Den finns förutsättningar, om man bara vill!

Den nya Löfvenska regeringen bygger på samarbete över blockgränserna.

Samma förutsättningar borde kunna råda inom kommunen.
Efter en mandatperiod präglad av hårda ställningstaganden och, i flera fall, helt onödiga låsningar ligger vägen öppen för ett annat samarbetsklimat.
Det förutsätter dock att vissa ledamöter överger sin djupt rotade avsky för andra partier och andra partiers förslag och idéer och istället prövar frågorna utifrån ett sakligt perspektiv.

Att, som en representant för ett tidigare betydligt större parti, varje gång hen beträder talarstolen gör det enbart för att hävda sin egen fullkomlighet och alltid försöka omintetgöra andra partiers företrädare leder inte till framgång.
Det sättet att bedriva politik måste överges om något av det tappade förtroendet skall kunna återvinnas.

Kommunen står inför stora ekonomiska åtaganden och om inte skuldbördan över tid skall bli helt orimlig måste ett djupare samarbete komma till stånd. Det kommer inte att finnas utrymme för dyrbara experiment med medborgarnas skatter och därför måste man tänka sig för flera gånger innan man sätter igång nya projekt som förutsättes betalas av oss skattebetalare.

Canningprojektet kan, om man inte sätter ner foten, bli ödesdigert rent ekonomiskt.
Tendensen när det gäller bostadsproduktion är att behovet av dyra bostadsrätter är vikande och därför manas till försiktighet.
Ingen vinner på att det byggs massor av bostadsrätter om dessa förblir osålda. Vi ser redan idag svårigheter att sälja alla bostadsrätter i kv. Pilen och sannolikt kommer det även att gälla för Stenhuggaren. Även om byggbolag och mäklare försöker måla situationen i rosenrött.

För kommunen gäller att planarbetet bedrivs på ett effektivt sätt och omfattar områden där kostnaderna blir så låga som möjligt. Då kanske man kan skapa förutsättningar för byggnation av hyresrätter, utan att kommunen tvingas subventionera sitt eget bostadsbolag.
Det kräver dock att man gör vad som är möjligt för att få till en samsyn och överger den tidigare inställningen att förslag inte kan accepteras om de ”kommer från fel håll”.
Ett öppet sinne och en förmåga att se verkligheten som den ser ut krävs om kommunen skall kunna utvecklas.

Politiker har en förmåga att låsa upp sig för visioner och här utgör Strömstad inget undantag. Man har visioner om det mesta, men när verkligheten inte riktigt stämmer med de siffror och tankar man satt på pränt i olika dokument gäller det att anpassa sig och se nyktert på situationen.
Visionen om en kraftigt ökad inflyttning har redan kommit på skam, precis som visionen om antalet nya bostäder.
Ibland verkar det som om man inte inser att dessa två visioner intimt hänger samman, dels sinsemellan men även med det faktum att inflyttning kräver tillgång på arbetsplatser.
Analogt med detta ligger det faktum att Strömstad har en befolkning med relativt låga inkomster och de arbeten som erbjuds hör heller inte till höginkomstgruppen.
Vilka är det då som förväntas köpa dyra bostadsrätter?

Därför hoppas och tror vi att såväl den nya politiska ledningen som den politiska oppositionen skall engagera sig i ett fördjupat samarbete till gagn för hela kommunen.
Det kan i sak betyda att ett eller annat särintresse måste stå tillbaka för det som är den allra viktigaste av alla frågor under denna mandatperiod, nämligen att få ordning på ekonomin och söka minska den skuldbörda som över tid kan bli ett lik i lasten.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Liberalerna borde närma sig befolkningen!

Under den senaste mandatperioden har liberalerna hamnat i bakvattnet.

I fråga efter fråga har man intagit en ställning som inte fallit medborgarna på läppen. Något som resulterade i tappet vid valet i höstas.
Fortsätter man på den inslagna vägen är risken uppenbar att man än mer kommer att marginaliseras.

Några frågor sticker ut som besvärande för liberalerna.
Beslutet om multiköket är den främsta fråga där medborgarna upplever att partiet svikit sina löften.
Båtvikenplanen är en annan fråga där partiet agerat helt emot folkviljan och inte blev det bättre av att partiets ledamot av Miljö- och byggnämnden sade följande ”Vi kan göra så här för vi har majoritet”.
Vägran att, på ett tidigt stadium, gå med på att planarbetet på Mällbyhöjden ligger partiet i fatet när diskussionerna om bostadsbyggandet är en fråga som blir allt mer aktuell.
Tysklinds påstående att det inte behövs en gång- och cykelbro över älvmynningen hade ingen trovärdighet hos väljarna. I synnerhet sedan det visat sig att man senare accepterat just den bron. Utan att förklara varför.
De uteblivna protesterna mot ombyggnaden av centrum var en annan fråga som fick till resultat att väljare förlorades.
Partiets märkliga agerande i Canningplanen fick ännu fler väljare att ställa sig frågande till vad man egentligen ville. En framträdande ledamot menade att en byggnation var helt nödvändig om man inte ville uppleva torgskräck vid en promenad från centrum till Canning.

