Typiskt taffligt tillvägagångssätt!

Den föregående mandatperioden präglades av en ovilja från den dåvarande majoriteten att hålla oppositionen informerad.

Hela tiden visste man alltid bäst själv och hanterade därför oppositionen som andra klassens medborgare. Med, skulle det visa sig, förödande resultat.

Den fråga vi nu, under en längre tid, sökt svar på är en typexempel på just denna brist på information.
Man undanhöll medvetet väsentliga uppgifter som i det speciella fallet med inköp av Crawfordfastigheten.

Betecknande att inte dessa individer, ens efter ett formidabelt valnederlag, vågar erkänna att de förde oppositionen bakom ljuset.
Den ledande figuren i detta, näst intill, bedrägliga förfarande var fullmäktiges och Strömstadslokalers ordförande Peter Heie.
Kanske därför inte så konstigt att han övergav kommunpolitiken för att ägna sig åt regionen, men det befriar honom inte från skulden i det som hände.
Men att erkänna sina egna tillkortakommanden finns inte på kartan för en centerpartist.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Blåste Peter Heie hela den gamla majoriteten eller blev han själv blåst?

Det tyck vara helt omöjligt att få reda på vad som egentligen hände när den gamla majoriteten röstade igenom köpet av Crawfordfastigheten.

Peter Heie vägran att uttala sig väcker misstankar om att han kanske själv blev lurad.
Lurad att tro att det fanns mer handlingar än det verkligen gjorde.
I så fall blev hela Strömstadslokalers styrelse lurad.

Bolagets VD har inte kunnat presentera annat material än en ”Statuskontroll”.
Inga besiktningsutlåtanden och heller inga värderingsintyg.
Om VD försäkrat Heie och hela bolagets styrelse att det verkligen fanns relevanta handlingar och man trott på dessa försäkringar är det inte helt osannolikt att Heie tagit med sig den försäkringen in i fullmäktige. Mycket tyder på det när man läser fullmäktigeprotokollet där det framgår att det finns ett besiktningsutlåtande upprättat av en utomstående.
Den ende som kan räta ut frågetecknen är Peter Heie själv.
Så länge han vägrar svara kvarstår misstankarna om att allt inte gick rätt till när kommunen köpte en gammal industrifastighet för 28 miljoner kronor.

Ingen annan från den gamla majoriteten vill heller förklara vad som hände och varför de fattade beslut utan att ha sett efterfrågade och utlovade handlingar.
Den ende jag lyckats få en kommentar av är Hans-Robert Hansson men han är bara nöjd över att köpet gick igenom. Hur köpet gick till bryr han sig inte om.

Publicerat i Politik | 3 kommentarer

Dagens rubriker

Blir Canning för dyrt
Har Centern glömt
Kan man jämföra Koster med Visby
Centerpartiet ser till sina egna

Läs och kommentera

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Har Centerpartisterna glömt att det gick åt helvete i senaste valet?

Centerpartiet i Strömstad agerar som om de hade egen majoritet.

I diverse insändare talar man vitt och brett om utveckling av centrum och slår sig oblygt för bröstet när man påpekar vilka insatser som gjorts under deras tid vid makten.
Det märkliga är att det verkar som om ju längre ifrån centrum en centerpartist bor desto mer värnar man om ”utvecklingen”

Vi har, dessvärre, redan sett vad de centerpartistiska utvecklingsplanerna i centrum lett till och resultatet förfasar.

Bara denna ”dubbelriktade” cykelbana är bevis nog på korkade beslut.
Kreatursstängslet vid älven ett annat av centerns utvecklingsprojekt
För att inte tala om torget. Ett ”utvecklingsprojekt” som dessbättre nu snyggats till, en aning.

Plastschabraket på Plagen fullbordar de centerpartistiska utvecklingsplanerna

Med detta sagt är vi tacksamma att centerpartiet fick lämna ifrån sig makten.
Innan man lyckades ödelägga hela centrum.
Att återställa efter alla misstag kostar hundratusentals kronor men det bekymrar inte centerpartiet.
Man skäms inte ens utan fortsätter agera för att centrum skall ”utvecklas” utan att man verkar ha förstått att det var partiets ”utvecklingsplaner” som gjorde att man gick från nio till fyra mandat efter det senaste valet.
Bra, fortsätt på den linjen och bädda för ytterligare en valkatastrof 2022.

Publicerat i Politik | 1 kommentar

Kan man dra paralleller mellan Visby och Koster?

Gotlänningarna är oroade över att Visby håller på att bli en förort till Stockholm.

Priserna på bostäder i Visby är nu så höga att ingen gotlänning med normal inkomst ens kan tänka tanken att få en lägenhet där.

