsa var viktigare.

Men egentligen var hela debatten onödig och endast ägnad att förlänga ett redan långt fullmäktigesammanträde.
Det finns inget förslag om att köpa sjukhuset, endast en förfrågan till regionen huruvida man vill sälja, men ändå kom debatten att handla om kommunalt ägande av fastigheter.
Förvånande att inte ledarna för oppositionen klart deklarerade att man var emot köp av sjukhuset, oavsett pris.

Det gick naturligtvis inte att undvika att debatten delvis kom att handla om den gamla majoritetens köp av Crawfordfastigheten där flera talare påpekade att de besked Åsa nu avkrävde Kent Hansson helt saknades när den gamla industrifastigheten köptes.
Flera var kritiska till att man innan det köpet inte fick den information Åsa nu efterlyser beträffande sjukhuset. Åsa Torstensson ansåg dock att allt gått rätt till.

Normalt är att fullmäktige debatterar förslag som läggs fram, men denna gång fanns inget sådant och därför tycker jag att man kunde nöjt sig med Kent Hanssons svar och därefter hänskjutit debatten till dess att frågan blir ”skarp”.
Ingen vet ju idag om det alls blir aktuellt att köpa sjukhuset.

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Dags att reda ut missförstånd!

Denna blogg handlar inte om att så neutralt som möjligt beskriva vad som händer i kommunen.

Det jag skriver är min personliga uppfattning och inget annat. Lokaltidningens nyhetschef tycker det är konstigt att jag inte är lika kritisk mot sossarna som jag är mot oppositionen. Det tyder på att han inte förstått vad en blogg är utan lägger sina egna värderingar på vad som bör skrivas. Värderingar han anser att lokaltidningen lever upp till. Men bloggen är ingen lokaltidning som, för sin existens, är i behov av både betalande prenumeranter och annonsörer. Bloggen är kostnadsfri för vem som helst att ta del av. Eller avstå ifrån, om man vill det.
Han tycks heller inte, tillsammans med några politiker och tjänstemän, acceptera min rätt att uttrycka precis vad jag vill, trots att jag håller mig inom lagens råmärken.
Man kräver helt enkelt att jag skall avstå från att framföra kritik mot förslag, beslut och uttalanden som jag tycker illa om.
Det kommer inte att ske.

Publicerat i Politik | 7 kommentarer

Ligger det en baktanke bakom?

Ligger det en baktanke bakom Åsa Torstensson och Lars Tysklind försök att framställa kommunen i dålig dager?

Frågan är helt berättigad efter att man tagit del av dessa politikers uttalanden om att ”Folk blir avrådda från att söka jobb i Strömstad beroende på stämningsläget” eller att ”Ingen vågar jobba som tjänsteman till slut”
Vilket syfte har man med dessa uttalanden annat än att framställa kommunen i så dålig dager som möjligt. Häpnadsväckande av politiker med ambitioner att ta över makten.
Försöker man inbilla omvärlden att kommunen, efter deras eget debacle, numera leds av personer oförmögna att se till kommunens bästa. Eller att det, ute bland medborgarna, finns dolda krafter med ambitionen att rasera samhället.

Så är det naturligtvis inte, de förgrämda politikerna Torstensson och Tysklind är så upprörda över att deras egen regeringsperiod slutade i ett formidabelt fiasko att de nu, med näbbar och klor, letar syndabockar. Tendensen var tydlig redan under förra mandatperioden då de kritiska rösterna blev allt fler och allt mer högljudda. Utan att varken Torstensson eller Tysklind fattade varför. Redan då letade man syndabockar utan att kunna peka ut en enda. Förra kommunalrådet Dafteryd gjorde ett försök när han skyllde på ”Diverse sociala medier och folk på stan”. Även han misslyckades att peka ut vem eller vilka han avsåg.

Strömstads medborgare har inget behov av politiker som söker svartmåla kommunen och vi får hoppas att Torstensson och Tysklind utgör unika undantag från en annars seriöst arbetande politikerskara.

Eller, för att citera Tage Danielsson:
Om man vägrar att se bakåt och inte vågar se framåt måste man se upp

Publicerat i Politik | 3 kommentarer

Jag har vid flera tillfällen tänkt och sagt…..

Jag har vid flera tillfällen tänkt och sagt att jag skulle lägga ner bloggen.

Men då vädjar mina läsare till mig att fortsätta. Eller så händer det något spännande inom politiken. Eller så dyker det upp något intressant i pressen. Eller så får jag tips om konstiga beslut som ökar nyfikenheten och triggar mig att undersöka vad som hänt. Sammantaget gör det att jag fortsätter ännu en tid.
Hittills har det visat sig vara rätt beslut eftersom intresset för bloggen ser ut att öka hela tiden. Besöksantalet de senaste dagarna närmar sig 1.600 och det måste anses bra, med tanke på det ”smala” innehållet. Lokaltidningens nyhetschef tycker att besökssiffran är ”gullig” eftersom hans egen publikation har ca 10.000 besökare dagligen. Säger han.