Liberalerna fortsätter nu på den inslagna linjen när man framhärdar i nödvändigheten av en bro över yttre Bojarkilen. Argumenten för bron är tunna och det råder stor tveksamhethuruvida medborgarna anser att alla de miljoner en bro kommer att kosta verkligen gynnar gemene man.

Exploateringen av Gåseberget är en annan fråga där partiet hamnat i otakt med medborgarna. Få är dem tror på det projektet som ett utvecklingsområde för bostäder. Dyrt, svårtillgängligt och inget som medborgarna eftersträvar.

Bostadsfrågan och då främst hyresrätter diskuteras dagligen men frågan är om medborgarna i allmänhet ställer sig positiv till förslaget att ett antal miljoner av skattebetalarnas pengar skall skyfflas in till Strömstadsbyggen som en ren subvention för att bolaget skall kunna bygga billigare.
Att skattebetalarna skall subventionera Strömstadsbyggens hyresgäster är det många som ställer sig mycket tveksamma till.
Skulle det bli aktuellt måste man fråga sig om man är villig att ge även andra bolag subventioner om dessa också vill bygga hyresrätter.
Skulle inte tro det.

Publicerat i Politik | 1 kommentar

Flera frågor, inga svar!

Frågorna om bro över Bojarkilen är många men svaren uteblir.

Inte ens representanter för det parti, liberalerna, som säger sig vara de som drivit brofrågan mest intensivt har kunnat svara.
Inte partiet som sådant, inte Lars Tysklind, inte Kerstin Karlsson och heller inte Hns-Robert Hansson även om den sistnämnde lovat återkomma.

En förutsättning för ett brobygge är att det finns en vattendom och en lagakraftvunnen detaljplan. Inget av detta finns idag. Det finns heller inget kommunalt beslut om något brobygge.

Vi har ställt frågan till tekniske chefen Roland Kindslätt huruvida en ansökan har lämnats in men trots två påminnelser har svaret uteblivit.
Av det torde man kunna dra slutsatsen att det fortfarande inte skickats in någon ansökan, trots att det snart gått ett helt år sedan kommunstyrelsen fattade beslut om att uppdra till Tekniska förvaltningen att effektuera beslutet.

Med detta sagt ter sig liberalerna resonemang om att ett brobygge kan vara nära förestående som fria fantasier.
Verkligheten ser helt annorlunda ut och sanningen torde vara den att, om det fattas ett beslut om ett brobygge och pengar för detta skakas fram, kommer vi inte att se någon bro förverkligad under denna mandatperiod.
Såväl detaljplanens antagande och därefter hantering av eventuella överklaganden måste klaras ut och det måste dessutom finnas en vattendom.

Sett ur det perspektivet torde det gamla sosseförslaget om en pontonbro i inre delen av Bojarkilen vara det som ligger betydligt närmare till hands att genomföra. Både administrativt och kostnadsmässigt.

Kommunen har dragit på sig mycket stora investeringar och belåningen når snart astronomisk höjd och att i det läget dra på sig ytterligare kostnader, som dessutom inte är helt nödvändiga, torde man göra klokt i att överväga noga.
En bro över yttre delen av Bojarkilen har ingen avgörande positiv inverkan för kommunmedborgarna och borde därför inte prioriteras särskilt högt. Såvida det inte finns andra intressenter som ställer sig villiga att betala, men på den kanten har det varit väldigt tyst sedan SPA-hotellet bytte ledning.

Publicerat i Politik | 10 kommentarer

Den 9 november 2018 ställde jag frågan!

DCIM\100MEDIA\DJI_0150.JPG

Efter reportage om den nya hybridfärja som skulle sättas in i rutten till Sandefjord ställde jag här på bloggen frågan om färjan skulle drivas med el vid ankomst till och avgång från Strömstad.

Ingen har velat svara, förrän nu, när Strömstads Tidning tar upp frågan med kommunen och med rederiet.

Det blir ingen eldrift i Strömstad och de eventuella miljövinster man kanske hade anledning hoppas på uteblir.
Bara att beklaga samtidigt som man har svårt att förstå att denna fråga inte löstes i samband med den nya angöringsrampen.

Uppenbarligen lyckades inte kommunen övertyga rederiet samtidigt som man tvingas backa från visionen om att bli helt fossilfri.
Verkligheten har en obehaglig förmåga att hinna ikapp alla vackra visioner och nu får vi fortsatt inrikta oss på att samtliga färjor och passagerarbåtar även fortsättningsvis kommer att drivas med diesel.

Publicerat i Politik | 9 kommentarer

Inte helt enkelt att hantera!

Om man anser att handhavandet av linfärjan inneburit problem vad skall man då tycka om den öppningsbara bron.

Det råder ingen tvekan om att det är och har varit problem när enskilda kör linfärjan.
Inte helt enkelt att få alla att följa anvisningarna.

Det är naturligtvis alldeles för tidigt att förutse att samma problem skall uppstå med den öppningsbara bron, men visst finns det anledning att ägna problematiken några rader.

Såvitt bekant (väldigt lite om detta har publicerats) skall öppning och stängning av bron skötas av båtägare som har flytetyg om inte kan passera under bron. Det måste innebära att dessa själva har att ta ansvar för att allt fungerar klanderfritt.

Avsikten är uppenbarligen att båtägarna skall förses med ett kort som de kan använda för att manövrera bron. Det betyder att det måste finnas en tilläggsplats på ömse sidor av bron. En plats med lättåtkomlig kortläsare.
När så en båtägare drar sitt kort för broöppning kommer ljud- och ljussignaler att dras igång för att varna de som befinner sig på bron. Därefter kommer bommar att fällas på båda sidor varefter bron öppnas.
Efter genomfart skall bron stängas, bommar fällas upp och signaleringen avslutas.

Huruvida detta kommer att ske automatiskt vet vi inte. Inte heller om passage kommer att registreras med någon form av fotocell. Kan kanske bli knepigt att hantera eftersom flera båtar, som inte behöver broöppning, kommer att passera.
Mera sannolikt är då att den som öppnat bron också måste stänga den och hur kommer det att fungera om flera båtar passerar samtidigt. Innebär det att båtägaren måste lägga till vid kaj även efter att ha passerat bron och ånyo dra sitt kort för att stänga bron.

Det råder ingen tvekan om att hanteringen av öppning av bron innebär ett risktagande. Den som befinner sig i en båt har inte full uppsikt över hela bron och kan därmed bara hoppas att säkerhetsanordningar i form av ljud, ljus och bommar fungerar klanderfritt. Precis som man trodde att linfärjan skulle fungera.
Sedan kan man alltid fundera över hur de närboende kommer att uppleva de störningar som ljud- och ljussignaler kommer att innebära.

Man får utgå ifrån att endast de som har båtar i Bojarkilen kommer att förses med kort, men vad händer med dem som eventuellt inte har sin båt där men vill besöka varvet av en eller annan anledning.
Många frågetecken således och man kan inte annat än hoppas att allt får sin lösning innan man drar igång detta brobygge.

Publicerat i Politik | 12 kommentarer

Bro över Bojarkilen NU?????

Liberalerna framhärdar att brobygget över Bojarkilen måste komma igång NU!

Dessvärre låter det sig inte göras NU, av flera anledningar.

  1. Det saknas beslut om att en bro skall byggas.
  2. Det finns inga pengar för ett brobygge i investeringsbudgeten.
  3. Någon bygglovsansökan är inte inlämnad.
  4. Det finns inga färdiga ritningar eller konstruktionshandlingar.
  5. Det finns heller ingen noggrann kostnadsberäkning.
  6. Det finns ingen beräkning avseende drift- underhåll och kapitalkostnader.
  7. Det finns inga handlingar för hugade entreprenörer att lämna pris på.
  8. Det finns ingen genomförd markundersökning.
  9. Det finns ingen vattendom.
  10. Det finns ingen lagakraftvunnen detaljplan som medger ett brobygge.

Lägg därtill att det saknas upplysningar om hur båtägare skall hantera den föreslagna broöppningen. Tilläggsplatser båda sidor om bron, manöveranordningar, kontroll att väg stängs av vid broöppning, kontroll att bron stängs efter genomfart, varningssignaler, riskhantering osv. osv.
Liberalerna har tidigare hävdat att en bro kan byggas utan att det finns en detaljplan. Vi tror faktiskt att det behövs en ny plan.

Det som hänt under de fyra år Liberalerna suttit vid makten är att man tagit fram ett skissförslag på en öppningsbar bro som man sagt sig förorda, men det är också allt.

I januari 2018 beslutade man uppdra åt Tekniska förvaltningen att söka vattendom, samtidigt som man påpekade att ett sådant förfarande kan ta upp till två år. Huruvida en ansökan är inlämnad och hur den ser ut saknar vi vetskap om. Inget av detta har kommunen informerat om.

Sammantaget torde det därmed stå klart för var och en att ett brobygge NU inte kan komma till stånd.

Publicerat i Politik | 5 kommentarer

Konsekvenser av ändrat antal mandat

Antal mandat i fullmäktige bygger på valresultatet och beräknas med hjälp av den så kallade ”jämkade uddatalsmetoden”.

Valet i september 2018 gav följande mandatfördelning:
S 11, M 6, SD, 6, C 4, L, 4, KD 3, V 2, MP 2, FI 1.

Om antalet mandat att fördela hade varit 31 istället för 39 hade vi sett följande mandatfördelning:
S 9, M, 5, L, 4, SD 4, C 3, KD 2, V 2, MP 1, FI 1

Konsekvensen hade då blivit att L, V och FI hade fått lika många mandat som de nu har. Alla övriga partier hade fått färre mandat.

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Minska antalet ledamöter!

Moderaterna föreslår att man skall minska antalet ledamöter i fullmäktig till 31 personer.

Det håller jag med om.
Redan den 11 september 2015 skrev jag ett inlägg med precis det förslaget.
31 ledamöter i fullmäktig och 7 i alla nämnder utom kommunstyrelsen.

Jag tror inte ett ögonblick på att demokratin skulle bli lidande om man minskade antalet politiker. Tvärt om skulle de som blir valda tvingas engagera sig lite mera.

Jag tror också att regionen skulle må gott av att minska antalet politiker. Inget har hittills talat för att besluten blir bättre bara för att man har ca 1.100 politiker engagerade och arvoderade.


Publicerat i Politik | 5 kommentarer

Tips till Liberalerna och Miljöpartiet

Eftersom dessa partier tycks ha en förkärlek till byggnation på knepiga platser vill vi ge er några ytterligare förslag att fundera över


Varför inte löpa linan ut och föreslå byggnation på Korpeberget, Vatulandsberget eller berget mellan Myren och gamla E-lux.

Här finns alla de ingredienser man eftersträvar på Gåseberget.
Svårt att ta sig dit, intressanta lodräta bergsformationer med lika stora risker för olycksfall osv. osv.

Att dessa områden idag är klassade som allmän parkmark torde inte hindra kreativa liberaler eller miljöpartister att föreslå full utbyggnad.

Publicerat i Politik | 8 kommentarer

Total förvirring

Efter att Bengt Bivrin tidigare förordat exploatering av Gåseberget är nu även Kerstin Karlsson inne på samma linje.


Man måste väl utgår ifrån att dessa politiker låtit sig påverkas av den skiss som kommunen tagit fram och som visar möjligheten till en mycket omfattande exploateringsgrad. Inte helt enkelt att se hur många bostäder man lyckats pressa in men det torde röra sig om minst ett hundratal eller kanske rent av dubbelt så många. Skissen är inte tillräckligt tydlig för att man skall kunna se vilken typ av byggnader man avser.

Innan man suger åt sig denna våta arkitektdröm borde man ta sig en tur upp på berget för att studera topografin i verkligheten.

Gåseberget är knappast platt som en pannkaka

En exploatering av Gåseberget blir dyr, mycket dyr, i förhållande till det antal bostäder som kan tillskapas.
Bara att bygga tillfartsväg stöter på flera hinder. För att undvika en helt omöjlig lutning måste tillfartsvägen dras över en del av golfbanan (Hål nr 6). En inte helt enkel sak att lösa eftersom det skulle kräva omfattande ombyggnader av själva golfbanan för att den skulle kunna fungera. Men kanske Bivrin och Karlsson anser att golfbanan kan läggas ner? I så fall är ju den frågan löst.

Kerstin Karlsson ser fördelar med en bro över Bojarkilen eftersom en sådan skulle fungera som en bra anslutning av byggnationen på Gåseberget.
Men så är det ju alls inte. Uppfarten till berget kommer att hamna mycket nära den plats där man föreslagit att det byggs en pontonbro över den inre delen av Bojarkilen.
En bro enligt Kerstin Karlssonmodellen kommer inte att ha någon som helst förbindelse med Gåseberget långt därifrån. För att ta sig från Brofästet upp på Gåseberget får man antingen vandra runt till norra sidan alternativt använda sig av en hiss. En hiss som ytterligare belastar kostnaden för att bygga på berget. Med risk att det blir samma kortelände med den hissen som det är med färjan.

Lägg därtill att VA-arbetena blir omfattande och dyra med anläggandet av, bland annat, pumpstationer, stora sprängningsarbeten och utfyllnader.
Ur ren säkerhetssynpunkt kan man heller inte tillåta byggnation nära flera av de lodräta branterna och det minskar den byggbara ytan.

Återstår, för att skapa en exploatering som kanske skulle kunna finansieras, att bygga några flera våningar höga punkthus, men vem vill det. Två-tre-fyra fyrtorn på toppen av Gåseberget, hur skulle det se ut. I vilket fall som helst är golfbanan illa ute.

Hela idén med Gåseberget borde skrotas innan man ens överväger en planläggning. Det är ingalunda så att kommunen saknar byggbar mark, tvärt om, området vid Mällbyhöjden är så stort att det skulle kunna rymma ett helt Strömstad och då finns det ingen anledning att krångla till verkligheten genom att ge sig på Gåseberget.

Jag skulle rekommendera Kerstin Karlsson att ta Bengt Bivrin under armen och tillsammans med denne rutinerade orienterare ge sig upp på berget för att på ort och ställe se vilka utmaningar som väntar.
Innan ni ger er upp på berget fundera på vilken väg som är lämpligast för att ta sig dit och notera särskilt vilka höjdskillnader man har att övervinna, både på vägen dit och uppe på berget.
Akta er bara så att ni inte går för nära kanterna, risken att falla ner är uppenbar.
Väl nere på fast mark kan ni fundera lite över hur den tänkta bron kommer att kunna fungera som länk till de boende på Gåseberget.

Publicerat i Politik | 11 kommentarer

Tror inte Bivrin och Gutke att vi kan läsa innantill?

Maken till svepskäl som herrar Bivrin och Gutke presenterar i dagens STNB får man leta efter.

Låt oss börja med detaljplaneringen
Här påstår herrarna att orsaken till att man inte nått målet för bostadsbyggandet beror på att man haft brist på resurser på planavdelningen.
Inget annat än rena floskler.

Istället för att satsa på planer som skulle kunna generera fler bostäder lade man ner massor av tid på en fullständigt meningslös plan i Båtviken. En plan som inte tillskapar en enda ny bostad men skapar förmögenheter för de två fastighetsägare som betalat för planen.
En förmögenhetsbildning som redan är igång när en av dessa fastighetsägare håller på att dela sin fastighet i avsikt att sälja en tomt för dyra pengar.
Detta ansåg Bivrin och Gukte vara ett bra sätt att använda kommunens resurser. Man tar sig för pannan.

Här borde tidningen ställt den självklara frågan om varför majoriteten ansåg planen i Båtviken viktigare än andra planer.

Låt oss därefter titta lite på uttalandena angående Norrkärr.
Här försöker Bivrin slå dunster i både tidningens reporter och oss vanliga läsare.
Han påstår, på full allvar, att Miljöpartiet varit tveksamma till Norrkärr hela tiden.
En kvalificerad osanning. Bivrin röstade för att Strömstadsbyggen skulle få ett positivt förhandsbesked att bygga. Om han haft de allra minsta betänkligheter borde han röstat emot, men det gjorde han inte och därför blev hans röst avgörande för utfallet.

Här borde tidningen ställs den självklara frågan om varför Bivrin röstade för ett projekt som han egentligen var emot.

När det gäller kv. Magistern är Bivrin lika illa ute.
Där påstår han att han fick vika ner sig för majoriteten inom majoriteten när han föreslog att Strömstadsbyggen skulle slippa bygga det antal p-platser som normen anger.
Bivrin som vid det tillfället satt i både kommunstyrelsen och fullmäktige borde ha vetat att det alls inte ankommer på en enskild nämnd att fatta beslut som strider med det som fastslagits i fullmäktige.

Här borde tidningen ställt den självklara frågan om varför Bivrin ansåg att man kunde avvika från beslut fattade av kommunfullmäktige.

Beträffande Rådhusberget var det intressant att se att ingen hade särskilt mycket till övers för Göran Wallos planer på en massiv utbyggnad inkl. påbyggnad av befintliga hus. Som läget är idag förefaller Wallo bli allt mer isolerad. Han har ju inte ens en majoritet bakom sig när det gäller Norrkärrsprojektet.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att mycket av det som kommer över läpparna hos herrar Bivrin och Gutke är inget annat än rena svepskäl, undanflykter och påhittade orsaker till varför man inte lyckats prestera det man lovat medborgarna. Hur dessa herrar har agerat och röstat i olika sammanhang finns väl dokumenterat i protokoll från diverse möten och därför båtar det föga att, nu i efterhand, söka ge sken av att man egentligen har en annan åsikt.

Vi uppskattar att tidningen försöker analysera läget på bostadsfronten men vi anser att man låter de ansvariga komma billigt undan. Tidningens reporter borde ha genomskådat undanflykterna.

Publicerat i Politik | 4 kommentarer

Look Who’s Talking

Åsa Torstensson ställer sig i fronten för ett antal centerpartister i debatten om talartid i fullmäktige.

I dagens tidning utvecklar Åsa Torstensson sina och centerns åsikter om hur talartiden bör användas i fullmäktige.

Tala om att sätta bocken till trädgårdsmästare.

Åsa Torstensson har knappast utmärkt sig som något föredöme när det gäller politiska debatter. Exemplen är många och inte särskilt tilltalande, faktiskt.
Hon har ibland svårt att hålla sig till ämnet. Vi minns alla hur Åsa, efter att Ronnie Brorsson gjort ett inlägg om bostadsbyggande, gick upp i talarstolen och höll ett, för de flesta, förvirrande inlägg om klimatmötet i Paris.
Hon hör dessutom till de mera långrandiga när hon väl tagit talastolen i anspråk och inte sällan kryddas hennes inlägg med förnedrande påståenden om andras göranden och låtanden. Det finns flera exempel på YouTube.

Broder Hans-Inge Sältenberg var lite av samma andas barn när han presterade sina evighetslånga inlägg. Han är dessbättre numera hänvisad till utbytarbänken.

Det kan aldrig vara fel att föreslå att debatten i fullmäktige stramas upp, men centerpartiets ledamöter torde knappast var dem som föregått med goda exempel.
Tvärt om.

Publicerat i Politik | 5 kommentarer

Kommunalt bolag utan egna resurser?

Göran Wallo, VD för Strömstadsbyggen, målar upp en dyster bild av bolagets möjligheter att bygga hyresrätter när han uttalar sig i Strömstads Tidning.

Enligt Wallo saknar bolaget resurser att på egen hand bygga.
Flera olika scenarier målas upp varav samtliga tycks mynna ut i att det är skattebetalarna som skall säkerställa bolagets möjligheter att bygga.

Utan betydande insatser från skattebetalarna ser Wallo ingen möjlighet för bolaget att kunna bygga.
För att alls kunna komma igång i kv. Magistern vill man ha flera miljoner från kommunen.
Så lät det inte när projektet startade med en ny detaljplan. Då sades det att det stod flera utländska bolag i kö för att bygga, och bygga billigt.
I nästa skede ville man ändra parkeringsnormen för att slippa bygga garage och hänvisade då till det ”näraliggande” utrymmet i garaget vid Norra Hamngatan.
Nu är man tillbaka på ruta ett och det enda som tycks gälla är ett kommunalt kapitaltillskott. Man vill helt enkelt att skattebetalarna skall vara med och subventionera hyrorna.
Eftersom detta knappast låter sig göras finns väl ingen annan möjlighet än att bolaget säljer fastigheten till någon som anser sig ha muskler att bygga.

På Norrkärr kan man inte bygga eftersom de statliga bidrag man räknat med inte längre finns tillgängliga. Betyder det att man även där vill ha kommunal stöttning?

Ej heller på Koster synes utsikterna vara särskilt ljusa. Där funderar man nu på en ändrad inriktning som går ut på att man bygger större lägenheter med möjlighet till uthyrning av rum. Alltså inte alls den typ av byggnation man ursprungligen presenterat.

Ser man så på Rådhusberget vill bolaget ha en helt annan inriktning än den som nu finns i det pågående planarbetet. Borde inte det betyda att man redan tidigare skulle ha sökt om att få bygga på de befintliga husen med att par våningar? Eller har man kanske gjort det.
Wallo anser att man kan bygga betydligt mer på Rådhusberget och föreslår därför byggnation med hus flera våningar högre än de befintliga.
Men vad hjälper det om man inte ens har muskler att bygga det som redan är planerat

I den pågående analys som Strömstads Tidning håller på med saknar vi fortfarande uttalanden från bolaget om byggnationen vid affären på Sydkoster. Men, med tanke på hur det ser ut på övriga platser kan man nog sluta sig till att det projektet inte kommer till stånd inom överskådlig tid. Men visst hade det varit intressant att få veta hur bolaget ser på det projektet.

Inte heller säger man något om Mällbyhöjden där Wallo tidigare i tidningen påstått att man planerade viss bebyggelse.

Rent allmänt anser man, enligt Wallo, att kommunen borde ”ta hand om sitt bolag” och skapa bättre förutsättningar för framtida bebyggelse.
Tänk om det vore så enkelt, det finns ju, trots allt, en lagstiftning som kommunen har att förhålla sig till. Strömstadsbyggen är ett aktiebolag och även om kommunen råkar vara ägare av bolaget finns det klara regler för vad man kan och får göra.
Det torde knappast vara möjligt att skänka bort mark till bolaget och heller inte stoppa in kapital som bolaget kan använda som ren subvention i ett nybygge.
I så fall torde vilket som helst byggbolag kunna kräva samma förutsättningar.

Sammantaget kan man konstatera att mycket av det Strömstadsbyggen presterat de senaste åren mera handlat om prat och väldigt lite verkstad.

Efter att vi dristat oss att ironisera över tidningens nyvaknade intresse för bostadsbristen fick vi på pälsen av nyhetschefen som tvittrade att man visst hade skrivit en hel del om problemet. Han hade vänligheten att bifoga ett antal artiklar som han ansåg relevanta i sammanhanget.
Med det sagt förefaller det en aning underligt att tidningen nu, när man fått möjlighet att ställa Wallo mot väggen, inte tar upp flera av de områden man skrivit om tidigare.
Man borde krävt svar på frågan om vad som händer på alla fronter, även Mällbyhöjden och vid affären på Sydkoster. Att man heller inte ifrågasätter Wallos uttalanden om kommunala bidrag mm verkar en aning undfallande.

Nu har man visserligen puffat för att politiker skall intervjuas och då kanske sanningen kommer fram, men det hade inte varit fel om tidningen pressat Wallo lite mer.

Publicerat i Politik | 17 kommentarer

Strax dags för en ny regim!

Låt oss därför blicka tillbaka och se varför den gamla majoriteten inte lyckades hålla ställningarna.

Utan inbördes ordning kan vi konstatera att många frågor kom att avgöras med minsta möjliga röstövervikt. Något som, med all sannolikhet, bidrog till den stora valförlust de styrande partierna fick vidkännas.

Förskolan i Näsinge
Beslut taget mot förvaltningens rekommendation och mot oppositionen

Förskolan i Skee
Beslut taget mot oppositionen och Trafikverkets rekommendationer

Canning
Beslut tagna mot oppositionen

Båtviken
Plan tagen mot förvaltningens rekommendationer och mot oppositionen

Köp av f.d. Crawfordfastigheten
Beslut taget mot oppositionen, utan värdering och utan besiktning

Multiköket
Beslut taget mot oppositionen

Cykelbana Norra Hamngatan
Totalt misslyckad och används mest som gångbana

Cykelbana Surbrunnsgatan
Totalt misslyckad och används nästa aldrig

Ombyggnad vid torget
Totalt fiasko med svåra trafikproblem som följd

Glasfiberschabraket på Plagen
Beslut taget över huvudet på medborgarna

Lekplats på Oscarsplatsen
Förslag som dessbättre inte kom till stånd

Omvandling av Plagen
Också ett förslag som dessbättre inte kom till stånd

Sammanfattningsvis kan konstateras att mandatperioden präglades av en ovilja att kompromissa eller söka breda lösningar över partigränserna. Ofta fick man uppfattningen att förslag som kom från oppositionen måste förkastas. Naturligtvis en rätt varje majoritet har, men ibland hade det säkert varit nyttigt att lyssna lite mera noggrant.

Skall vi tro på de politiker som nu kommer att ta över kommer inriktningen vara en annan med mer av samförståndslösningar.

Låt oss hoppas att det blir så.
Därmed önskar vi alla som utsetts att leda kommunen under de kommande fyra åren lycka till och ett Gott Nytt År
.

Publicerat i Politik | 3 kommentarer

Sociala medier allt mer betydelsefulla

De sociala medierna får en allt större betydelse i den politiska världen.

Ett fenomen som tidigt observerades av den nu bortröstade majoriteten.

Helt klart irriterades man över att bli utsatt för kritik och i avsikt att försöka sätta munkavle på dem som framförde kritiken författade man en synnerligen märklig skrivelse som man räknade med att alla partier skulle skriva under. Det gjorde man inte, skrev under alltså. Främst av den enkla anledningen att det redan finns en grundlag som reglerar vad som får sägas och skrivas och den lagen finns det ingen möjlighet för några få majoritetspolitiker i Strömstad att sätta sig över.

Även under fullmäktigedebatterna framförde några majoritetspolitiker kritik av sociala medier, dock alltid i svepande ordalag.
Man tog även chansen att i tidningen ondgöra sig över att deras göranden och låtanden ifrågasattes.
Däremot hörde det till undantagen att någon av de kritiserade politikerna gick i svaromål direkt i det media man ansett sig felaktigt angripen i.

Kulmen nåddes i början av året då kommunalrådet bereddes plats i tidningen för en, nästan gråtmild, uppgörelse med sociala medier som han ansåg utsatt honom för oberättigad kritik. Givetvis utan att något exempel kunde presenteras.
Tidningen ställde visserligen frågan men när svaret uteblev lät man sig nöjas med det.
I det sammanhanget fick även ”folk på stan” en släng av sleven eftersom kommunalrådet sade sig ha mött otrevliga personer.
Den personliga påfrestningen var dock inte större än att kommunalrådet kunde fortsätta sitt, enligt egen utsago, hårt kritiserade och utsatta arbete och utkvittera ytterligare ca 600.000 kronor i lön, innan det var dags att dra sig tillbaka.
Å andra sidan var det ju väljarna som såg till att tillbakadragandet knappast kunde betraktas som frivilligt.

Av någon anledning föll det aldrig flera av majoritetspolitikerna in att man måste räkna med att det blåser om man befinner sig på toppen. Att beslut man fattar kommer att ifrågasättas och att personer som känner sig överkörda klagar.
Men när en inte helt okänd politiker uttrycker sig så här ”Vi kan göra så här för vi har majoritet” visar det på ett förakt för människor med avvikande mening och grunden läggs för en kommande valförlust.
Vilket också blev resultatet.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Allt får kritiseras eller ifrågasättas, utom lokaltidningen.

Politiker och politiska beslut får ifrågasättas, men om man framför kritik mot lokaltidningen bryter h-et löst.

Då blir man, på nästan Trumpmanér, ifrågasatt av redaktionschefen som vräker ut åsikter på twitter. I avsikt att ta heder och ära av den som vågar sig på att ha åsikter om lokaltidningen.

När tidningen underlåter att ställa följdfrågor och oftast låter sig nöjas med uttalanden från diverse makthavare är det tydligen helt i sin ordning. Något direkt djuplodande är det sällan fråga om. När en reporter meddelar att man håller på att undersöka en mycket stor kommunal investering och inget händer under flera månader är tydligen det också i sin ordning.
Om man frågar tidningen om de har för avsikt att undersöka flera av de stora investeringarna i avsikt att se om man håller sig inom budget svarar redaktionschefen tyket ”I fortsättningen gör vi inget annat än noterar att vi tagit emot tips”

Man skriver gärna om planer som presenteras av bostadsbolaget men följer mycket sälln upp vad som händer sedan. Bostadsbolagets VD visste meddela att det fanns gott om utländska bolag som var villiga att bygga billigt i kv. Magistern. Av det blev intet och tidningen nöjde sig med att vidarebefordra VD:s uppfattning att projektet inte kunde genomföras utan kommunalt bidrag med flera miljoner. Ingen uppföljning huruvida detta ens är möjligt enligt gällande lag. Inga frågor till beslutande politiker.

Tidningen har heller inte ifrågasatt eller försökt klara ut varför majoriteten sade nej till planläggning av Mällbyhöjden men hade inga problem med att skriva att bostadsbolaget jobbade med det området. Hur man nu kan göra det utan att det finns en antagen plan.
Man bemödade sig heller inte om att klara ut hur Tekniska nämnden såg på frågan, trots att de på sitt bord hade en redan gjord förundersökning.

De minst sagt underliga turerna kring byggnation på Rådhusberget borde fått tidningen att lite närmare undersöka vad som verkligen hände.Allt ifrån bostadsbolagets planer på hundratals lägenheter på mark som disponerades, inte av bolaget utan av kommunen, till det faktum att det redan fanns planer på en mycket hovsam utbyggnad. Tidningen borde grottat ner sig i de turer som följde med kostnader som skulle betalas och vem som egentligen hade makten över området. Det gjorde man inte.

Ej heller har uppföljningen av byggnationen på Norrkärr eller på Koster varit särskilt omfattande.
Bostadsbolagets VD lät meddela att den efterfrågade dagvattenutredningen skulle varit klar att presentera redan i somras men om detta har inget skrivits i lokaltidningen. Man har överhuvudtaget inte brytt sig om annat när det gäller just det projektet än att vidarebefordra VD:s åsikter samt det faktum att förhandsbeskedet överklagades samt resultatet av de överklagandena.

Om planerna på byggnation vid affären på Sydkoster har det varit helt tyst sedan den dag man presenterade projektet. Ingen uppföljning.

Det är bra att lokaltidningen tar upp frågan om de uteblivna hyresrätterna men varför ställer man inte de ansvariga mot väggen och frågar ”Hur kunde det bli så här”.
Istället nöjer man sig med att intervjua kommunalrådet utan att ifrågasätta ett enda ord av det han säger. Övriga ansvariga för bostadsbyggnationen i kommunen slipper konfronteras.

I sin frustration över att lokaltidningen kritiseras går redaktionschefen nästan över gränsen när han ondgör sig över att vi efter valet skrev Mission accomplished.

Redaktionschefen tolkar det som att vi tagit politisk ställning och det är alldeles rätt uppfattat. Vi snappade mycket tidigt upp att det majoriteten höll på med inte alls föll medborgarna på läppen och det höll vi med om. Vi tog alltså ställning för folket mot majoriteten och resultatet talar för sig själv. Att lokaltidningen vill förhålla sig neutral och inte kritisera eller ifrågasätta någonting är deras business, vi ser mera till verkligheten.

Det är möjligt att lokaltidningen uppfattar sig själv som neutral, men det känns lite märkligt att man inte agerat mer kraftfullt under de fyra år som gått och med skärpa ifrågasatt varför produktionen av hyresrätter har upphört.
Nu när vi fått en ny regim tar man sats för att fördjupa sig i problematiken. Man kan bara undra vad man förväntar sig att resultatet skall bli. Vi vet redan nu att det inte blir några fler inflyttningsklara hyresrätter under 2019 heller och det kan enbart skyllas på bristande planberedskap.Publicerat i Politik | 17 kommentarer

God Jul

Publicerat i Politik | 6 kommentarer

Nu är det vinter och skidan………

Vintern kommer med stormsteg och TV:n fylls med vinteridrott.

Under många år var längdskidåkning den disciplin som var mest spännande att följa och även de tävlingar som lockade flest tittare.
Jag tror att det håller på att ändras till förmån för skidskyttet.

Skidskyttet är betydligt mer spännande med flera nationer som kämpar som segrarna. Med så många som 30 nationer på startlinjen är det inte ovanligt med upp till 6-7 nationer bland de 10 främsta. Alls inte så i längdskidåkning, dessvärre.

Till min stora glädje kan jag konstatera att Sportshopen genom sitt eget varumärke Swedemount sponsrar skidskyttelandslaget. Sportshopen, min i särklass största uppdragsgivare som byggledare.

Vi hoppas på fortsatta framgångar både för skidskyttelandslaget och Sporthopen.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Ränderna går aldrig ur!

Gunnar Hedlund myntade uttrycket ”Vi i centern har alltid velat och kommer alltid att vela”

Så sant som det är sagt och nu når velandet astronomiska höjder.

Annie Lööf röstar mot Stefan Löfvén och även mot Ulf Kristersson.
Hon vill inte medverka till att det bildas en regering som blir beroende av Sverigedemokraterna, därför nej till Kristersson.

Å andra sidan vill hon gärna förhandla med S för att försöka bilda en S-mittenregering och då blir det helt plötsligt väldigt krångligt att hänga med i svängarna.
Lika lite som hon vill ha med SD att göra lika lite har hon till övers för Vänsterpartiet.
Men utan V kan S+C+L+MP inte få ihop fler än 167 mandat, alltså ingen egen majoritet. För majoritet krävs således stöd från V, vilket Lööf sagt sig inte vilja ha.
Löfvén har ju dessutom deklarerat att Vänstern ingår i det rödgröna blocket och det skall mycket till om han stänger dörren till Sjöstedt.

Så sent som under onsdagen kunde hon fortfarande inte ange vilken väg centern avser gå när det gäller regeringsbildningen.

Konklusion: Centerpartiet har alltid velat och…………………….

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

I elfte timmen!

Eftervalsanalys

När man ser vilka personer som valts in i fullmäktige finns det anledning att lite fundera över vad som menas med svågerpolitik.

Låt oss därför titta lite närmare på hur moderaterna formade sin lista.

Nomineringen  skedde vid ett tillfälle då många medlemmar inte hade möjlighet att närvara. Förslag från valberedningen gillades inte.
Den inre cirkel som bestämt sig för vilka som skulle nomineras hade helt andra tankar om vilka som skulle finnas med på valsedeln. Det fanns helt klart personliga kopplingar som man ville få till och det lyckades man med.

Idéerna fullföljdes och därför nominerades två personer knappast någon hade hört talas om. Med detta gjort formades så valsedeln som dessutom kom att innehålla namn på personer som inte givit sitt samtycke till att kandidera.

Vad göra, jo en ny valsedel knåpades ihop men fortfarande fanns det på listan en person som inte givit sitt samtycke och därför strukits av valmyndigheten.

Men värre var att en av kandidaterna var inte mantalsskriven i kommunen och därför, i det läget, inte valbar. Nu fick man kalla fötter och det blev bråttom. Endast några få dagar innan valet blev personen i fråga Strömstadsbo och kunde väljas in i fullmäktige.

Dessa turer resulterade i att sambon till tredjenamnet på listan kom att väljas in i fullmäktige och maken till förstanamnet blev förste ersättare i fullmäktige.

När man talar med moderater i allmänhet och Strömstadsbor i synnerhet är det väldigt få som ens hört talas om dessa personer tidigare och därför upplevs hela situationen som ett tecken på svågerpolitik.

Publicerat i Politik | 1 kommentar