Här ser vi direkta paralleller med Koster. Följer man annonseringen av projekt till salu blir man rent förskräckt. Miljoner begärs för, ibland, rena ruckel och bostäder lämpliga för en barnfamilj betingar priser som en vanlig inkomsttagare inte ens kan drömma om att betala.

Med den utvecklingen blir det svårt att se att Koster skall kunna utvecklas med flera åretruntboende.
Hoppet står nu till Strömstadsbyggen som sagt sig villiga att bygga bostäder för ”vanligt” folk. Men ännu har vi inte sett något konkret hända. Det verkar som om de ursprungliga planerna på mindre lägenheter övergivits till förmån för större enheter med möjlighet till uthyrning. Men ingen vet säkert och ingen vet när det blir något bygge.
Man vet inte ens om man kommer igång innan årsskiftet.

Och under tiden säljs de dyra objekten till sommarboende vars andel av befolkningen på Koster ökar. År från år.

Publicerat i Politik | 1 kommentar

Går det inte på det ena sättet för Centerpartiet kan man ju alltid söka andra vägar!

Centerpartiet har motionerat om att det skall bli tillåtet för den som äger mark att stycka av fem tomter och sälja. Utan någon som helst föregående planering.

Här kan man verkligen tala om ett oblygt agerande för egen vinning.
En framstående lokal centerpolitiker och tillika markägare ansökte om att få stycka av och sälja fem tomter på den egna marken. Enligt sökanden behövdes inget annat än ett beslut från Miljö- och byggnämnden.
Det blev tvärstopp efter förslag från liberalernas ledamot!!

Skam den som ger sig, tänkte centerpartisterna, går det inte på det ena sättet får man försöka hitta andra vägar.
Det är knappast obekant att många centerpartister är markägare och då gäller det att värna om dessas möjligheter att berika sig. Då kan man slänga alla vedertagna regler på soptippen. Planering är inget som centerpartisterna ställer upp på, så länge det rör de egna medlemmarna. I vanligt tal kallas detta gräddfil.

Man måste nog räkna med att detta oblyga försök att hitta genvägar kommer att stöta på patrull, men bara det faktum att centerpartiet motionerat i frågan visar hur långt man är villig att gå för att gagna de egna medlemmarna.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Riskerar Canningprojektet att bli alltför dyrt?

Tiden går och kostnaderna för Canningprojektet ökar.

Frågan är om skattebetalarna är beredda att ta den smäll som kommer när kalaset skall betalas.

Det fanns en tid då planeringen för Canning gick ut på att man skulle göra en försiktig byggnation på den införskaffade tomten.
Sedan dess har projektet växt och växt för att senare bantas.
Men likafullt kvarstår att mycket tunga investeringar ligger vågskålen. Investeringar som kan bli övertunga för skattebetalarna att bära.

Utöver redan kända tunga investeringar har vi nu nåtts av beskedet att arkitekterna som jobbar med planen vill föra in bestämmelser om exklusiva materialval när det gäller gator, trottoarer och andra faciliteter som kommunen skall svara för.
Om detta blir verklighet kommer vi allt längre bort från tanken att det som byggs skulle kunna passa för vanliga medborgare.

Sämre tider är att vänta, säger många förståsigpåare, och det kanske stämmer. I så fall kommer efterfrågan på dyra bostäder att minska dramatiskt och genomförandetiden för Canning blir oöversiktlig.

Kanske man därför borde göra ett generalomtag för hela projektet.
En idé kan vara att slopa hela bostadsbyggnation och göra om Canningtomten till en evenemangspark.
Allehanda scenframträdanden, operaföreställningar, rockkonserter, utställningar, familjefester, bara fantasin sätter gränserna.
Inget berg sprängs bort, bara lite upprensning av lösa stenar. Saneringen bir enklare när man inte behöver ge sig ner i djupare schakter. Kajen kan rivas och ersättas med en enklare träbrygga. Färjan kan vara kvar men bemannas.
Gångbrygga runt Röudden.
Fräscha upp Skeppsbroplatsen med flera träd, planteringar och lekytor.
Det betyder ett minskat antal parkeringsplatser men platsen kommer fortsatt att vara av betydelse för centrumhandeln. Samtidigt som vi kan erbjuda parkering till dem som besöker evenemangsparken.

Oavsett vad som händer med Canningprojektet är inget viktigare än att medborgarna, innan man fattar det slutgiltiga beslutet, får veta vad kalaset kommer att kosta.

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Strömstads egen GW lyckas inte lösa problemet!

Strömstads egen GW, tillika VD i en hel hoper bolag, lyckas inte lösa problemet med bristen på hyreslägenheter.

Färdiga planer eller positiva förhandsbesked hjälper föga då GW envist hävdar att problemet endast kan lösas genom att staten eller kommunen fyller på bolagets kassa.

Det som tidigare inte var några problem, det fanns ju många utländska företag som stod i kö för att bygga, har nu tornat upp sig till ett, som det verkar, oöverstigligt hinder. Över en natt blev allting för dyrt och alla planer på byggnation avstannade.

Det har dock inte hindrat GW att tillsammans med avgående ordförande presentera det ena nya förslaget efter det andra. Förslag som i dagsläget är precis lika stillastående som alla övriga.

Under tiden som GW lägger sin panna i djupa veck kanske man kunde hoppas på lite större aktivitet för att ta reda på hur bostadskön ser ut i verkligheten.
Den ena mer otroliga siffran efter den andra surrar i luften, men ingen tycks veta exakt hur det ser ut.
Att veta det verkliga förhållandet torde underlätta planeringen för kommande bebyggelse. Om det blir någon.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Varför lurade du fullmäktige Peter Heie?

När verkligheten bakom köpet av Crawfordfastigheten redovisats väljer Peter Heie att tiga som muren.

Vi kan förstå det med tanke på vad som hände.

Det råder ingen som helst tvekan om att fullmäktiges ledamöter fördes bakom ljuset när du, med hjälp av den tunnast möjliga majoriteten, drev igenom beslutet.
Det som påstod skulle finnas i form av beslutsunderlag fanns inte.

Det fanns ingen besiktning utförd av en utomstående besiktningsman. Det enda som existerade var en ”statuskontroll” utförd av en utomstående besiktningsman.
(Göran Wallo har senare påstått att det utförts besiktningar av den egna personalen, men det finns ingen som helst dokumentation som visar att det verkligen skett)
Det fanns heller inget värderingsintyg utan endast en bedömning gjord av medarbetare hos Strömstadslokaler. Bedömningen finns inte dokumenterad utan består endast av ett påstående från bolagets VD.

På detta synnerligen magra, för att inte säga nästintill obefintliga, underlag fattade fullmäktige med röstsiffrorna 20-19 beslutet att köpa en fastighet för 28 miljoner kronor.

Det ankommer på fullmäktiges ordförande att säkerställa att ledamöterna har ett fullgott underlag när de fattar beslut. I detta fallet hade de inte det och för den fadäsen vilar ansvaret tungt på dig Peter Heie.
Det finns anledning anta att du blandade ihop din roll som fullmäktigeordförande med rollen som ordförande i Strömstadslokaler och då fick lojaliteten med kommunens högsta beslutande organ stryka på foten.

Du visste mycket väl vad som fanns av handlingar och du visste mycket väl vad många ledamöter i fullmäktige efterfrågade och ändå låtsades du som om allt fanns dokumenterat när beslutet togs på det extra fullmäktigesammanträde du bestämt skulle äga rum.

Publicerat i Politik | 7 kommentarer

Stor informationsavdelning men ingen information!

Kommunen har begåvats med en informationsavdelning med större bemanning än Strömstads Tidnings redaktion.

Ändå lyckas man inte få ut väsentlig information till medborgarna.

I tider då budgeten stöts och blöts och stora investeringsprojekt pågår får vi inte det som liknar information om hur penningkarusellen snurrar.
Vi levde i tron att informationsflödet skulle bli bättre med ett nytt styre i kommunhuset men så blev det inte.

Det finns ett antal frågor som kommunen borde informerat om:
Hur ligger ombyggnaden av reningsverket till i förhållande till budget?
Hur mycket har ombyggnaden av färjeläget kostat och är vi säkra på att HELA kostnaden tas av rederierna?
Hur går det med el till den nya hybridfärjan?
Hur mycket har ombyggnaden av Myrens hamn kostat och hur stor del faller på skattebetalarna?
Vad händer med Multiköket och hur mycket har hittills investerats i den inköpta fastigheten?
När kommer presentationen av den omarbetade Canningplanen?
När får vi veta hur mycket pengar Canningplanen kommer att kosta skattebetalarna?
Jättestora sprängningsarbeten, kajförstärkningar, bro, sanering, vatten o avlopp etc. etc.
Varför har man inte informerat om att såväl bryggan i södra hamnen som ombyggnaden i centrum blivit försenade?
Vad händer med ankaret som stod på Plagen? Platsvarumärket skulle ju flyttas runt, sas det.
Blir det något bygge på Norrkärr?
Vad händer på kv. Magistern, blir det något bygge överhuvudtaget?
Vad händer med byggnationen av lägenheter på Koster?
Kommer man att göra något för att analysera bostadskön?
Kommer man att revidera vision 2030 på grund av lägre antal inflyttade?
Hur långt har man kommit i planeringen av ett nytt Särskilt boende?
Kommer man att göra något åt trafiksituationen vid nya förskolan i Skee?
Kommer man att byta ut kreatursstängslet vid älven mot ett anständigt räcke?
Osv. osv.

Som ni märker, ett hav av frågor som informationsavdelningen kunde gett oss medborgare.
Att så inte skett eller fortlöpande sker är ett underbetyg till den avdelningen men även till den regerande politiken.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Bristfälligt underlag när man köpte Crawfordfastigheten!

Redan när beslutet röstades igenom i fullmäktige restes frågetecken kring underlaget.

Det påstods då att det fanns både en värdering och en besiktning.
I avsikt att reda ut det verkliga förhållandet har vi begärt ut handlingarna från Strömstadslokaler.
Idag fick vi dem och, dessvärre, lämnar de en del övrigt att önska.
Det fanns ingen opartisk värdering och heller ingen fullödig besiktning.
Det som fanns var en egen bedömning av kostnaden och en statuskontroll av byggnaden.

Om vi börjar med värderingen finns endast följande notering
Strömstadslokaler har gjort en egen bedömning av värdet och gör bedömningen att priset är skäligt utifrån det geografiska läget och fastighetens kvalitéer.
Således föreligger ingen opartisk värdering vilket i sig är anmärkningsvärt när man är beredd att lägga ut 28 miljoner kronor. Det framgår heller inte av handlingarna vem eller vilka hos Strömstadslokaler som gjort den ekonomiska bedömningen.

Om vi så fortsätter med den besiktning som gjorts är den av mycket övergripande natur. Den invändiga besiktningen är bland det magraste jag sett. Inga tekniska installationer har besiktigats utan endast omnämnts i svepande ordalag.
Man måste därför utgå ifrån att det inte ingått i besiktningsmannens uppgifter att titta närmare på statusen på varken el-, värme-, ventilation-, eller andra tekniska installationer eller anläggningar. Ej heller har man närmare beskrivit skicket på invändiga ytskikt eller statusen på den fasta inredningen. Att så verkligen var fallet visar Strömstadlokalers information till sin egen styrelse. (Se nedan)
Besiktningsutlåtandet gav därför en mycket tunn information till den som ville få kännedom om byggnadens hela status.
Anmärkningsvärt.

Besiktningsutlåtandet
Besiktningsprotokoll gällande Mekanikern 1, Strömstad.

Allmänt:
Besiktningen är gjord för att få en bild av fastighetens skick allmänt.
                           
Jag anser att fastigheten är i bra skick och underhållet verkar ha skötts bra.      Uppvärmningen av fastigheten sker sedan ca ett år tillbaka med luft-vattenvärmepumpar.

Detta gäller hela fastigheten, förutom den kontorsdel som är klädd med steniskivor.
Där är uppvärmningen elradiatorer.                                                                                
Mekanisk ventilation i hela fastigheten.                                                                                    
Har gjort stickprov på fönster för att kontrollera öppna-stänga.

Ingen anmärkning.             
Alla Crawfordportar fungerar.

Yttertak:
Generellt ser yttertaket bra ut. Tätskikt av ytpapp. Inga synliga sprickor i pappen. Hängrännorna är hela. Inget skräp i hängrännorna.                                                       
Färg flagnar från vissa plåtavtäckningar (se bild 1 och 2).                                                 
Taken på rökluckor är rostiga (se bild 3). Har inte provat funktionen på rökluckorna.


Fasader:
Fasaderna är i bra skick. Anmärkningarna är mest av kosmetisk karaktär. Lite algpåväxt på några ställen. Småskada i plåtfasad (se bild 4).                                          
Lite ytrost på pelare som bär upp skärmtak vid östra och västra gaveln.                       
Rost på portomfattning (se bild 5). Några fasadplåtar bredvid porten blekta.        
Färgsläpp på plåtavtäckningar och fönsterbleck på kontorsdel steniskivor (se bild 6).         

Små färgsläpp i nederkant av fönster på kontorsdelar, fasad åt norr (se bild 7).

Invändigt:
Normalt slitage.
Inget läckage synligt.                                                                                                                  
Taken i de stora hallarna är ljudisolerade.                                                                            

Inga synliga sprickor i betonggolven.
Bra ytfinish på betonggolven.

Utvändigt:
Asfaltytor jämna. Inga sättningar.

Strömstad 2017-01-12

(Besiktningsutlåtandet har kompletterats med ett antal bilder på taket)
————————————–

Rent generellt kan man säga att underlaget för köpet av fastigheten kunde varit betydligt bättre. En opartisk värdering och en betydligt mera genomgripande besiktning hade varit på sin plats.
Jag tror, till och med, att den majoritet som röstade igenom köpet i fullmäktige skulle uppskattat en mer fullständig redovisning än den som verkligen förelåg.
Peter Heies uttalanden om att det fanns ett gediget underlag både när det gäller värdering och besiktning var alltså inte med sanningen överensstämmande.

Av kommunfullmäktiges protokoll av den 2017-03-13 framgår att följande beslut togs:
att köpa AB Prästmekanikern då besiktning av utomstående besiktningsman är genomförd och en behovsvärdering är genomförd.
Detta var inte sanning eftersom det saknades en besiktning. Det framgick heller inte, vid beslutet att behovsvärderingen gjorts av Strömstadslokalers egen personal.
Detta visste Peter Heie, men underlät att informera fullmäktiges ledamöter.

Vi kan också notera att Strömstadbyggens redovisning för styrelsen inför köpet i mångt och mycket handlar om en förmodat kommunalt behov av lokaler. Mycket lite handlar om den fastighet man vill ha styrelsen beslut på att förvärva.

Detta är det presentationsmaterial styrelsen fick

Köp av AB Prästmekanikern (Crawford)                                    

Bakgrund

Strömstadslokaler har på uppdrag av kommunens ledningsgrupp påbörjat en utredning av lokalbehoven för kommunens verksamheter utifrån dagens behov och visionen om 16 000 innevånare till år 2030. För att kunna uppfylla verksamheternas behov av verksamhetslokaler på kort och lång sikt har ett köpeavtal tecknats för köp av bolaget AB Prästmekanikern med fastigheten Mekanikern 1.

En oberoende byggkonsult har gjort en status kontroll av fastigheten och fastigheten bedöms vara i god kondition. Fastigheten är i behov av en viss uppfräschning av exteriören.

Fastigheten bedöms väl uppfylla de framtida behoven som framför allt Tekniska förvaltning har för sina verksamheter, det finns även goda förutsättningar för att flytta dit delar av kommunens verksamheter.

Fastigheten är på ca 22 000 m2 med en byggrätt på 50 % av ytan. Nuvarande byggnadsytan är på ca 5 000 kvm och med en byggrätt på ytterligare drygt 5 000 m2. Priset är på 28 mkr totalt för fastigheten.

Det som kommer att tillkomma utöver priset på fastigheten är de kostnader som krävs för att anpassa lokalerna till de verksamheter som ska nyttja fastigheten. I dagsläget är det svårt att bedöma kostnaderna fullt ut. Lokalerna är flexibla och delar av fastigheten kräver mindre förändringar.

Strömstadslokaler har gjort en egen bedömning av värdet och gör bedömningen att priset är skäligt utifrån det geografiska läget och fastighetens kvalitéer.

Värdet på 22 000 Kvm detaljplanerad mark bedöms till ca 500 kr/kvm (ca 11 mkr).
Ett alternativ till att köpa en befintlig fastighet är en nybyggnad som bedöms kosta ca 15 000 kr/kvm (ca 75 mkr).

En annan viktig aspekt är tiden. Det är mycket enklare att köpa en färdig fastighet med detaljplan jämfört med att förvärva mark och genomföra en ny detaljplan och genomföra en nybyggnation. Vilket ekonomiskt värde tidsaspekten har är svårt att bedöma i detta fall
————-

Som synes av informationen till styrelsen har ingen formell besiktning genomförts utan endast det kan kallar ”en statuskontroll”.


Publicerat i Politik | 6 kommentarer

Lars Tysklind har inget till övers för majoriteten?

En överväldigande majoritet av liberalerna har röstat för Sabuni som ny partiledare.

Det är inget som bekymrar Lars Tysklind det allra minsta, han kommer, som ombud, att rösta för Ullenhag.
”Vår röst tillfaller den vi efter eget omdöme, med hänsyn till rådgivande omröstningar och efter noggrant övervägande, ser som bäst lämpad att leda oss. 
”Som ombud förväntas vi företräda partiaktiva och passiva medlemmar, liberalt sinnade invånare och i slutändan hela svenska folket. Vi måste vara väl insatta och pålästa, lyssna och ta självständig ställning. 
Därför har vi tagit stor hänsyn till hur de av medlemmarna som röstat har ställt sig i våra län, vi har sett till majoritet och stark minoritet.
Skriver Tysklind tillsammans med några andra ombud.

Undrar då vad Tysklind avser när han skriver att man tagit hänsyn till de rådgivande omröstningarna.

Publicerat i Politik | 4 kommentarer

Nu får det väl snart vara nog

Ständiga nedskärningar i vården, pengarna räcker inte säger de styrande i regionen.

Vad är det för jävla trams.
Men en budget på 50-60 miljarder borde det finns gott om pengar för regionen att klara av sina basuppgifter, sjukvård, tandvård och kollektivtrafik.
Det enda som krävs är att dessa uppgifter prioriteras.
Då får vi leva med att det blir mindre pengar över till diverse andra aktiviteter som Film i Väst, Operan, Trädgårdsföreningen etc. etc. etc.

Att regionen redan satsar mindre pengar än riksgenomsnittet på sjukvård per capita är illa nog och gränsen för det acceptabla har redan nåtts.
Nu måste man tänka till och tänka nytt.
Sortera i alla märkliga åtaganden som inte har med basuppgifterna att göra.
Vi kan leva med att man kommer att gnälla från kulturetablissemanget, men hellre det än att sjuka skall behöva vänta orimligt länge på den vård de har rätt till.

Sedan kan man säkert glesa ut i leden bland arvoderade politiker. Varför det skall behövas fler än tusen politiker för att styra regionen är det inte många som fattar, om ens någon.
Men vem har kurage nog att föreslå att man sågar av den gren man själv sitter på och vem vågar ta matchen om pengarna till Film i Väst och Operan m.fl. aktiviteter.
Färre aktiviteter kräver färre politiker och självklart färre tjänstemän.

Regionen har över tid utvecklats till en koloss på lerfötter och om inget drastiskt görs faller snart hela sjukvården samman.

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Glädjeprognoserna ser ut att spricka

Den föregående majoriteten upprättade en vision 2030 där man förutspådde en kraftig befolkningstillväxt.

2030 skulle vi, enligt den visionen, vara 16.000 invånare i kommunen.
Den nya majoriteten växlade ner prognoserna till 15.000 men frågan är om ens den siffran är möjlig att uppnå.
Kent Hansson hade dystra besked att lämna vid gårdagens budgetdebatt, befolkningen har, under årets fyra första månader, minskat med 49 personer.
Därför finns det inget som i nuläget talar för att prognosen 100 nya invånare skall uppnås.

Risken är uppenbar att kurvan nu planar ut eller till och med viker neråt.

Når man inte uppsatta mål minskar intäkterna och då gäller det att ta höjd för detta i budget.
Av verkligheten lär vi oss att det är väl optimistiskt att dra för stora växlar på några års kraftig befolkningstillväxt.

Publicerat i Politik | Lämna en kommentar

Finns det några handlingar, Peter Heie?

Det råder tveksamheter när det gäller vilka handlingar som låg till grund för köpet av den s.k. Crawfordfastigheten.

Handlingar av denna art är offentliga och därför har jag idag begärt ut värderingsintyg och besiktningsutlåtande från Strömstadslokaler.

Peter Heie har ju flera gånger påpekat att dessa handlingar finns och då borde det inte vara några problem att lämna ut dem.
Därmed hoppas vi att denna fråga, till slut, blir ordentligt redovisad.
Skulle det, mot all förmodan, visa sig att de efterfrågade handlingarna inte finns kommer frågan i ett helt annat och mycket allvarligare läge.

Publicerat i Politik | 3 kommentarer

Snöfritt men knappast riskfritt!

Som framgår av illustrationen saknas tillfartsväg

Sommaren gör sitt intåg och då är det dags för Bengt Bivrin och Kerstin Karlsson att göra sitt uttåg.

Ett uttåg upp på Gåseberget för att på plats söka svar på alla frågor.
Hur man tar sig dit och därifrån. Gående, cyklande eller med fordon.
Hur man kan bygga utan att komma för nära de höga stupen.
Hur man övervinner ravinerna uppe på berget.
Hur man bygger vägar och gator utan att det kostar skjortan.
Hur man löser problemen med vatten och avlopp.
Hur man kopplar bebyggelsen till den nya planerade bron.
Hur man bygger till kostnader som kan betalas av vanliga löntagare.

Dessa båda ledamöter har ju, var för sig, propagerat för att Gåseberget skall bebyggas.
Riktigt hur det skall gå till eller ens hur man tar sig dit har vi, ännu så länge, inte fått någon förklaring på.
Därför borde Bivrin och Karlsson utnyttja sommaren för att, efter inventering på ort och ställe, förklara för oss andra ovetande, varför en exploatering av Gåseberget skulle vara en bra lösning för att komma tillrätta med bostadsbristen.

Publicerat i Politik | 7 kommentarer

Vi vill veta varför?

Vi vill veta varför man, på Miljö- och byggförvaltningen, är så förtvivlat angelägna om att hålla en svartbyggare under armarna.

Helt sedan en grupp ledamöter, utan det som liknar motivering, beslutade att en ny plan skulle upprättas i Båtviken har förvaltningspersonalen gjort allt som stått i deras makt för att kratta manegen för svartbyggaren på Kebal 1:33.
För att uppnå de uppställda målet att förvandla svart till vitt körde man hänsynslöst över grannarna. Inget fick stå i vägen för svartbyggarens önskemål om att få behålla sin oinskränkta havsutsikt. Alltså belade man stora delar av grannarnas tomter med byggförbud och så var den saken fixad.
Ändå har man, från förvaltningen, mage påstå att det alls inte förekommer någon särbehandling.

När så, efter allt trixande, den nya planen fastställts borde då vägen ligga öppen för att bevilja svartbygget bygglov. Alla hinder skulle ju vara undanröjda och alla tidigare överträdelser eliminerade.
Trodde man.
Verkligheten skulle dock visa sig vara en helt annan.

Den handläggande tjänstemannen rekommenderade nämnden bevilja bygglov i mars i år. Detta eftersom det, enligt tjänstemannen, inte fanns några avvikelser från den nya planen.
Enligt mitt sätt att se på saken var det alls inte så.
Byggnadsytan var för stor (Senare eliminerat genom att ett skärmtak minskas)
En komplementbyggnad var för hög
(Senare eliminerat genom att byggnaden kapas ner)
En trappa byggd delvis på mark som inte får bebyggas
En Friggebod, utan tillstånd, placerad för nära allmän platsmark
Utfyllnader och terrassering av tomtmark i strid mot gällande plan
Hantering av dränering och dagvatten i strid mot regelverket
Tveksamhet när det gäller avstånd mellan byggnad och vägområde


De två första punkterna togs upp när ärendet, efter att ha blivit återremitterat i mars, åter hamnade på nämndens bord i maj. Inget annat nämndes och bygglov beviljades.

Således fortsätter manegekrattningen och avsikten är att svartbygget skall lotsas fram, no matter what.
Varför förvaltningen, på just denna fastighet, accepterar avvikelser som man inte accepterar på andra tomter inom planområdet tarvar en förklaring.
Hur väl man kommer att lyckas med det återstår att se.
Bygglovet är överklagat och det blir intressant att följa hur länsstyrelsen resonerar.

Publicerat i Politik | 2 kommentarer

Tanum gör rätt där Strömstad gjorde fel!

När Strömstadslokaler köpte Crawfordfastigheten skedde det utan att det gjort en opartisk värdering.

Den då samlade oppositionen rasade mot beslutet som ändå drevs igenom.

I Tanum hanterar man ett liknande ärende helt annorlunda.
När kommunen vill köpa fastigheter i Grebbestad gäller följande:
Värderingen av fastigheterna har tagits fram av auktoriserade värderare vid CBRE.

Det som är självklart för Tanum var alls inte lika självklart för Strömstad där en dåvarande majoritet inte brydde sig om att låta fastigheten opartiskt värderas.
Ett förhållande som, bland annat, Peter Heie tyckte var helt i sin ordning.

Publicerat i Politik | 13 kommentarer

Information är viktig!

Vi har tillgång till kommunal information dels via kommunens hemsida, dels via lokaltidningen.

Ingen av dessa källor fungerar särskilt bra.
Trots att kommunen skapat en helt egen informationsavdelning är bristerna på information ganska omfattande.
Om vissa frågor lämnas ingen som helst information och när det gäller nämndernas arbete är man hänvisad till, inte sällan, mycket torftiga protokoll.

Kommunen är mitt inne i den största investeringsperiod som någonsin förekommit men om alla dessa tunga projekt vet vi knappast någonting.
På kommunens hemsida finns inte en enda information om hur projekten utvecklas, huruvida investeringarna ligger inom budget eller om risker finns för överkostnader.
Genomgående gäller att uppföljande information saknas.

Vi trodde att maktskiftet i stadshuset skulle innebära att informationen blev bättre men så blev det alls inte, tyvärr.
Det verkar som om våra styrande politiker är rädda för att ge oss medborgare den information vi har rätt till, utan att vi måste mejla kommunen i tid och otid för att få veta vad som händer och vad vi har att förvänta oss.