Egentligen tror jag att han, liksom några politiker och en eller annan tjänsteman helst såg att jag lade ner bloggen eftersom de tycker att den är a pain in the ass. Nyhetschefen har inte mycket till övers för dem, som han kallar, ”slöa inläggen” på bloggen medan politiker och tjänstemän helst såg att de fick agera utan insyn.

Jag har ingen ambition att konkurrera med lokaltidningen när det gäller antal besökare. I så fall kunde jag ju fylla bloggen med annonser och ännu fler och större bilder. Jag är nöjd med den nivå jag hittills uppnått.
Därför fortsätter jag på den inslagna vägen ännu en tid och så får vi se hur länge intresset bland läsarna varar.

Publicerat i Politik | 4 kommentarer

En flod av rykten!

Det surrar av rykten i kommunen. Svårt att få grepp om vad det är som pågår.

Det påstås att kommunala tjänstemän angripits på sociala medier och att anställda i förskolan uppmanats  av chefer att hålla inne med kritik. Påståenden som framförts av vissa politiker och av en chefstjänsteman har publicerats i lokaltidningen.
Men, hittills har ingen frågat eller intervjuat varken den ”angripna” tjänstemännen eller de förskolechefer som skulle ha lagt munkavle på anställda. Visserligen påstår en person som tidningen talat med att det förekommer en tystnadskultur inom förskolan men det blir svårt att bilda sig en uppfattning om vad som hänt om inte båda sidor får komma till tals.
HR-chefen har uttalat sig i frågan, men ingen av de direkt anklagade.
Sak samma med den ”angripna” tjänstemännen, där saknas uttalande direkt av dessa. Det som återgetts är andrahandsuppgifter från förvaltningschefen.

Har man ambitionen att uppnå det som liknar sanning måste båda parter ges tillfälle att ge sin syn på saken. Det är därför olyckligt att man hela tiden svänger sig med ”sociala medier” utan att närmare specificera vem eller vad man anser. Oskickligt att anklaga någon utan att ge denne utrymme att försvara sig eller förklara.

Varje person som anklagas för något skall ha rätt att dels få reda på vad anklagelsen gäller dels möjlighet att gå i svaromål. Så fungerar det svenska rättssystemet och så borde det också fungera i Strömstad.
Vill man inte leva upp till dessa mycket enkla regler gör man klokt i att hålla inne med anklagelserna.

Det florerar även rykten om att ”Ingen vågar jobba som tjänsteman till slut” samt att det skulle vara svårt att rekrytera personal till kommunen. Inga av dessa rykten har kunnat bekräftas men återges, utan kommentarer, av lokaltidningen.
Därför får vi hoppas att tidningen inte avbryter sin artikelserie om tystnadskulturen utan löper linan ut och låter dem som anklagas komma till tals.

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Hur vore det om 16-gruppen började syssla med politik!

Efter snart elva månader med en ny regim i kommunen finns det partier som tydligen fortfarande inte fått klart för sig vad som hände i september 2018.

Istället för att kraftsamla och jobba fram politiska alternativ fördriver man tiden med att hitta fel hos dem som nu styr kommunen. Hela agerandet vittnar om någon slags handlingsförlamning parad med dålig respekt för sina egna väljare. Var finns entusiasmen för att skapa något nytt och ivern att driva de frågor man gick till val på. Tron att man skapar en bas för framgång i nästa val genom mer eller mindre korkade interpellationer i fullmäktige är ett första klassens misstag. Måhända beror det på att den s.k. 16-gruppen är en löst sammansatt skara politiker där åsikterna, inte sällan, går starkt isär. Centerpartisterna vill säkert, i vanlig ordning, se sig själva som ledare av gruppen vilket kanske inte anammas av de övriga. Det politiska avståndet mellan M och MP är säkert också en hämsko. M har ett eget dilemma att komma över efter att under en hel mandatperiod, i fråga efter fråga, röstat emot den då sittande majoriteten. Inte helt lätt att byta åsikt över natt. Hittills under året har de olika partierna, var för sig, presenterat förslag som om de hade accepterats av de övriga kunde lanserats som oppositionsförslag. Men sannolikt är det så att man har delade meningar om, bland annat, brobygge, Gåseberget och Skeppsbroplatsen och därför blir dessa splittrande istället för enande. M har ju heller inte, trots att de är största parti i gruppen, lyckats axla någon ledarroll.

Publicerat i Politik | 3 kommentarer

Strömstads Tidning går oppositionens ärenden!

När man låter trycka upp och distribuera en löpsedel som denna går man oppositionens ärenden samtidigt som man ställer kommunen i dålig dager.

Om det hade funnits det som liknar sanningshalt i det som representanter för L och C uttalar och som STNB, med krigsbokstäver, skriker ut på sin löpsedel kunde jag till nöds förstå varför. Men när man hanterar helt fria fantasier på detta sättet har det gått alldeles för långt. Det duger inte att tidningen påstår att de bara citerar ett uttalande, lite mer borde man kunna begära av en tidning som säger sig vara oberoende. Tidningen borde insett att uttalandet från de två oppositionsledarna enbart var avsett att svärta ner den nuvarande regimen. Att okritiskt ta till sig och på detta sätt trumpeta ut fria fantasier är ovärdigt varje seriöst arbetande journalist.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar