16-gruppen, en enögd skara!

16-gruppens uttalande i tidningen förvånar.

Man talar om bristande information men det enda man har att hänvisa till är att man inte, i förväg, fick veta att Kent Hansson skrivit till regionen för att efterhöra om sjukhuset var till salu.
Inget annat!

Lars Tysklind tycker att information är viktig och gör följande uttalande:
– Men man måste kunna avgränsa vad allmänheten ska tycka till om. Om man vill ha en verklig dialog behöver man gå ut och söka samtal, anser Lars Tysklind och tar samrådsförfarandet när man upprättar till exempel detaljplaner som exempel.

Ett bra uttalande om den förra majoriteten levt upp till det. När den infekterade planen i Båtviken togs fram beslutade man att inte genomföra något samrådsmöte eftersom ”Planen hade inget allmänt intresse”.

Hela resonemanget om öppenhet faller platt till marken när man erinrar sig hur de själva hanterade informationen under sin tid vid makten. Förslag vid sittande bord, utan beredning, undanhållande av handlingar, ordförandebeslut osv.osv. talar sitt tydliga språk.

I övrigt uppehåller sig 16-gruppen vid att tjänstemän angrips på sociala medier men man har inget att säga om de anklagelser som framförs i tidningen gällande chefer på förskolan!!
Ändå påstås artikeln i tidningen handla om öppenhet.

Om 16-gruppen avser att fortsätta sin attack mot sociala medier kräver det faktiskt att man kryper upp ur sina skyttegravar och talar klarspråk. Om inte går all trovärdighet förlorad.
Uttalandet om att tjänstemän inte får kritiseras är mycket märkligt. Alla har rätt att tycka till om man anser det befogat.
Det finns inte på kartan att några politiker eller en eller annan förvaltningschef tror sig ha makt att lägga munkavle på befolkningen.
Den frågan är redan reglerad i grundlagen.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

GRANSKA MERA!

En bra början, men det finns så mycket mer!

Vi är många som uppskattar tidningens ambitioner att granska vad som händer i kommunen. Det var på tiden.
Nu hoppas vi att man fullföljer det man tidigare påbörjat.
Till exempel:
Bostadsproblematiken har man berört i flera reportage men den mest centrala frågan om varför vårt eget bolag inte bygger hyresrätter har vi inte fått något svar på.
Ej heller har tidningen följt upp den intervju man hade med Göran Wallo, där helt felaktiga uppgifter om multiköket redovisades.
Den delvis infekterade frågan om laddning av hybridfärjan verkar ha lagts åt sidan. Vi vet inte ens hur det fungerar med laddning i Sandefjord, något tidningen borde vara intresserad av att visa.
Frågan om Canning borde också vara av intresse att penetrera. Det verkar som att det finns krafter igång som, i motsats till miljöpartiet, vill reducera projektet. Representanter för den styrande regimen borde fås att uttala sig. Kanske även Riksbyggen har något nytt att redovisa.
Även frågan om särskilt boende är av synnerligt intresse för medborgarna, men där har vi inte sett något sedan 16-gruppen lanserade stupet vid Karlsgatan som en lämplig placering.

Därför hoppas vi att tidningen fortsätter på den inslagna linjen och granskar mera. Jag törs lova att det kommer att öka intresset och kanske till och med antalet prenumeranter.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Bra initiativ av Strömstads Tidning

STNB:s granskning av tystnadkulturen inom viss kommunal verksamhet visar på brister som är så allvarliga att kommunledningen och HR-avdelningen måste agera, NU.

Egentligen är det otroligt att vi fortfarande skall behöva läsa om medarbetare som inte vågar lufta sina åsikter av rädsla för repressalier. Här har HR-avdelningen ett arbete att utföra när man har sina regelbundna möten med kommunens chefer.
Vi får hoppas att tidningen fortsätter sin granskning och ställer tuffa frågor till både chefer och politiker. Den tystnadskultur som nu tycks råda inom vissa verksamheter måste bort, fortast möjligt.
Det förhållande att vi har både chefer och politiker som efterforskar källor är oroande och även det måste analyseras. Politiker och tjänstemän som är så dåligt informerade att de inte vet att detta är olagligt borde avslöjas och uppmanas överväga om de skall vara kvar i kommunal tjänst.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Vårda och värna det politiska inflytandet!

Det politiska systemet måste skyddas.

En kommun är en politiskt styrd organisation.

Wikipedia:
Det politiska styret i en kommun är uppbyggt genom ett direktvalt kommunfullmäktige, som väljs på samma sätt och på samma dag som riksdagen, med partival. Under kommunfullmäktige finns styrelsen (eller som den oftast kallas: kommunstyrelsen) som sköter det övergripande löpande politiska arbetet och därtill finns olika nämnder och styrelser som sköter kommunens åtaganden inom olika områden.

Under nämnder och styrelser finns kontor och förvaltningar med anställda tjänstemän som skall verkställa politikernas beslut och sköta det dagliga arbetet i kommunens verksamheter.

Efter hand det utvecklats en kultur där tjänstemän fått allt mer att säga till om och oftast fungerar det utmärkt. Nämnderna upprättar delegationsordningar då man fastställer vad den respektive tjänstemannen får fatta beslut om själv för att sedan rapportera till nämnden.

I detta system finns en risk inbyggd vilket innebär att delegationsordningen måste prövas med jämna mellanrum. Nämnden måste känna sig säker på att delegationsbesluten fattas i nämndens anda. Om inte måste den omprövas. Jag minns när handläggare på miljö- och bygg fråntogs rätten att fatta några beslut som hade med q-märkta byggnader att göra. Initiativet till den förändringen togs faktiskt av den dåvarande förvaltningschefen som noterat att delegationsordningen inte fungerade.

Alltnog, det finns andra förhållanden mellan politiker och tjänstemän man kan fundera över. Bara det faktum att det, i vissa nämnder, regelmässigt utvecklats ett system där tjänstemän föreslår vilka beslut politiker skall fatta. Konstigt egentligen när deras uppdrag är att utreda och bereda ärenden och förelägga nämnden handlingar avsedda att ges politikerna underlag för att fatta beslut. Därav följer att den naturliga gången skulle vara att det är politiker som föreslår vilka beslut som skall fattas, inte tjänstemännen. Ser man till hur kommunstyrelsen arbetar är det sällan eller aldrig som man hanterar ett rent tjänstemannaförslag. Oftast handlar det om förslag från arbetsutskottet eller från någon enskild ledamot i nämnden.

En annan fundering jag har är det faktum att man, under resans gång, inrättat diverse andra verksamheter som inte är varken styrelser eller nämnder. Fast eller löst sammansatta grupper med specifika uppgifter. Det kan till exempel röra sig om frågor som inte är direkt kopplade till en nämnds arbete eller uppdrag.
Det förekommer, dessvärre, att medlemmar, oftast tjänstemän, gärna tillmäter sitt arbete så stor betydelse att de gärna vill fatta beslut, eller lägga förslag på hur en nämnd bör fatta beslut. Inte sällan väcks, i dessa grupper, frågor som ingen mer än de själva har initierat. Det innebär att man hamnar i någon slags gråzon där beslutsfattandet urholkas när tjänstemän på eget bevåg tar upp frågor utan ett föregående politiskt uppdrag. Förhållandet kan kallas tjänstemannapolitik och rimmar illa med grundtanken om hur en kommun skall styras.

Jag hoppas att denna tingens ordning stävjas av det politiska etablissemanget, i annat fall är demokratin i fara.
Man får ju aldrig glömma bort att för alla beslut som fattas är politikerna ansvariga, även om besluten tagits av en tjänsteman på delegation.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Peter Heie borde leva upp till sin egen vision!

När Peter Heie var ordförande i fullmäktige talade han inte sällan om vikten av god ton i debatten.

Vi hade uppskattat om han själv hade haft den förmågan. Dessvärre ser vi nu att han i debatten hemfallit åt det som närmast kan kallas personangrepp när han anfaller Stein Rukin, JourStrömstad. Agerandet är ovärdigt en ledande politiker men, som jag påpekat tidigare när det gäller Åsa Torstensson, regler man förutsätter skall gälla för alla gäller inte centerpartiet.

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Bristande ledarskap orsak till senare påstått arbetsmiljöproblem!

Jag utgår ifrån att, i det uppdrag som läggs ut om Båtvikenplanen, framgår att utredningen skall starta på ruta ett.

Ruta ett börjar när nämnden fattade beslut 2015.
Med minsta möjliga majoritet (5-4) och mot förvaltningschefens rekommendation beslutade man genomföra en detaljplan omfattande ett antal fastigheter och eftersom ärendet var synnerligen kontroversiellt krävdes insatser av en rutinerad planförfattare

Men så blev det inte. Istället uppdrog planchefen åt en nyanställd och helt oerfaren tjänsteman att ta på sig rollen som planförfattare. Det får antas att beslutet togs med förvaltningschefens goda minne. Allt annat vore mycket märkligt.

Ganska snart visade det sig att beslutet att lägga denna tunga börda på en helt oerfaren planförfattare skulle leda till en aldrig sinande ström av ifrågasättanden. Frågor om dagvatten, som normalt hanteras inom en detaljplan, togs upp för att senare helt lämnas åt sidan.
En aldrig tidigare, i någon detaljplan, förekommande siktstudie genomfördes. Avsikten med denna genomskådades av de boende i området och kritiken lät inte vänta på sig.
När så det första skedet av planarbetet började närma sig slutet och det visade sig att vissa fastighetsägare hade till den grad särbehandlats när det gällde hur högt man fick lov att bygga blev protesterna så omfattande att man tvingades ändra förslaget.

Genom hela planprocessen ser man tydligt skillnaden mellan en erfaren planförfattare och en helt nyutexaminerad.
I kommunikation med de betalande fastighetsägarna ser man genomgående, när kontroversiella frågor diskuteras, att planchefen svarar på mejl genom att hänvisa till att man bör ta upp frågorna på telefon eller genom att träffas. Den oerfarne planförfattaren diskuterar öppet på alla mejl vilket resulterar i ännu fler ifrågasättanden. I synnerhet sedan han frågat de två fastighetsägarna om de är nöjda med planförslaget. Om inte kan han tänka sig att göra ändringar enligt deras önskemål.

Jag anser därför att såväl förvaltningschefen som planchefen har stor del i att Båtvikenplanen kom att hanteras på ett sätt som ledde till den omfattande kritik som framfördes. En kritik som senare kom att tas till intäkt för att beskylla kritikerna för att orsaka arbetsmiljöproblem i hela förvaltningen. Den oerfarna planförfattaren kom att hamna i skottgluggen men med en betydligt bättre ledarstruktur hade det inte behövt hända.

Därför menar jag att utredningen skall inledas med att man analyserar varför den mest oerfarne tjänstemännen inom hela planavdelningen gavs uppdraget att arbeta fram en detaljplan som man visste skulle bli mycket svår.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Strömstads Tidning berättar historien om Orvelins spritbåtsäventyr!

Men om en kommunal tjänsteman hanterat en del av ärendet efter regelboken kanske det inte hade blivit någon historia att berätta.

När frågan om byggnation av en ny tullstation i Kålvik kom på miljö- och byggnämndens bord visade det sig nämligen att en kommunal handläggare redan, helt på eget bevåg, beviljat bygglov. Handläggaren hade, enligt egen utsago, beviljat bygglov med hänvisning till översiktsplanen. Ett klart tjänstefel eftersom bygglov aldrig kan beviljas enbart med hänvisning till en icke juridisk handling, vilket en översiktsplan är. Nämnden blev ställd iför fullbordat fakta och kunde inget göra. I det läget borde förvaltningsledningen agerat och åtminstone utdelat en varning, men ingenting hände.
Hade ärendet hanterats efter regelboken hade kanske utfallet blivit ett helt annat. Under alla omständigheter hade det tagit betydligt längre tid eftersom en etablering hade krävt betydligt noggrannare undersökningar än vad som nu blev fallet.
Flera år senare begick samma tjänsteman ytterligare ett tjänstefel men inte heller den gången reagerade förvaltningsledningen.

Publicerat i Politik | 8 kommentarer

Nu skall det hända, det som inte hände under fyra år!

När 16-gruppen presenterar sitt budgetförslag, i STNB, trycker man på att byggnationen borde komma igång i kv. Magistern och vid Filjestadsvägen på Koster.

Man vill att den nuvarande regimen skall göra det man själv var oförmögen att få till stånd under hela sin tid vid makten.

Man borde vara medveten om vad Strömstadsbyggens VD sagt i frågan. ”Utan kommunalt bidrag inget bygge”.

Man borde också vara medveten om att det var en enig kommunstyrelse som avslog den begäran.
Betyder det att man ändrat sig nu och vill ge Strömstadsbyggen extrapengar.
Borde inte det i så fall ha synts i gruppens budgetförslag.
Inget talar för att så är fallet och då måste man fråga sig.
Vilka förslag har 16-gruppen som kan möjliggöra en snar byggstart i kv. Magistern eller vid Filjestadsvägen?

Publicerat i Politik | 1 kommentar

Åsa Torstensson fortsätter sin attack mot majoriteten.

Sin vana trogen fortsätter Åsa Torstensson jakten på, i första hand, socialdemokraterna.

Frågor som hon mycket väl kunnat ställa i kommunstyrelsen och få svar på lyfter hon nu istället upp till fullmäktige. I en ny interpellation till Kent Hansson
Avsikten är uppenbar.
Hon vill glänsa och visa att, av alla medborgare, hon är den som vet hur saker och ting skall skötas. Hur information skall delges och när den skall delges.
I just det aktuella fallet, som rör sjukhuset, kräver hon att få information om det som ännu inte hänt, nämligen vilka kommunala verksamheter som eventuellt, i en framtid, komma att kunna inrymmas i sjukhusbyggnaderna.

Åsa Torstensson har satt sig i sinnet att misskreditera sossarna så ofta hon ser en möjlighet. Hennes framträdanden i fullmäktige har, under lång tid nu, visat att hon ser sossarna som sin huvudmotståndare. Inget som kommer från den kanten kan accepteras eller ens diskuteras. I Åsas värld skall förslagen pulvriseras och hon är den som tror sig veta hur man gör.
Det ger nästan ett patetiskt intryck när en före detta minister med hög röst och nästan i falsett, från talarstolen, kastar sig över motståndarna.
Den av förre fullmäktigeordföranden Peter Heie lanserade doktrinen om god ton är som bortblåst när det kommer till Åsa Torstensson.
Hon har inget hört och inget lärt. Något vi redan tidigare kunde konstatera av flera av de uttalanden hon gjorde som infrastrukturminister. Motståndare skall göras ner och då är vilka som helst metoder tillåtna. Det finns några fina exempel på Youtube

Låt oss återgå till sjukhusfrågan.
Det står klart för var och en att centern är emot ett eventuellt köp av sjukhuset och det skall man respektera.
Men säg då det rent ut, Vi vill inte att kommunen köper sjukhuset, oavsett vilket pris regionen begär för byggnaderna.
Det gör emellertid inte Åsa Torstensson, hennes ambition är uppenbarligen att, så mycket det bara går, försöka misstänkliggöra dem som har andra idéer.

Ingen vet idag om det ens blir aktuellt för kommunen att överväga ett köp, allt kommer i slutändan att hänga på priset. Det vet alla, inkl. Åsa Torstensson. Men för henne är detta inte tillräckligt hon vill odugligförklara hela processen.

Jag har vid upprepade tillfällen redovisat hur centern agerade under sin tid vid makten och hur man då medvetet fattade beslut och drev ärenden utan ett uns av information till oppositionen.
Den kultur hon själv stod bakom försvarades intill sista kommatecknet, men när hon nu anser sig inte fått all den information som hon vill ha låter det helt annorlunda.
Det som var full acceptabelt under centereran är nu fullständigt oacceptabelt.
Åsa Torstensson borde ta Elisabeth Johansson i handen och tillsammans med henne ägna några timmar åt studier av hur man själv agerade under den förra mandatperioden.
Ett snack med Peter Heie om God Ton skulle heller inte skada.

Publicerat i Politik | 3 kommentarer

Politisk framgång kräver fingertoppskänsla!

För att nå politisk framgång måste man gå i takt med befolkningen.

Men inte nog med det, man måste också kunna hävda sina egna värderingar och vara trogen de frågor man gått till val på.

Den föregående mandatperioden visade att flera partier satte större värde på att hamna i en maktposition än att jobba för de frågor man gått till val på och fått väljarnas förtroende för. På punkt efter punkt övergav man tunga löften och det fick väljarna att se rött och rösta därefter. Förtroendet urholkades allt mer och när det för de allra flesta stod klart att den koalition som bildats för att erövra makten inte levde upp till medborgarnas krav då var slaget redan förlorat.
Hade åtminstone delar av den dåvarande koalitionen insett vartåt det lutade hade man kunnat agera annorlunda och hindrat den katastrof som stod för dörren.

Hur den nuvarande grupperingen, den s.k. 16-gruppen kommer att fungera är ännu så länge oklart men redan nu kan vi se att en medlem i gruppen, Miljöpartiet, försöker skilja ut sig med ett eget utspel om Skeppsbroplatsen. Tydligen en fråga där man inte fått med de övriga tre på tåget.
Liberaler och miljöpartister kör ett eget race om Gåseberget och inte heller i den frågan kan man spåra en 16-gruppenighet.
Det verkar heller inte som om liberalernas brobygge slagit rot i gruppen.
Någon samlad inställning har i alla fall ännu inte redovisats.
Centern ligger ännu så länge lågt och skäller mest på sossarna, i vanlig ordning, men några egna radikala politiska framstötar har vi inte sett röken av.
Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Det finns fler anledningar, Elisabeth Johansson!

Centerpartisten Elisabeth Johansson tycker att det är för lite politikprat på stan.

Jag tror att det finns några anledningar till att det, för närvarande, inte pratas så mycket politik bland medborgarna.
Sjukhusfrågan, som är en av de stora frågorna just nu, kommer säkert att debatteras ingående men först sedan man klarat ut om regionen verkligen vill sälja och, i så fall, om priset hamnar på en nivå att kommunen kan tänka sig köpa.
Innan dess finns inte mycket att prata om.

Sak samma med Canningplanen. Innan den redovisats finns inte mycket att ta ställning till. Vi är några som anser att man borde lägga projektet på is men det återstår att se om det förslaget faller i god jord. Kostnaderna tenderar att öka och medborgarna är lite oroliga. Den ende som anser sig veta slutkostnaden är det förra kommunalrådet som visste berätta att det fanns en mycket noggrann kostnadsberäkning. En uppfattning han var helt ensam om. Såvida inte du Elisabeth Johansson håller med honom.

När det gäller frågor som väckts av den så kallade 16-gruppen eller enskilda medlemmar i den gruppen är det fullt förståeligt att merparten av dessa förbigås med tystnad.
Förslaget att lägga ett äldreboende i bergsslänten vid Karlsgatan var så ogenomtänkt att ingen ens vill tala om det.

Miljöpartiets framstöt om Skeppsbroplatsen är lika dum som den är meningslös. Beslut att inte bygga på den platsen är redan taget och därför finns ingen anledning att ens diskutera frågan.

När samma parti, tillsammans med liberalerna anser att Gåseberget borde bebyggas, utan att man ens kan visa hur man skall ta sig dit, är förslaget så dåligt att hela frågan förträngs av allmänheten. Klart medveten om att Gåseberget inte är en fruktbar lösning på bostadskrisen.

Liberalernas egen och som det verkar enda fråga handlar om brobygget över Bojarkilen, men den frågan är så uttjatad att ingen längre vill prata om den. De allra flesta är helt övertygade om att det finns viktigare saker än ett brobygge att plöja ner 30-50 miljoner i.

Vården debatteras offentligt mellan Stein Rukin, Jour Strömstad och Peter Heie, regionpolitiker. Tyvärr har Heie hemfallit åt den vanliga centermentaliteten att ta heder och är av den som råkar ha en egen uppfattning. Heie, som när han var kommunpolitiker, visade ilska över det bristande vårdutbudet, men som nu som regionpolitiker tycker att vi har den vård vi förtjänar. Halleluja.

Återstår frågan om byggnation av hyresrätter. En fråga som gärna diskuteras men så länge det är tvärtyst från Strömstadsbyggen hänger frågan i luften.

Elisabeth Johansson är välkommen att sätta liv i det politiska samtalet men det kräver att centern har mer att komma med än ett ständigt gny på allt och alla i fullmäktige.

Publicerat i Politik | 3 kommentarer

Har sociala medier en funktion?

Det finns flera som helst såg att man slapp sociala medier.

Politiker vill helst inte att deras göranden och låtanden nagelfars alltför noggrant. Tjänstemän vill inte bli kritiserade för bristfällig handläggning och en eller annan tidning vill helst slippa konkurrens om nyhetsflödet.

Efter att tidningarna ofta varit tvåa på bollen har man kraftsamlat för att få ut sitt material digitalt. Samtidigt minskar intresset för pappersupplagan.
På nätet har tidningarna ett kraftigt övertag eftersom hela redaktioner kan jobba parallellt med webb och papperstidning. Allt sker ju med hjälp av datorer numera.
Sociala medier hanteras oftast av en enda person som ensam har att hämta in uppgifter från officiella handlingar eller genom samtal med allmänheten. Klart då att utbudet inte kommer i närheten av det tidningen kan erbjuda.
Sociala medier fokuserar gärna på enstaka frågor man anser viktiga och driver debatt om dessa. Ta till exempel debatten om skolan som startade i sociala medier och växte till storm så kraftig att även tidningen såg sig tvungen att ta upp ärendet.
Jag tror heller inte att Båtvikenplanen fått så stort genomslag om inte många av turerna redovisats i sociala medier.
Detsamma torde gälla missgreppet vid torget.

Det förekommer inte sällan att sociala medier och tidningen har olika uppfattningar om hur ärenden hanterats eller vad som sagts av vem. Men det behöver inte betyda att någon kan anse sig ha monopol på sanningen.
Men själva debatten är livgivande och utvecklande.
Med enbart ena partens åsikter blir redovisningarna gärna enkelsidiga.

Dessvärre finns det även reportrar som, i kraft av att de är anställda av en tidning, anser att deras åsikter är mer värda än någon annans, i synnerhet om det rör sig om någon som använder sig av sociala medier. Precis som om personer på sociala medier var en andra klassens medborgare.
Jag har, under ganska lång tid, följt vad som skrivs i sociala medier och som handlar om lokala förhållanden och inte funnit något som kan anses klandervärt eller strida mot tryckfrihetsförordningen. Kritiska röster, javisst, ifrågasättande av beslut, javisst men
några hot, hat eller uppmaning till våld har jag inte sett röken av.
Därför har det heller inte förekommit några polisanmälningar.
Men det förhindrar inte att såväl några politiker och tjänstemän som en eller annan reporter har en helt egen tolkning om vad som är acceptabelt.
Tidningen förefaller nöja sig med att rapportera men tar aldrig ställning.

Sociala medier finns och har en uppgift, precis som dagspressen. Eller hur?
Samtidigt är det lite förvånande att politiker och tjänstemän, som påstår sig aldrig läsa det som skrivs på sociala medier, ändå förfasar sig över vad som skrivs.
Sociala medier kommer inte nerdampande i brevlådan, det måste till egen aktivitet på nätet för att hitta fram till det man senare förfasar sig över.
Varför gör man det?

Publicerat i Politik | 7 kommentarer

Nu börjar det faktiskt bli lite fånigt.

När förvaltningschefen låter sig intervjuas av Strömstads Tidning går han baklänges in i framtiden.

Från att initialt ha beskyllt sociala medier och Strömstads Tidning för ha publicerat stark kritik och anklagelser om oegentligheter gör han nu en etthundraåttiogradare.
Trots att hans uttalande finns i svart på vitt i protokoll säger han nu följande:
Jag sa inte att tidningen gjort det, bara att tidningen i mitt tycke baserat någon artikel på fakta som jag inte riktigt kände igen.
Men det var ju exakt det han gjorde, anklagade tidningen. Men, det är klart, när han möter tidningen öga mot öga blir det bekvämt att försöka förneka det vem som helst kan läsa innantill.
Exakt så här står det i protokollet:
Förvaltningschef Michael Olsson informerade nämnden om att det i sociala medier och i Strömstads tidning förekommit stark kritik och anklagelser om oegentligheter vid handläggningen av ärendet Detaljplan för Kebal 1:38 m. fl, dnr MBN-2015-1662. Även efterföljande handläggning av ansökan om bygglov för fastigheten Kebal 1:33, dnr MBN-2018-2476 har kritiserats.
Tydligare än så kan det knappast sägas.

Vad vi däremot saknar är förvaltningschefens uppgift om vilket eller vilka sociala medier han avser. Kanske ett klarläggande där kan ”frikänna” oskyldiga. Eftersom han skriver medier måste det ju avse flera och då borde de ”skyldiga” anges på samma sätt som han ursprungligen angav tidningen.
Samma svepande formuleringar använde sig förra kommunalrådet av när han anklagade sociala medier. Ett förhållningssätt som nu spridit sig till tjänstemannakåren.

Förvaltningschefens oro för arbetsmiljön ter sig en aning underlig.
Såvitt bekant rör det sig om att agerandet av två enskilda tjänstemän inom planavdelningen har ifrågasatts.
Anser dessa två och även förvaltningschefen att de agerat oklanderligt finns ju inget att oroa sig över då är det bara att avvisa kritiken och gå vidare. Men, tål man inte kritik är det fråga om man kan inneha en tjänst som innebär att det man gör granskas.

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Look who´s talking

Centerpartisten Elisabeth Johansson ondgör sig, i dagens Strömstads Tidning, över den nuvarande regimen i kommunen.

Insändaren präglas dessvärre av en osedvanligt allsidig historielöshet.
Fru Johansson borde, innan hon skrev insändaren, ägnat några minuter åt att läsa på vad som hände under den förra mandatperioden.
Då hade hon kanske upptäckt eller erinrat sig alla de tillfällen då den samlade oppositionen klagat över bristfällig information.

Skulle det vara så att fru Johansson, detta till trots, inte vill kännas vid vad som hände kan jag bidra med ett par exempel.
Beslutet om planläggning i Båtviken togs efter att majoriteten, vid sittande bord, på en enkel skiss, utan föregående beredning i förvaltningen eller information till oppositionen, röstat igenom förslaget med siffrorna 5-4, trots att förvaltningschefen ansåg att förslaget borde avslås.

Beslutet om den permanenta ombyggnaden vid torget som togs av Åsa Torstensson trots att nämnden hade beslutat att ett provisorium skulle genomföras i avsikt att se vilka konsekvenser det skulle bli.
Men det finns betydligt fler exempel.

I sak har fru Johansson rätt när hon påstår att det inte är så många som pratar politik på stan. Annat var det under förra perioden, men då berodde det inte sällan på att det tagits beslut som upprörde medborgarna. Utan att någon som helst förhandsinformation kommit allmänheten till del. I efterhand fick man veta vilka beslut som tagits och då reagerade många med fasa och bestörtning.

Sen undrar jag om hon inte har fel i sin uppfattning om sossarnas ”åsiktsförklaring”. Var det inte så att man skickade en förfrågan till regionen om sjukhuset överhuvudtaget var till salu.

Publicerat i Politik | 3 kommentarer

Det finns ingen rimlig anledning!

Det finns ingen rimlig anledning till varför regionen skall lägga mindre pengar på sjukvård än vad som gäller för riksgenomsnittet.

I flera inlägg på Facebook har påpekats att VG-regionen skulle kunna lägga ytterligare ca 840 miljoner på sjukvård om de nådde upp till riksgenomsnittet.
Nu gör man inte det utan mängder av skattemedel används till saker som inte ligger inom det primära ansvarsområdet, sjukvård, tandvård och kollektivtrafik.
Filminspelningar och allehanda perifera verksamheter tillförs miljoner årligen.
Lägg därtill att det går åt en hel del administratörer för att hantera alla dessa ”extrapengar”. För att inte tala om alla politiker som också är satta att hantera samma frågor.

Detta vore nåt för våra lokala regionpolitiker att gräva lite djupare i.

Publicerat i Politik | 3 kommentarer

Lokalpressens uppdrag!

Stampen Media har själva upprättat riktlinjer för sin verksamhet.

Bland annat kan man läsa följande:
Nyheter ska förmedlas sakligt och allsidigt och stå fria från enskilda medarbetares politiska uppfattningar eller personliga ställningstaganden. Tidningarna och dess olika kanaler ska granska makt- och myndighetsutövning och slå vakt om den enskildes rätt. Journalistiken ska göra det lättare att orientera sig i en alltmer komplicerad värld och underlätta vardagens val.
Stampen Medias publikationer har till uppgift att vara plattformar för bred, allsidig och levande debatt som ger vår publik möjlighet att ta ställning till olika åsikter och själva komma till tals. De lokala och regionala medierna bidrar till det offentliga samtalets mångfald och speglar viktiga lokala opinioner och debatter. På så sätt kan också Stampen Media bidra till ett bättre samhälle.

När det gäller granskning finns en del att önska
För det mesta handlar det om ren rapportering. Man tar till sig uppgifter från politiker och tjänstemän och vidarebefordrar uppgifterna i en artikel.
Utan att ifrågasätta.
Eller hur.

Publicerat i Politik | 19 kommentarer

Även STNB anser att Michael Olsson ljuger!

Jag har ingen överdriven lust att gå i polemik med tidningen men tycker det är märkligt att man inte i papperstidningen eller på webben dementerat påståenden man anser vara falska.

Jakob Simonson, STNB, skriver följande i en kommentar här på bloggen:
”Strömstads Tidning har inte som Michael Olsson påstår publicerat några anklagelser mot kommunen eller dess tjänstemän om oegentligheter vid handläggningen av detaljplanen eller i något annat sammanhang.”

Samtidigt noterar jag att Michael Olsson, via mejl, skriver följande:
”Låt sen bli att kalla mig för lögnare.”

Detta finns noterat i protokoll från MBN-möte 2019-10-10:
Förvaltningschef Michael Olsson informerade nämnden om att det i sociala medier och i Strömstads tidning förekommit stark kritik och anklagelser om oegentligheter vid handläggningen av ärendet Detaljplan för Kebal 1:38 m. fl, dnr MBN-2015-1662. Även efterföljande handläggning av ansökan om bygglov för fastigheten Kebal 1:33, dnr MBN-2018-2476 har kritiserats.

Det är inte så mycket mer att tillägga utan jag överlåter till er läsare att bilda er en egen uppfattning om vad som är sanningen.

Publicerat i Politik | 15 kommentarer

Utredning skjuts på framtiden?

I Strömstads Tidning kan man läsa följande:
Miljö- och byggnämnden i Strömstad har startat en utredning för att ta reda på om handläggningen av detaljplanen i Båtviken och bygglovet för Kebal 1:33 gått rätt till.

Jag har ifrågasatt hur man kan besluta om att genomföra en utredning avseende ett pågående ärende, bygglovet för Kebal 1:33.
Nu säger förvaltningschefen:
Jag tänker inte ligga på i detta ärende. Kan nog vara klokt att avvakta pågående överprövning.

Det frågan primärt handlar om är huruvida man kan genomföra en utredning avseende bygglovsärendet för Kebal 1:33. Ett ärenden som är överklagat och ligger hos Länsstyrelsen. LST har meddelat att ett utlåtande kan förväntas tidigast i mitten av december.
Skulle Länsstyrelsen finna att det inte finns anledning rikta kritik mot ärendehantering bör man nog räkna med ett fortsatt överklagande till Mark- och miljödomstolen.

Det får till resultat, om man skall tro förvaltningschefen, att det kan ta mycket lång tid innan den beslutade utredningen ens kan påbörjas.
Jag förutsätter därför att förvaltningschefen under torsdagens sammanträde i MBN meddelar nämnden att utredningen måste senareläggas med flera månader. Kanske till och med år.
Eller kanske han avser att föreslå att man delar upp utredningen i två delar, där händelser avseende planen utreds först eftersom det redan är ett lagakraftvunnet ärende och händelser som rör bygglovet tas upp i en utredning som inleds när den frågan är slutligen prövad och avgjord.
I så fall ett effektivt sätt att öka kostnaderna.
—————–

När man försöker följa detta ärende och förvaltningens återkommande krav på uttalad support från nämnden kan man bibringas uppfattningen att hela förvaltningen skulle vara under attack från, i första hand, sociala medier.
Inget kan vara mer felaktigt.
Det har, mig veterligt, aldrig förekommit en samlad kritik mot hela förvaltningen det är endast de två tjänstemän som varit synnerligen aktiva i framtagandet av planen i Båtviken som fått utstå det mesta av kritiken. Visst agerande av handläggaren av bygglovet har dock ifrågasatts. Något länsstyrelsen just nu utreder.
Förvaltningen i övrigt anser jag vara bemannad med kompetent personal och ingen skugga skall falla över deras arbete.
Därför är det förvånande att förvaltningen agerar som man gör. Istället för att själv analysera innehållet i den kritik som presenterats försöker man få det till att hela förvaltningen skulle vara angripen.
Man försöker medvetet dra alla över en kam.
I grunden är det ett ojust agerande mot sociala medier i allmänhet och mot den egna personalen i synnerhet.
Här synes föreligga en uppenbar brist när det gäller att kunna skilja på äpplen och päron.

Publicerat i Politik | 11 kommentarer

Ett prestigeprojekt som riskerar bli en kvarnsten om halsen

Den gamla majoriteten drog igång Canningprojektet i avsikt att detta skulle visa på framsynthet när det gällde bostadsproduktion.

Utan att egentligen fundera över utvecklingspotentialen drog man igång markanvisningstävling som slutade med att man skrev ett avtal med Riksbyggen.
Ett avtal som ger Riksbyggen fria händer att bygga i den takt man tror att marknaden efterfrågar bostadsrätter och hyresrätter. Avtalet stipulerade att det skulle byggas 80 % bostadsrätter och 20% hyresrätter. En stor del av Skeppsbroplatsen skulle bebyggas.

Medborgarnas dom blev förödande och när en ny majoritet tagit över makten fattades beslut om att slopa bebyggelse på Skeppsbroplatsen. Ett förhållande alla verkar ha fattat, utom Miljöpartiet som fortsätter tjafsa om att Skeppsbroplatsen skall bebyggas. Tala om att respektera beslut.

Problemet med Canningprojektet som det ser ut idag, efter bantningen, är att man inte har en lagakraftvunnen detaljplan och därför inte har en aning om hur och när området kan bebyggas. I synnerhet sedan avtalet överlåter åt Riksbyggen att genomföra projektet i den takt som passar dem. De behöver heller inte betala för marken förrän de bestämt sig för att bygga. Under tiden skall kommunen lägga ut enorma summor på att iordningsställa infrastrukturen. Pengar man, till stor del, aldrig kommer att få tillbaka.

Med tanke på hur det ser ut på bostadsmarknaden är rekommendationen att förhandla med Riksbyggen i avsikt att lägga Canningprojektet på is tills vidare.
Då kan kommunen koncentrera sig på att få fart på byggnation i kv. Magistern och göra klar planen på Rådhusberget. Båda projekten i avsikt att bygga hyresrätter.
Under tiden får man överlåta till den privata marknaden att bygga bostadsrätter.

Området vid den gamla Canningfabriken kan man, tills dess att det finns en stabil kommunal ekonomi att stå på, med ganska enkla medel omvandla till ett rekreationsområde. Kanske med en enkel utomhusscen.

Ser man sammantaget på de projekt som är under försäljning, som snart kan påbörjas och de projekt som är under planering kommer behovet av bostäder att vara täckt inom överskådlig tid. I synnerhet som inflyttningen sannolikt håller på att avta.

Gör inget förhastat med Canningprojektet, risken finns att det kan bli en kvarnsten om halsen i den framtida kommunala ekonomin.

Publicerat i Politik | 5 kommentarer

Talande tystnad

När Göran Wallo ombeds förklara varför han lämnat vilseledande uppgifter till tidningen angående multiköket väljer han tystnaden.
När Göran Wallo ombeds kommentera varför Strömstadsbyggen inte kan bygga hyresrätter när privata aktörer planerar göra det väljer han tystnaden.

När Jour Strömstad framför åsikter om sjukvården går Peter Heie omedelbart i svaromål men när han ombeds förklara varför han förde fullmäktige bakom ljuset i fastighetsaffären väljer han tystnaden.

När krogägarna klagar över kraftigt ökade avgifter för uteserveringar (ett beslut taget under centerns ledning) och tidningen efterlyser Åsa Torstenssons kommentarer väljer hon tystnaden.

Betecknande att vi begåvats med makthavare som ena stunden orerar vitt och brett men när de om ombeds kommentera resultatet av sina göranden och låtanden väljer att tiga som muren.
Hur väl rimmar det med Wallos uppdrag att förse kommunen med hyresrätter.
Hur väl rimmar det med Heies ansvar som dåvarande ordförande i fullmäktige.
Hur väl rimmar det med Åsa Torstenssons uttalande om centerns satsning på centrum.

Publicerat i Politik | 1 kommentar