Lika illa är det med lokaltidningen. Där gör man förvisso ett och annat nedslag bland investeringsprojekten, men oftast blir det bara summariska redovisningar utan en mera djuplodande granskning.
Riktigt illa är det när en reporter meddelar att man håller på att granska ett ärende för att sedan låta hela frågan falla i glömska. (Multiköket)
Det är heller inte bra när en reporter gör ett slarvigt jobb och på det sätter vilseleder läsarna. Istället för att, som i det aktuella fallet med Myren, hasta fram några säljande rubriker borde man sätta sig in i frågan betydligt bättre. Ingen tidning blir bättre av att man i efterhand måste publicera tillrättalägganden.
Jag är medveten om att tidningen lever under knappa förhållanden med en redaktion som sannolikt är mindre än kommunens informationsavdelning med då kanske man kunde minska lite på alla undervisande krönikor och ägna lite mer tid åt verklig journalistik. Frågar du runt får du oftast svaret att tidningen numera domineras av sport och kultur och att annan viktig samhällsinformation fått stryka på foten.

Som läget är idag har vi inte en susning om hur mycket ombyggnaden av färjeläget kostade. Vi har inte fått någon som helst information om hur mycket man räknar med i ökade intäkter när den nya hybridfärjan sätts i drift. Ej heller har vi en aning om hur långt man kommit när det gäller laddström till färjan.

Vi vet inte ett dugg om huruvida ombyggnaden av reningsverket kommer att klara budgeten och vi saknar all kunskap om hur mycket ombyggnaden av Myrens hamn kostade och hur stor del av kostnaden som måste tas av skattebetalarna.

Ej heller har vi det som liknar information om hur det går med köken. Blir det ett Multikök och till vilken kostnad? Blir det ombyggnader av kök i äldreboendena?
Vad händer på bostadsfronten, någon som vet?
Tidningen gjorde, för en tid sedan, ett vällovligt försök att belysa problematiken, men sedan verkade det som om orken tog slut. Vi vet fortfarande inget om Strömstadsbyggens planer, varken här eller där.
Ej heller har vi det som liknar information om hur Canningprojektet avancerar. Brobygge, kajförstärkningar, sprängningar, sanering etc. etc. Inte en enda informationsrad.

Kommunledningen har ansvar för att medborgarna blir informerade och lokaltidningen har ansvar för att makten granskas.
Hög tid att man lever upp till det ansvaret, både på kommunen och tidningen.

Publicerat i Politik | 8 kommentarer

Professionella tjänstemän?

När klagomål framförs angående ärendehantering får vi ofta besked från förvaltningsledningen att tjänstemännen är mycket professionella.

Det stämmer säkert, i de flesta fall, men inte alltid.
Hanteringen av bygglovet för Kebal 1:33 är ett exempel där det råder tveksamhet om det professionella agerandet.

När bygglovet var uppe till beslut i mars rekommenderade handläggaren att bygglov skulle beviljas, rakt av. Enligt honom förelåg inga avvikelser från gällande plan.
Majoriteten i nämnden var av annan mening och menade att det visst fanns avvikelser. Därför beslutade man återremittera ärendet för kompletterande utredning.

Anmärkningsvärt i sammanhanget är att Morgan Gutke (C), Bengt Bivrin (MP), Lars-Erik Kristiansen (M) och Kerstin Karlsson (L) samtliga reserverade sig mot beslutet.
Dessa fyra ledamöter var alltså beredda att bevilja bygglov i strid mot gällande plan.
Mest anmärkningsvärt är den moderate ledamotens agerande. Moderaterna har haft en rak inställning till detta projekt hur länge som helst men nu, när en ersättare dyker upp i nämnden, ändras uppfattningen totalt. I det partiet verkar inte vänster hand veta vad den högra sysslar med.

Och ser man på, den kompletterande utredningen gav vid handen att det verkligen förelåg avvikelser från den alldeles färska detaljplanen.
Bland annat var en komplementbyggnad för hög och ett skärmtak för stort.
Skärmtaket var så stort att, om det inte minskades, måste räknas in i byggnadsytan och då blev huset för stort enligt gällande plan.
Fastighetsägaren uppmärksammades på dessa avvikelser och lät upprätta nya ritningar där komplementbyggnaden skulle kapas ner en bit och skärmtaket minskas i yta.

Med dessa nya handlingar på bordet, vid nämndens möte i maj månad, rekommenderade samme handläggare att bygglov skulle beviljas. Vilket också skedde. Dock kan konstateras att, när detta skrivs har fortfarande inga åtgärder vidtagits.
Vidtages inte de åtgärder som redovisats kommer fastighetsägaren inte att få slutbesked och då blir bygglovet meningslöst.

Två sammanträden, två olika beslutsunderlag men samma rekommendation från handläggaren. Professionellt??
Exemplet visar bara att, i tillfälle nämnden följt handläggarens rekommendationer vid sammanträdet i mars, hade man beviljat bygglov i strid mot gällande plan.
Bra att vi, jämfört med föregående nämnd, nu har ledamöter som sätter sig in i ärendet innan man fattar beslut.


Publicerat i Politik | Lämna en kommentar